Roomi 9

1Kiristoosina tunaqqa ibaroon gettoye; kootoon yibbaatataache; ta mullo Yeerichi Yaafa Ayaanoona yaabeeqqi miixaa beetone. 2Ibaroon ta xibeena'o tunati ta maneena'oyich oogati ayinoo, kuxataani xuuxoo ta mullooch beetone. 3Boonoshicha getiree Kiristoosiyee bariree ta qelloona upato ta tunemmoyich Yeerin qollaa beehoye. 4Boonoshiyoo Yeeri biich bi kaacciti asheena'one; boonoshin bi hajee bushiisheena'o tuniihe; bi oogee yiiroochee boonoshich qoodiye; wogoonoo boonoshina tookkii giyiye; calloonoo boonoshich immiye; yaafee kechi maddee doyoon, meeti bari bara gibanee qaaroonoo boonoshich immiye. 5Qaabbachina'ochi yareena'one; eboshichi daggoochee Kiristoosi meenona shiijaqqi waahe; bulliyee damba tunati Nuggushoo Yeeri bulli yemeenoon diireeto tunabe; tookkona. 6Tunaballi Yeerichi gibanee qaaro shaddeetone geto toonoone. Ebi Isra'eeleena'o bulli Yeeri kaacciti asheena'o tooneena'one. 7Wottoo Abrahamichi yareena'o boonoshi tunatoyich, boonoshi bulli ibara bi bushiisheena'o tooneena'one; tunaballi Yeeri Abrahamich "Yiisaaqichi yaroone ne yaroo getee ceeggeeyemmo" itone. 8Ebi geto Yeeri gibanikkiti gibanee qaaroona shiijati bushiisheena'o ibara bi yaroo tunaqqi haddeeteetalli, ebi meenona shiijati bushiisheena'o Yeerichi bushiisheena'o tooneena'one getone. 9Ebiyoo "Ta gettati aabooba woyemmo taane; Saariyoo bushoon shiyemmine" iqqi Yeeri gibanee qaaroon bi gettitoyichiye. 10Ebi ikketo baach toonoone; tunaballi Ribiqi wotta no nihoo tunati Yiisaaq waanee bi yeqqafahooba, 11Yeeri biich "Qaabboo guuchoyich hajeeyemmone" iye. Ebin bi ito bushiisheena'o bat shiijataani boonoshi beetee, gaawato tunabe, oohee gondo tunabe, ikkeenolla boonoshi tuniyaan beehoobaniye. Ebich Yeeri kaaccitoomon bi gaboo manjito bi tunemmoyich, ikkoon bariiqqi bi kaaccito boonoshi shuunati shuunoona tunataanoon, bi ceeggiti ceegoonaniye. 13Yaafa Macaafoochaa "Yaaqoobin shunnoye; tunaballi Eesayin shixxoye" getee bi kooreetoomoniye. 14Illa ama gettehone? Yeeri gondoon shuunaa beetona? Shuunataache. 15Yeeri Muusich "Ikka uroon maariya ta qaawi gaata, maaremmo taane; ikka uroyichoo ariqqiya ta qaawi gaata, ariqqemmo taane" bi itoomoniye. 16Ebich maaroo danemmo maarii beeti Yeer waaneenalli, ashi daaggoona oohee ashi qiiccoona toonoone. 17Yaafa Macaafoochaa Yeeri Faaroonin "Ne toommoochaa ta tunii beeti shuunoona ta giidoon ta bekkiiyemmoyich, ta shigoo shawee toommo bulliich bi arichemmoyich, ebichi naboyichiye neen ta taatiito" iye. 18Illa Yeeri ikka uroon maariya bi qaawi gaata, maariye; ikka uroonoo mulli manjoo tuniiya bi qaawi gaata, mulli manjoo tuniihe. 19Illa Yeeri eechii beeto tunaachii, "And beddaahee amoyich ashoon gondiihe? Yeerichi daaggoon 'Tato toonoone' geton hakkemmo, konine?" getiree diqqich echemmo neene. 20Tunaballi haano ashoocho! Ishichiree Yeerich wochemmo ne koni neene? Nuuqqoochee shuunee beeti qiico shuunaton "Amoyich ebin tuniiqqa taan shuunanne?" getteha? 21Oohee nuuqqee hachacho ikka nuuphoochee ikka qiicoon oogee qiico, wotta ikka qiicoon qalli qiicoon tuniiqqi shuunoyich nuuqqee toommooch hakkoo biich aalla? 22Tunaballi Yeeri bi kaaree shiixxoon bekkiiya, bi hakkoonoo arichiiya shunniye; ebich shiwaree qaaqqoyich qanniti bi kaaree shiixxee qiiceena'on woddoon haa'iihe. 23Bi oogee yiiroochee boonoshi qoodeeyemmoyich shiichiqqi bi qanniiti, bi ariqqati qiiceena'ochi toommooch woriganikkiti bi oogee yiiroon bekkiiya shunniye. 24Eboshiyoo noone getone; noonoo Ayihudeena'ochi daggoochee baach tunataanoon, aagateena'ochi daggoochee wotta ceeggitone. 25Ebiyoomon wotta keemachi Hose'ichi Macaafoochaa Yeeri "Ta asheena'o tunataaneena'on 'Ta asheena'o' getiree ceeggemmo taane; ta shunaani asheena'on 'Ta shunnatina'o' getiree ceeggemmo taane. 26'Ittoshi ta asheena'o toono ittoshine' boonoshi getteeti xaa'ooch aroochaa 'Beeyachi Yeerichi bushiisheena'o' getee ceeggeeyemmina'one" itone. 27Keemachi Isiyaasi bi macaafoochaa "Isra'eeleena'o baharee gasheexi qacoomon boonoshi woddateenolla, giishacheena'o baach wodemmina'one; 28Doono Yeeri shawee toommooch beeti asheena'o bullichi toommooch bi nalloon kaata kuxiree ikka wottoon ceechemmone" iqqi Isra'eeleena'ochon cookii gettitone. 29Wotta Isiyaasi shiichiqqi ishichitoomon, "Beshi Mawa Doono Yeeri nooch yaroon bi echiyaano gaata, Sodoomi Katamoomo tunesho, Gamoori Katamoomonoo shaahesho noone." 30Illa ama gettehone? Cadiqoon dabbaani aagateena'o cadiqiyeete; boonoshi cadiqitoo mulloon Yeerichi toommooch too'iyoonaniye. 31Tunaballi Isra'eeleena'o cadiqo danaa beeti calloon dabbiibee ebi ara callooch shagaaneena'one. 32Amoyichiye shago boonoshi qajito? Shuunoonalli, Yeerichi toommooch mullee too'iyoona cadiqoon boonoshi qaawo qajitoyichiye; Yeeri ishichitone:- "Waayabote! Ciyooni Gepooch asheena'on tephemmi xaqqoon, yexi dichemmi xaqqee guudoon kotiiyemmo taane; tunaballi bi mulloon ebi aroochi toommooch too'ii beeto yeellataache" getee Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon ebi ara tephemmi xaqqoona tepheeqqi dihiyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\