Mateyo 2

1Jesu adabelekelewa muguta la Betelehema mu Judea, panthawe ya mambo Helodi. Pambuyo pacho amuna akhafunda dzvanyenyezi adabwela ku Jelusalema achichokela kumabveledzuwa 2ndiye adabvunza achimbati, “Ko mwana abelekewa kuti akhale mambo wa Ajuda ali kuponi? Tawona nyenyezi yake payawoneka kumabveledzuwa, ndiye tabwela kuti tizamupembedze.” 3Pamwepo Mambo Helodi na wanthu wense wa mu Jelusalema paadabva dzvimwedzvi, adaawawa pamtima. 4Iye adachemelesa anyansembe akulu na wakufundisa wa Mtemo wense pabodzi ndiye adaabvunza achimbati, “Ko Kristu kunizabelekelewa kuponi?” 5Iwo adatayila, “Muguta la Betelehema mu Judea. Pakuti idzvi ndidzvo dzvidanembewa na mupolofita kuti, 6‘Betelehema mudziko la Judea, ndiwe lini wakumalizila wa maguta yalikutonga ya Judea; pakuti muna iwepo munizachokela mutsogoleli ule anizatsogolela wanthu wangu wa Chiizraeli.’ ” 7Saka Helodi adachemela anyakuzunga wale wakumabveledzuwa makabisila ndikuabvunza nthawe chaiyo-iyo pamwepo padawoneka nyenyezi ile. 8Ndiye adaatuma kuyenda ku Betelehema ndiye adawawuza kuti, “Ndokoni mukatsvagisise mwanayo, ndiye kana mamuwona, itani kuti ndidziwe kuti inepo pomwe ndiyendembo, ndikamupembedze.” 9Saka adayenda ndiye ali munjila adawona nyenyezi yaakhali awona alikumabvele dzuwa. Pamwepo paadayiwona, adakondwa chaidzvo. Idalamba ichiyenda patsogolo pawo kufikila yamila padzulu pa mbuto pakhali na mwana. 11Iwo adapita munyumbamo, ndiye pamwepo paadawona mwana na amayi wake Maliya, iwo adapfugama ndiye adamupembedza. Iwo adachosa dzvipo dzvawo dzvagolide, na dzvininunkila dzvinichemelewa kuti lubhani, pomwe na mafuta yanichemelewa mule, ndiye adadzvipeleka kuna Jesu. 12Tsapano adabwelela kwawo na njila inango, pakuti Mulungu adaachenjeza mumaloto kuti aleke kubwelela kuna Helodi. 13Iwo atoyenda, ngilozi ya Mfumu idawoneka kuna Josefi mukulota, ndiye idati, “Helodi anizatsvaga mwanayu kuti amuphe. Saka lamuka, utole mwana na amayi wake mutawile ku dziko la Ejipita, ndiye ukhale kumweko kufikila ndakuwuza kuti chokamo.” 14Jozefi adalamuka, ndiye adatola mwana na amayi wake, ndikuyenda ku Ejipita na usiku. 15Uko kwaadakhala kufikila Helodi afa. Idzvi dzvidayitika kuti dzvidalewedwa na Mfumu kuchokela mwa mupolofita dzvikhale dzvachadidi, “Ndidachemela mwana wangu kuchokela ku Ejipita.” 16Pamwepo Helodi paadadzvidziwa kuti anyakuzunga wakumabveledzuwa akhali amunamiza iye adakalipa chaidzvo. Iye adatuma masocha kuti wana wense achimuna mu Betelehema na mumbuto zidayitendeleza awo akhali na dzvaka awili na yali pansi payene apewe. Idzvi dzvidayitiwa thangwe lakuti magole yamweya akhadayayawelengelewa na anyafunda dzva nyenyezi wale anichokela kumabveledzuwa pa nthawe ikhadawoneka nyenyezi. 17Munjila imweyi dzvidalewedwa na mupolofita Jelemiya dzvidakhala dzvachadidi kuti: 18“Fala lilikubveka mu Lama, akhali munango akawungudza. Racheli alikulila wana wake; anilamba kunyamaliziwa, pakuti amala kufa.” 19Pambuyo pakufa kwa Helodi, ngilozi ya Mfumu idawoneka kwa Jozefi muchiloto mu Ejipita 20ndiye idati, “Lamuka, tola mwana na amayi wake ubwelele kudziko la Izraeli, pakuti awo akafuna kupha mwana adafa.” 21Saka Jozefi adalamuka, ndiye adatola mwana na amayi wake ndikubwelela ku Izraeli. 22Koma pamwepo Jozefi paadabva kuti Arikelao apita pambuto ya apayi wake Helodi kuwa mambo wa Judea, iye adagopa kuyendako. Tenepo adachenjezewa mukulota, ndiye adayenda kumphimpha ya Galilea 23ndikuyita muyi wake muguta linichemelewa Nazareti. Tsapano dzvidalewedwa na mupolofita dzvidakhala dzvachadid dzvakuti, “Anizachemelewa kuti mu Nazareti.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\