Roomi 16

1Kenkiroosi Katamooch beeti kittinnee guuphi daggooch Kiristoosichi shuunee maddoona gibaneeti manee Feeben ittoshi waan hammaa beetine. 2Yeerina yaafeeti kittinneena'on ittoshi iibbii beetoomon, biinoo wotta ittoshi iibbiiyemmoyich ittoshich shalligichii beeto taane. Biyoo meetina'on deggaa beeti, taachoo dege tunati maneene. Ebich ittoshiyoo wotta biich qaawii beeti mooyo bullina biin degote! 3Kiristoos Yesuusichi shuunoon taanna tookkii gogaa shuunaa beeti Firikilinaa Aqilinoyich ta diggiyoon getote! 4Boonoshiyoo boonoshi kashoonolla aaxxiyaanoon taach qitiya kuxxiti asheena'one; ta ikketo baach tunataanoon, wodda xaa'oona corootoyich kicee beeti aagatee kittinnee guupho bulli naadii beeti asheena'one. 5Ebi Firikilinaa Aqilinochi kexooch kicee beeti kittinnee guuphoyich ta diggiyoon getote! Isiyee Shawoochee bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyoona qaabboo tunati, ta shunnaa beeti Axenoosich ta diggiyoon getote! 6Ittoshicha iqqa woddoon aajati Maariyamich ta diggiyoon getote! 7Mishiraachachina'ochi daggoochee "Woraafa" getteetina'o, wotta boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyoona tayee qaabbeena'o, taanna tookkii cuchati ta xibeena'o andraqoosinaa Yuliyaasinoyich ta diggiyoon getote! 8Kiristoosina nooch beeti ikkittinoona ta shunnaa beeti Aphilaaxoosich ta diggiyoon getote! 9Doono Yesuusina nooch beeti ikkittinoona noonna tookkii shuunati Uribaanoosich, ta shunnaa beeti Ixaakoosich ta diggiyoon getote! 10Kiristoosich gibaneeto tunaqqi naadeeti Ephileesich ta diggiyoon getote! Arixoobuloosichi kechi asheena'oyich ta diggiyoon getote! 11Ta xiboo Heridoonich ta diggiyoon getote! Nariqoosi kechi asheena'ochi daggoochee boonoshi mulloon Doono Yesuusichi toommooch too'iitina'oyich ta diggiyoon getote! 12Doono Yesuusich maddoona aajii beeti Xiroofininaa Xirifoosinoyich ta diggiyoon getote! Doono Yesuusich shuunoona oogaton aajati, shunnati no manee Farisaadich ta diggiyoon getote! 13Doono Yesuusich gibaneeti maddachi Roofoonich, bi hajee bushoon tuniiqqa taan deggati bi indechoo ta diggiyoon getote! 14Anqeexoosinaa Filigooninoyich, Herimeenichoo, Pharibaanichoo, Herimaanichoo, boonoshina tookkii beeti kittinnee maneena'o bullichoo ta diggiyoon getote! 15Filigooninaa Yuuliyaaninoyich, Neeriyoosinaa bi maneenoyich, Alipaanich, boonoshina tookkii beeti Yeerina yaafeeti kittinneena'o bullichoo ta diggiyoon getote! 16Yaafeeti gommona tunati shumeyoona ittoshinaa ittoshina ikkoo baroon diggiibe. Corootoyich wodda xaa'ooch kicee beeti kittinnee guuphi asheena'o bulli ittoshin diggii beetina'one. 17Illa ta maneena'ote! Ebiyee aaf waayaqqi ittoshi ariiti qaaroon shixxii beetina'o waanee, ashoonaa ashoonochi daggooch barbarittinoon hallii beetina'o waanee, xugo tunaa beeti asheena'o waanee ittoshi qelloon ittoshi quyemmoyich ittoshin qollaa beeto taane; eboshi waanee baribote! 18Ebiyoomi asheena'o boonoshi maacoyich baachalli no Doono Yesuus Kiristoosich hajeyaaneena'one; gaawato shaahii beetonaa maanjee yibbaatoona diqqa asheena'ochi mulloon dachii beetina'one. 19Mishiraachee qaaroyich ittoshi de'a geto asho bullich waayeetone. Ebich ittoshi mooyo taan emirikkitone; gaawa mooyon shuunoyich ariyachon, gonda mooyon shuunoyich tuushoon ittoshi tunemmoyich shunnoye. 20Diggee Nuggushoo Yeeri Sheexaanoon kaata yexi dichiree ittoshi baatee dechiich dupemmone. No Doono Yesuus Kiristoosichi wojoo ittoshina tookki tunabe. 21Taanna tookkii shuunaa beeti Ximootiyoosi, ta xibeena'o Luqiyoosinaa Yaasoonina, Sophaaxiroosiyoo ittoshin diggii beetina'one. 22Hini wochoon Phawuloosi getee kooriti Xeritiyoosi tawoo Doono Yesuusina ittoshin diggii beeto taane. 23Taannaa kittinnee guupho bullinon iibbii beeti Gaayoosi ittoshin diggii beetone. Hini katamee araaqee iraashoo Araaxoosi, no manoo Qarixoosiyoo ittoshin diggii beetina'one. [ 24No Doono Yesuus Kiristoosichi wojoo ittoshi bullina tookki tunabe; tookkona.] 25Bulli yemeenee Nuggushoo Yeeri wonnee yemeenoochee tiijiqqi aachee yagiti mooyon "And gaxxeebe" itone. Ebich keemachina'o boonoshi kooriti macaafoochaa xallaayii gettitina'one; aagateena'oo boonoshi mulloon Yesuus Kiristoosichi toommooch too'iiree biich de'a boonoshi gettemmoyich waayaqqi ariitina'one. Illa ta gettaa beeti mishiraachoomonaa Yesuus Kiristoosicho gettee beeti wochoomona ittoshin kupphiyoon hakkemmi, 27bi ikketo baach ariyacho tunati Yeerich Yesuus Kiristoos waanaa bulli yemeenoon oogee yiiroo tunabe; tookkona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\