Roomi 8

1Illa Kiristoos Yesuusina tookkii ikkittino boonoshich beetina'ochi toommooch and Yeeri nallaache. 2Kiristoos Yesuusina tookkii taach beeti ikkittinoochee ta danati kashoon immii beeti Ayaano axaaxoonaa qitoonooch shaggii beeti calloochee taan kichitone. 3Meeno hakkaano bi tunatoyich calloo tuniyoon hakkaani mooyon Yeeri hakkiye; Yeeri axaaxoon wokkiiya iqqi bi hajee Bushoon axaaxachi meechi shaahoona wochaqqi, axaaxoon shuunaa beeti meechi toommooch nalliye. 4Bi Ayaanee daaggoonalli, meechi daaggoona beetaani noonna calloo gettii beeti mooyo ceennemmoyichiye ebin bi tuniito. 5Meechi daaggoona beetina'o meechi mooyon gabiyeete; tunaballi Yeerichi Ayaanee daaggoona beetina'o Yeerichi Ayaanee mooyoniye boonoshi gabii beeto. 6Meechi mooyon gabii beeti asho qitoochiye bi shaggemmo, tunaballi Yeerichi Ayaaneechon gabii beeti asho kashoonaa diggoonon danemmone. 7Meechi gaboo Yeerichi calloyich hajeyaano bi tunatoyich, hajeyoonoo hakkaano bi tunatoyich, meechi gaboyich hajee beeti asho Yeerina kaaracho tunatone. 8Meenoyich hajeeqqi beetina'o Yeerin emirikkoon hakkaacheete. 9Tunaballi ittoshi, Yeerichi Ayaano ittoshi mullooch bi beetoyich, Yeerichi Ayaanoyich hajeeqqi beehotinalli, meenoyich hajeeqqi beetaachotine. Illa Kiristoosichi Ayaano biich aallo bi tuna gaata, aroo Kiristoosicho toonoone. 10Kiristoosi ittoshi mullooch bi bee gaata, ittoshi meeno axaaxee naboona qitito bi tunateenolla, Yeerichi aafoochaa cadiqito ittoshi tunatoyich, Yeerichi Ayaano ittoshich kashoon immitone. 11Ebiyoomon wotta Yesuusin qitii duukkatina'ochi daggoochee kichiti Yeeri immii beeti bi Ayaano ittoshi mullooch bi bee gaata, Kiristoos Yesuusin qitii duukkatina'ochi daggoochee kichito, ittoshi mullooch beeti bi Ayaanoona qitemmi ittoshi ashittinoyich wotta kashoon immemmone. 12Illa ta maneena'ote! Hiishoo no toommooch beetone; hini hiishoo meechi daaggoona no beemmoyich toonoone. 13Meechi daaggoona ittoshi bee gaata, qitemmo ittoshine; tunaballi Yeerichi Ayaanee giidoona meechi shuunoon ittoshi wuxi gaata, kashoona beeyemmo ittoshine. 14Yeerichi Ayaano boonoshin yaabii beetina'o bulli eboshi Yeerichi bushiisheena'one. 15Ittoshin bi bushoo tuniiti Ayaanoon ittoshich immiyalli, wochinnoon ittoshi shattemmoyich guuchittinee ayaanoon ittoshich imaanoone; ebich ebi ara Ayaano noon yaabee, Yeerin "Taabo! Ta Nihoocho!" iqqa ceeggaa beeto noone. 16Ara Ayaano bi qelloona Yeerichi bushoo no tunoon no ayaanoona tookkii miixaa beetone. 17Illa Yeerichi bushiishoo no tuna gaata, Yeeri bi bushiishoyich bi qoopphiti wojoon danemmo noone; wotta Yeeri Kiristoosich bi qoopphito bullin biinna tookki qoodeeyemmo noone; biinna tookkii iritoon no qoodee gaata, bi oogee yiiroochee wotta qoodeeyemmo noone. 18Gub nooch bekkemmi oogee yiiroona tookkii bi tachee gaata, andi hini yemeeneexi xuuxo amolla shaahiqqi taach bekkataache. 19Halleena'o bulli Yeerichi bushiisheena'o bekkoon sharaataabee quyaa beetina'one. 20Ebiyoo halleena'on Yeeri "Duuba mooyoyich hajeebeete!" iqqi bi daaggitoyichalli, halleena'ochi daaggoo bi tunatoyich toonoone; tunatee Yeeri gubbichon gabiqqi gibanoona hajiihe. 21Ebi gibanoo halleena'olla qitee guuchittinoyich hajeyoochee keyiree, Yeerichi bushiisheena'o qitee guuchittinoochee keyiree boonoshi danemmi oogee yiiroochee boonoshi qoodeeyemmoyichiye. 22Halleena'o bulli and beddaahee ikkittinoona maaxoo manjaa beeti urechoomon gaashillii beetina'o boonoshi tunoon arii beeto noone. 23Halleena'o ikketina'o baach tooneena'one; shiichiti wojoon tuniiqqi nooch Yeeri immiti Yaafa Ayaano nooch beeti no, no qelloona wotta no ashittinee biicheyoon, ebi getoo Yeeri bi bushoo no tunoon bi bekkiyoon quyaabee, no maacoona gaashillaa beeto noone. 24Gibanoonaniye no wodito; tunaballi no gibanaa beeti mooyo bekkaa beeto bi tuna gaata, ibara gibano toonoone. Bi beeggii beeti mooyon gibanemmo konine? 25No beegaani mooyon no gibana gaata, haa'iyoona quyemmo noone. 26Ebiyoomon wotta Yeerichi Ayaano no maraatoon gaachaa beetone; aabichiree no corootemmo gaata ariyaano noone; tunaballi Yeerichi Ayaano bi qelloona "Ebine" getee getteyoo hakkeyaani qaaroona gaashilliibee no qoodoon Yeerin nooch qollaa beetone. 27Yeerichi daaggoomona Yeerich yaafeeti asheena'ochi qoodoon bi qollaa beetoyich, ashi mulleexi gaboon maqqi arii beeti Yeeri bi Ayaanee gaboo amasho gaata arii beetone. 28Yeerin shunnii beetina'oyich, bi gaboomona Yeeri ceeggitina'oyich tunaa beeti mooyo bulli gaawato bi tunemmoyich Yeeri tuniyoon arii beeto noone. 29Bi Bushoo Yesuus Kiristoosi meeti bi maneena'ochi daggoochee qaabboo bi tunemmoyich, qaawiqqi, Yeeri aafi bi ariyoona bi kaaccitina'o bi Bushoon boonoshi shaahemmoyich shiichiqqi kuxxitone. 30Yeeri shiichiqqi bi kuxxitina'on eboshin wotta ceeggiye; bi ceeggitina'on eboshin wotta cadiqiihe; bi cadiqiitina'on eboshin wotta bi oogee yiiroochee qoodeyachina'on tuniihe. 31Illa ebi mooyichon ama gettehone? Yeeri noonna tookkii bi tuna gaata, noon koyi wochemmo konine? Yeeri bi hajee Bushoyich ariqqataanoon no bullicha iqqi deejoon tuniiqqi immiye; ebich wotta biinna tookki bulli mooyon nooch wojemmone. 33Yeeri kaaccitina'on taggemmo konine? Yeeri bi qelloona cadiqiihe. 34Boonoshi toommooch nallemmo konine? Qitito, ebiyeenoo qitii duukkatina'ochi daggoochee kechito, Yeerichi qanna bad kotaqqi beeti Yesuus Kiristoosi no qoodoon Yeerin nooch qollaa beetone. 35Kiristoosichi shunoochee noon bariiyemmo konine? Iritoo, oohee xuuxo, oohee du'o, oohee shaacoo, oohee tahoon muccaqqi tubbo, oohee qaa'i mooyo, oohee qitoona? 36"Ne naboyich heeyi xumoon wuxee miichoon no toommooch miichaheete; Guureeyemmi bagoon shaahiiqqi noone haddiyeete" getee Yaafa Macaafooch bi kooreetoomone. 37Tunaballi ebi no toommooch shaggii beeti mooyina'o bullin noon shunniti Kiristoosi immii beeti hakkoona kochaa wochii beeto noone. 38Qitoo bi tunatee, kashoo bi tunatee, maraakeena'oo boonoshi tunatee, shimaaji iraasheena'oo boonoshi tunatee, and beeto bi tunatee, gub woyemmo bi tunatee, shimaaji giideena'o boonoshi tunatee, 39shimaayoyee damba beeto bi tunatee, shawoyee dech beetoo bi tunatee, bara hallolla bi tunatee, Yesuus Kiristoosi no Doonochi gommona Yeerinaa noonnoochi daggooch beeti shunoochee noon bariiyemmi ikka mooyolla aallo bi tunoon xiishii ariito taane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\