Titoosi 3

1Ne waan beeti kittinneena'on, iraasheena'onaa ukkureena'onoyich hajee beetina'onaa de'a ii beetina'ona, de'a shuunoo bullichoo qannitina'o, 2koninolla oonaaneena'o, hayoochee (naboochee) wokkitina'o, shiimachina'o, asho bullich de'ittinoon bekkii beetina'o boonoshi tunemmoyich shalligichibe! 3"Ebin tuniibeete" ta ii beeti naboo ebine; ebiyee aaf no wotta mullaallo, Yeerich de'a getaano, dachee beeto, emiroo danemmi gommo bullin qaawiibee, "No qaatoon ceechibone" ii beeti gaboyich guunochoomon hajee beeto, gonda moochacho, ashi wodoon shixxaa beeto, ashoona shixxee beeto, noonnaa noonna matee beeto noone; 4tunaballi noon Wodiyachi Yeeri bi de'ittinoonaa ashee bi shunonon bi gaxxiyooba, 5noon bi wodiito bi maaree beshoonalli, no shuunati cadiqee shuunoona toonoone; noon bi wodiito guttinnee shiijoon no danati machoonaa Yaafa Ayaanee andriyoonaniye; 6ara Ayaanoon noon Wodiyachi Yesuus Kiristoos waanaa no toommooch ceenona kindiihe; 7ebin bi tuniito, bi wojoona noon axaaxaalli cadiqoon tuniiree bi gibanikkiti bulli yemeenee kashoon nooch bi immemmoyichiye. 8Ebi bullich bi qaaro gibaneetone; boonoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iiti asheena'o de'a shuunoon shuunoona boonoshi kupphemmoyich, eboshin gaawichiree gete! Ebi mooyo de'oone; asho bullichoo gaaccemmone. 9Tunaballi mullaalli tuushittinee gajiteyoochee, qaabbachina'ochi shigee haddoochee, hayoochee (naboochee), callee naboona tiyii beeti kaaroochee wohe! Eboshi bulli gaacaani duubeena'one. 10Kittinneena'ochi daggooch giyiqqi barbarittinoon hallii beeti uro xummaqqi axaaxee bi shuunoon ariibe! Bi shuunaa beeti shuunoo bi toommooch nallemmone. Ebich ara uroon "Hini ne shuunaa beeti shuunoon qaye!" getiree ikkaa guttaa ne ittibatatee bi mawi gaata, biyee wohe! 12Hini yooyon Niqoophilooni Katamoochaa kichiya ta gabii beetoyich, Ariximoonin oohee Tikiqoosin ne waan ta daachii gaata, ta waan kaataree wobe! 13Wottoo callee ariyachi Zemaasinaa Aphiloosinon gommoochaa boonoshi iriteyaachemmoyich, bulli mooyon ceechi imiree kaata deene! 14No asheena'o wotta aafaalloon tunaree boonoshi echataachemmoyich, boonoshich qaawii beeti mooyo beeyemmoyich buushaarachi shuunee yeshon doyibeete. 15Taanna tookkii beeti kittinneena'o bulli neen diggii beetina'one. Shunnati kittinnee no maneena'oyich no diggiyoon bechibe! Yeerichi wojoo ittoshi bullina tookki tunabe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\