2 KORINITO 5

1Kuwade yi adeni adi kugbo morogo nika naga a na kana naga aŋanyazi kaŋo‚ yi gbo ku kadi naga na ’du Ŋun i ’diko yu naga aku ’duko ku kenisi‚ naga ani lengana. 2I ina de katani yi kilo gbigbiye, ’bo yi gbo ku puso na gbo’diniki ku nika na ’dikona. 3Ku yi laga ku nu de‚ yi aka ’bunyeki kaŋoni. 4Saka nika naga i ina morogo dena‚ yi ŋoŋotatu ŋoŋotatu ku tomoni na kulia ŋani kine. Agbo’da ti yi yokozi ina mugu deni, ’bo ti yi soyini ku ne’dena, ma runa tigi ŋo lo tutuwalo ’busa. 5Ŋun lo kukundra yi kazu i kine kulia de‚ ’bo lepe lo rabu yi ku Yuka Nakiyena. 6Kuwade mu luŋa yi gbo ku teiliko logo. Yi adeni adi ku yi laga inide ku kine muguzi de‚ yi ani gbo’da ku Matalo yu. 7Yi saka ku rugo‚ agbo’da ku ŋo lo memetani. 8Yi gbo ku teiliko logo. Yi kodro nyadru kolokindro kine muguzi de ma yi ku gbo’da ku Matalo yu. 9Kuwade kugbo yi laga kilo inide ku kine muguzi de‚ kugbo yu de‚ yi kilo ’delakindra teiliko kaya kilo i tikindra na lepe nyola. 10’Bo yi giri ipuru i si’de na Kristo na ŋerani kulia kine nu‚ ma ŋutu gele gele riozini rope lo konesi kanye kine kanye muguni, kuwa a na’bu kuwa a naro. 11Kuwade igbonaga yi adeni kuka na Ŋun ina, yi ’bo’borundra ŋutu kilo. ’Bo Ŋun adeni gbiyeri likalo giri, ’bo na yendru adi ta itro adeni kasu teilikoni ’do. 12Yi agbo’da kpekindra ’beri kasuni ’doni‚ ’bo yi tikindra ta i pupudya na ’beri ku kulia kaya kine, adi ma ta ku romoki teyitokindro ŋutulu laga lo pupudya ’beri ku puru naga kaŋo, agbo’da i teilikoni kilo kulia. 13Kugbo yi laga mamali, yi mali ku kulia ti Ŋun kine. Kugbo yi laga ku kpinyi na’bu, yi gbo de ku kulia kasu kine. 14’Bo nyadru na Kristo ina nyena ’deba yi, igbonaga yi adeni soso adi ŋutu gele atuwa ku ŋutulu giri i pirini, nyena tatuwani ŋutulu giri ina. 15’Bo lepe atuwa ku ŋutulu giri, adi ŋutulu laga zoru kilo ka’bi ko ku gbo’da zoru ’do ku kulia kase lepe kine, ’bo ku kulia ti Kristo laga atuwa ku se, ’bo laga atoŋiye ’dolo kine. 16Ku kine kulia de ŋiyoro tinade yi ani dendra le’de ŋutu beti naga ma loŋutu dendrinina. ’Dibani kodro ku yi kazu adendra Kristo beti naga ma loŋutu dendrinina kpe, tinade yi ani dendra lepe de ’do. 17Kugbo le’de ŋutu laga ku Kristo katani‚ lepe agbiya a loludu. Kulia naga ti ’bero kine arosodru kaŋo‚ meteta‚ kulia naluduko kine ayeŋundra. 18Kine kulia de giri ŋiyu ku Ŋun yu. Lepe atomodya yi a worisi kanye ku Kristo katani‚ druga tikindra yi kita na tomorani ŋutulu a worisi kanyena. 19Trugo adi Ŋun kazu lu ku Kristo kata yu i tomodya na ŋutulu ti ka kilo a worisi kanye. Lepe aku kendra torozi kasiko kine‚ ’bo akolokindro yi i trugo na kulia na tomorani loŋutu kasi nye kine. 20Kuwade yi a lo’dia ti Kristo‚ be naga ma Ŋun magini ta kaya kutunina, yi ma’yu ’beri ku ta i piri na Kristona adi tomoreta ’beri a worisi ti Ŋun. 21Ku kulia kaya kine Ŋun atikindra Kristo i yeŋundra a lo toro, ’dibani kodro ku lepe ’ba toro kpe‚ ma yi ku gbo’da ku ’bu’busi na Ŋun ina ’busa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\