Roomi 5

1Illa no mulloon bi toommooch too'iiqqa no cadiqitoyee, Yesuus Kiristoosichi gommona Yeerina tookkii diggoo nooch beetone. 2Yesuus Kiristoosiyoo wotta no mulloon bi toommooch too'iyoona no beeti hini wojooch noon shaggiiqqi giijitone. "Yeerichi oogee yiiroochee qoodeyacho tunemmo noone" getona nooch beeti gibanoona geeciyone. 3Tunaballi ebi ikketona baach toonoone; iritoo haa'iyoon, haa'iyoo qocee gaawoon, qocee gaawoo gibanoon immemmo bi tunoon ariibee, no iritoonoo wotta geeciyone. 5Nooch immati Yaafa Ayaanoona Yeeri bi shunoon no mullooch bi ceechitoyich hini gibano noon yeelliyaache. 6Hakkoon guuteeqqa no beetee, Yeeri bi taajati yemeenooba Kiristoosi gondeena'oyicha iqqi qititone. 7Kaama ashicha getiree besha qitemmi ashoon dano oogaton iritoone; de'a ashicha getiree besha qitiya aafoon kupphemmi asho diqqich danemmo tunemmone. 8Tunaballi Yeeri am shaahoon noon bi shunnito gaata xalla bekkiitone; bat axaaxacho tunaqqa no beetee, Kiristoosi noocha iqqi qititone. 9Ebich and bi damoona cadiqito noone; Kiristoosichi gommonoo Yeerichi kaaree shiixxoochee wodemmo no tuno manjoone. 10Yeerichi shixacho tunaqqa no beetee, bi bushoochi qitoona Yeerina tookkii shunato noone; illa and no shunatoyee gub, Kiristoosi kashacho bi tunatoyich, wodemmo no tuno manjoone. 11Tunaballi ebi ikketo baach toonoone; and no Doono Yesuus Kiristoosichi gommona no shunati Yeerina wotta geeciyone. 12Illa axaaxoo ikka ashi naboona hini shawee toommooch giyiye; axaaxee naboonoo qitoo giyiye; ebiyoomon wotta asho bulli axaaxoon bi shuunatoyich, qitoo asho bullichi toommooch shaggiye. 13Yeeri bi calloon Muusichi kishoona bi imoyee shiichiqqi, axaaxoo shawee toommo bulliich beehe; tunaballi calloo aalli xaa'ooch asho bi shuunati axaaxoo bi toommooch haddeyaanoone. 14Tunatee Addaamichoomon Yeeri gettiti qaaroon boonoshi shaaddo qajiteenolla, Addaamiichee tiijiqqi Muusichi yemeenooch beddaahee, asho bullichi toommooch qitoo taatahe. Addaamiyoo "Woyemmone" iqqi boonoshi quyati Kiristoosichi shaahiyoone. 15Tunaballi Yeerichi wojoo Addaamichi xu'oomona toonoone; ebi ara ikka uroochi xu'ee naboona meetina'o qititina'one; Yeeri immii beeti wojoo am shaahoon beshaa beshiqqi woddate! Ebiyoomon ikka uro Yesuus Kiristoos waanaa Yeeri meetina'oyich wojoon beshaa beshiiqqi immitone. 16Yeeri wojoon bi imee shaggiti mooyo ikka asho axaaxoon bi shuunatee shaggiti mooyona tookkii tato toonoone. Addaami axaaxoon bi shuunatoyee gub, Yeeri bi toommooch nallitone; tunaballi meeti asheena'o xuqqitoyee gub, Yeeri bi wojoon wojiqqi boonoshin cadiqiihe. 17Ikka uroochi xu'oona qitoo ara ikkoochi gommona taatatone; ebi tuna gaata, ikka uro Yesuus Kiristoosi shuunati mooyona Yeerichi wojee woddoonaa bi cadiqee wojoonon danaa beetina'o kashacho tunaree am shaahoon beshaa beshiree taateheete! 18Illa ikka uro shuunati xu'ee naboona Yeerichi nalloo asheena'o bullichi toommooch bi shaggitoomon, ebiyoomon wotta ikka uro shuunati cadiqee naboona asheena'o bullin kashachon tunii beeti cadiqooch shaggemmina'one. 19Ikka uro Yeerichi getoon bi shaaddatoyich meetina'o axaaxachina'o tunatoomon, ebiyoomon wotta ikka uro Yeeri gettiton bi ceechitoyich meetina'o cadiqeena'o tunemmina'one. 20Wotta xu'o woddemmoyich Muusichi calloo daakkeeqqi immahe; tunaballi axaaxoo woddahooba, Yeerichi wojoo beshaa beshoon woddahe. 21Illa axaaxoo qitee gommona bi taatatoomon, ebiyoomon wotta Yeerichi wojoo no Doono Yesuus Kiristoosichi naboona Yeeri nooch immii beeti cadiqee gommona bulli yemeenee kashooch yaabiibee taataa beetone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\