Titoosi 1

1Yeerichi maddacho, Yesuus Kiristoosina wocheeti mishiraachacho tunati Phawuloosi taane; ta wocheeto, Yeeri kaaccitina'o boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiree, bulli yemeenee kashoon quyoyich, gaawati kittinnee qocoona beemoyich ibaroon boonoshi ariiyemmoyichiye; ebi Kiristoos Yesuusichi toommooch mullee too'iyoonaa ibaroon ariyoona bulli yemeenee kashoon danee gibanee toommooch neexatone; ebi kashoyichoo kootaanee Yeeri, yemeeno bulliyee aaf gibanikkitone. 3Bi daaggiti yemeenooba, noon Wodiyachi Yeeri gettitoomon taach bi guudiiti wochoona bi qaaroon gaxxiye. 4Hini wocho Kiristoos Yesuusichi toommooch mulloon no too'iyoona ibara ta bushoo tunati Titoosich bede; no Nihoo Yeerinaa noon wodiyachi Kiristoos Yesuusina waanee wojoonaa diggoona neech tunabe 5Qerixeesee Shawooch neen ta echiiti naboo, neech ta gettatoomon echati shuunoon ne ceechemmoyich, Katamoo bulliich beeti kittinnee guuphoyich geeneena'on kaaciree shuunoyich ne neechemmoyichiye. 6Kittinnee guuphi geeno tunemmi asho, gonda mooyona oonneyaano, ikka mechacho, boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiti, gonda qocoonaa wochee waayee qayona taggeyaani bushiishacho tunabe. 7Hini ara kittinnee guuphon yaabii qeejii beeti geeno Yeerichi shuunoon kaachi bi shuunemmoyich, gonda mooyona oonneyaano, babbarataano, kaataa kaarataano, mashataano, damoo gufeyaano, gijoon hiriggaano tunabe; 8wotta iibboon iibbii beeto, de'a mooyon shunnii beeto, bi qellee ariyacho, kaamoo, Yeerich diireeto, bi qelloon quyacho tunabe. 9Gaawati kittinnee doyoona bi ciiccemmoyich, wotta gaawa doyoon shixxii beetina'on bi xoobiiyemmoyich, ibara doyoo beeti, gibaneeti qaaroon manjiiree yeshe. 10Ishichiqqa neech ta gettaa beeto, gaawa kittinnee doyoyich de'a getaaneena'o, baada hayachina'onaa (nabachina'onaa) dachachina'ona, eboshiyeenolla "Ayihudeena'ochi calloon ceechibote!" ii beeti meeti asheena'o beetoyichiye; 11areena'oo "Ebina gijoon danemmo noone" iqqi yeellii beeti gaboona tiyiqqi tunataani mooyon ashich dojiibee, ikkikka kechi asheena'o bullin hapiqqi Kiristoosi toommeexi boonoshi mullee too'iyoon aallii beetina'one; ebich hini asheena'o hini dachee doyoon boonoshi gamichaachemmoyich baye! 12Wonna Qerixeesee Shaweexi ikka keemachi uro "Qerixeesee Shawee asheena'o bulli aaboon koottii beetina'o, gonda cooxoomina'o, maayi buujeena'onaa shuuna biisheena'onaniye" iqqi, 13bi miixati miixittino ibaroone. Ebichi naboyich Ayihudeena'ochi tochoonaa ibaree qaaroyich de'a getaani dojachina'o "Tuniibote!" iqqi boonoshi gettii beeti mooyonon "Elliyaahotine!" gete! Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona boonoshi manjemmoyich manjii ittibatabe! 15Boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiqqi xallatina'oyich mooyo bulli xalloone; tunaballi ee'aqqi boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaaneena'oyich xalloo tunemmi amolla aalloone; axaaxoo boonoshi gaboonaa boonoshi mulloonon ee'iitone. 16"Yeerin arii beeto noone" iqqi xalla yibbaataa beetina'one; tunaballi Yeerin tiyaarii beetina'onaa biich de'a getaaneena'ona, ikka de'a mooyon shuunoyicholla bedaaneena'oo boonoshi tunatoyich, boonoshi shuunaa beeti shuunoona Yeerin nookkaa beetina'one.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\