Roomi 15

1Ebich Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona kupphati no, no qelloon emirikkoon qayiichi kupphataaneena'ochi shaagoon shaago nooch qaawiihe. 2Kiristoosiyolla bi qelloon emirikkaanoone; Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Ne toommooch boonoshi qoonniti qoono ta toommooch kindiye" getteeto ceenniye. Ebich no ikki ikkoo kittinnee no manoon no eenniiyemmoyich biich gaaccemmi gaawa mooyon shuunaree biin emirikkibone. 4Yaafa Macaafoochee no danaa beeti haa'iyoonaa goggoona gibano nooch bi beeyemmoyich, shiichiqqi Yaafa Macaafooch kooreeto bulli nooch dojiya kooreetone. 5Ikka mulloona tunaree ikka qaaroona no Doono Yesuus Kiristoosichi Nihoo Yeerin ittoshi oogiiyemmoyich, haa'iyoonaa goggiyoona bi waan ceenniti Nuggushoo Yeeri Kiristoosichi qocoon dabbiree ittoshinaa ittoshina ikka mulloona ikkottaqqi beemi hakkoon ittoshich imbe. 7Ebich Yeeri oogemmoyich Kiristoosi ittoshin bi waan bi katichoon shalligibee ebiyoomon tuniibotalli, ittoshinaa ittoshina ikkoo baroon shiqqiyaaye. 8Kiristoosi Ayihudeena'ochi maddacho bi tunato, Yeeri gibaneeto bi tunoon bekkiiya qaabbachina'oyich gibanikkeeti gibanee qaaroon bi ceechoyichiye; 9wotta aagateena'o Yeerin bi maaroyich boonoshi oogiiyemmoyichiye iyo. Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Ebich aagateena'ochi daggoochaa neechon miixemmo taane; Shoddabee neen gallatemmo taane" iye. 10Wotta "Aagateena'ote! Yeerichi asheena'ona tookki emiribote!" iye. 11Wochiqqi wotta "Aagateena'o ittoshi bulla! Doono Yeerin gallatabote! Asheena'o bulli naadibeete" iye. 12Wochinnoon wotta keemachi Isiyaasi "Iseyi yaroo woyemmone; aagateena'onoo hajiya tiyemmone; boonoshiyoo biin gibanemmina'one" iye. 13Gibanee giimbo tunati Nuggushoo Yeeri Yaafa Ayaanee giidoona ittoshich gibano woddemmoyich ittoshi mulloon bi toommooch ittoshi too'iitoyich emiroonaa diggoonon ceechiree ittoshich imbe. 14Ta maneena'ote! Ittoshi, ittoshi qelloona gaawa mooyon shuunoyich gabiqqi shuun ittoshi bedo bullin, ariyoona ittoshi ceenon, wotta ittoshinaa ittoshina ikkoo baroon kaaraa ciicon hakkemmo ittoshi tunoon, ittoshichon ta ta qelloona manjiiqqa ariito taane. 15Yeeri taach immiti wojee naboona wochinnoon wottaree ittoshin shalligichoyich ebi wochooch ikkikka mooyina'on aafee kupphoona koorito taane. 16Yeeri ebi wojoon taach bi immito aagateena'oyich Kiristoos Yesuusichi maddacho ta tunemmoyichiye. Aagateena'o Yaafa Ayaanoona yaafeeree Yeerina shunnati deejoomon boonoshi tunemmoyich, Yeer waanee taach immati mishiraachee qaaroon gettaabee qeeshoochoomon maddii beeto taane. 17Illa Kiristoos Yesuusina tookkii taach beeti ikkittinoona Yeerich ta maddii beeti maddoona geecii beeto taane. 18Aagateena'o Yeerich de'a boonoshi gettemmoyich, Kiristoosi bi qaaroonaa bi shuunoona, mallatoonaa woriganikkiti mooyonochi giidoona, Yaafa Ayaanee giidoona ta waanaa tunaqqi bi shuunati mooyoyee beshi bara amoonolla getoyich aafoon kupphataache. Ebich Yerusalemee tiijiqqa Iliqoonee Shawooch beddaahee guuddaqqa Kiristoosichi mishiraachoon ikkeenolla echiyaanoon gettaa bechito taane. 20Ebiyee bara asho baashiti toommooch ta hagaachemmoyich, asheena'o Kiristoosichi shigo ceeggeetee boonoshi waayataani xaa'ooch mishiraachee qaaroon bechii getoyich qiiccato taane. 21"Shiichii biicho boonoshich getteyaaneena'o beeggemmina'one; waayataaneena'oo shalligemmina'one" getee Yaafa Macaafooch bi kooreetoomone. 22Ebichi naboona wotta and beddaahee ittoshi waan womon hakkaano taane. 23Tunaballi and hini ta beeti shawooch gubbich ta shuunemmi bara shuunoo aallo bi tunatoyich, ebiyeenoo ittoshin hammii beegoyich wodda naton qaatoo taach beetoyich, 24katinoon ittoshi waan hamma gibanaa beeto taane. Isifaanee Shawooch hamibee ikkot ittoshin beeggemmo taane; shiichiree ittoshina danaree giishacha aaboon ittoshi waan kotaree ta emiritoyee gub, arooch hammemmo taane; wottoo ta gommoyich taan deggemmo ittoshi tunoon gibanaa beeto taane. 25Tunaballi and Yeerina yaafeeti kittinneena'on gaachemmi mooyon yechaqqa, Yerusalem hammaa beeto taane. 26Makidooninaa Akaayee Shawoonooch beeti kittinneena'o Yerusalem beeti, Yeerina yaafeeti kittinneena'ochi daggooch beeti girachina'on degoyich shunnitina'one. 27Ebin boonoshi qelloona degga shunnitina'one; wotta ebiyoo tun beda mooyone. Ayihudeena'o boonoshich immati Yaafa Ayaanee wojoochee aagateena'oyich qooditina'one; ebich meenoyich qaawii beeti mooyona wotta Ayihudeena'on gaacho boonoshich qaawiihe. 28Illa ebi boonoshi immiti wojoon daami shaggii imiichi ebin ta ceechitoyee gub, ittoshi waanina besharee Isifaanee Shawooch hammemmo taane. 29Ittoshi waan waaree Kiristoos waanee danaa beeti ceeni wojoon ittoshich qoodemmo ta tunoon arii beeto taane. 30Illa ta maneena'ote! Taach Yeerin qollabee, taanna tookki ta qiiccaa beeti qiiccoomon ittoshi qiiccemmoyich, Doono Yesuus Kiristoosinaa Yaafa Ayaano immii beeti shunoona ittoshin qollaa beeto taane. 31Yihudee Shawooch beeti, Yeerich de'a getaani asheena'ochi kishoochee ta wodemmoyich, wotta Yerusalem ta daammaa beeti wojoona Yeerina yaafeeti kittinneena'o emiremmoyich taach Yeerin qollabote! 32Aroochee Yeerichi daaggoo bi tuna gaata, emiroona waaree ittoshi waan kashemmo taane. 33Diggee Nuggushoo Yeeri ittoshi bullina tookki tunabe; tookkona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\