Roomi 7

1Ta maneena'ote! Calloon arii beeti ittoshich gettoye; asho kashoona bi beemmi yemeenee wottoyich baach calloo biin hajoon ariyaachotina? 2Kenoon shaaggati ure bi keno kashoona beemmi wottoon, biinna tookkii shaagee samaanoona cuchatine; tunaballi bi keno qiti gaata, bi kenoona tookkii biin cuchiti shaagee samaanee calloochee biichatine. 3Ebich bi keno kashoona bi beetee, bara kenoon bi shaagi gaata, shunoon maatine; tunaballi bi keno qiti gaata, ebiyee aafi shaagee samaanee calloochee kechatine; bara kenoon bi shaagi gaata, "Shunoon maatine" getteeyaachan. 4Ta maneena'ote! Ebiyoomon ittoshi wotta Kiristoosi masqalooch yoodee bi qitiyooba, Muusichi calloyich qitito ittoshine. Andoo aafoon Yeerich no aafemmoyich, Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kichiti Yesuusichi hajoo tunato ittoshine. 5Meechi gaboyich hajeeqqa no beetee, calloo axaaxee qaatoon shuurikkiqqi tiijiye; no ashittinee quumeena'onoo shuunii beehe; arooba qitooch bechii beeti aafoon aafaa beehone. 6Tunaballi wonna no cuchati calloyich qitito noone; ebich Yeeri ebi calloochee and noon biichitone; ebichoo Yeerich no hajee beeto, Yaafa Ayaano noon yaabii beeti andra gommonalli, kooreeti Muusichi calloo gettii beeti wonnee gommona toonoone. 7Illa ama gettehone? Calloo axaaxoona? Ciroona toonoone; tunaballi calloo getaan gaata, axaaxoo amasho gaata ariyaachesho taane; wotta calloo "Qaatiyaahine!" bi getaan gaata, qaatoo amasho gaata ariyaachesho taane. 8Tunaballi axaaxoo calloo gettii beeti mooyona gommon danaqqi bajati meeti mooyina'on ta qaatemmoyich taan shuurikkiye; calloo immeyaan beehooba, axaaxoo giidaalloone. 9Tawoo wonna calloo immeyaan beehooba, kashacho taane; tunaballi calloo gettii beeti mooyo shagee, arooba axaaxoo giidoon danahe; tawoo qitiyo; 10kashoon imma gabeeti calloo gettii beeti mooyo qitooch shaggii beeton tunaqqi danaho. 11Axaaxoo gommon danaqqi calloo gettii beeti gommona taan dachitone; ara calloo gettii beeti mooyona taan wuxitone. 12Ebich Yeerichi calloo yaafoone; calloo gettii beeti mooyoo yaafoone; kaamoonaa gaawatonaniye. 13Illa gaawato tunati mooyo qitoon ta toommooch shaggiiha? Ciroona shaggiyaanoone; tunaballi ebin shaggiito axaaxoone; axaaxoo amasho gaata bi gaxxeemmoyich ebi gaawa moochi gommona giyiqqi qitoon ta toommooch shaggiihe. Ebich calloo gettii beeti moochi gommona axaaxoo oogati magga gondo bi tuno bekkatone. 14Calloo Yeerichi Ayaanoochee bi tunoon arii beeto noone; tunaballi axaaxoyich hajeeya kemmeeqqa meenon tahati asho taane. 15Amoon ta tunii beeto gaata taach giyaanoone; ta shixxaa beeti ara mooyoniye ta tunii beeto; tunaballi ta shunnaa beeti oha mooyon tuniyaano taane. 16Ta shunaani mooyon tunii beeto ta tuna gaata, calloo gaawato bi tunoon miixaa beeto taane. 17Ebi tuna gaata, and aroon tunii beeto ta mullooch beeti axaaxoalli, ta toono taane. 18Ta waan, ebi getoo ta meechi shuriyooch, gaawa mooyo aallo bi tunoon arii beeto taane; gaawa mooyon tuniyoyich ta qaawiteenolla, tuniyoon hakkaache. 19Ta shunaani gonda mooyonalli ta tunii beeto, ta shunnaa beeti gaawa mooyon toonoone. 20Ta shunaani mooyon tunii beeto ta tuna gaata, aroon and tunii beeto ta mullooch beeti axaaxoalli, ta toono taane. 21Illa eechii shuunaa beeti calloon beeggaa beeto taane; gaawaton tuniiya shunnaabee gondoon baachiye ta tunii beeto. 22Maaci ta mulloona Yeerichi calloona emirii beeto taane; 23tunaballi ta ashittinee quumoochaa shuunaa beeti bara calloon beeggaa beeto taane; ebiyoo ta mulloona ta emirii beeti calloona tookkii koyaa beeti calloone; aroo ta quumeena'ochi daggooch beeti axaaxee calloona taan keccii beetone. 24Ta am shaahoon maacaraa beeti asho taane! Hini qitooch shaggii beeti meenoochee konine taan wodiiyemmo? 25Yesuus Kiristoosi no Doono waanaa Yeerich gallato bede. Illa ebine; ta ta mulloona Yeerichi calloyich hajee beeto taane; tunaballi ta meenona axaaxooch shaggii beeti calloyich hajee beeto taane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\