ROMA 8

1Kuwade ŋera na kulia na tiga ŋutuluna gbo’di ’bayi ku ŋutulu laga lo saka ku Kristo Yesu katani kilo. 2’Bo kukuzu na Yuka na ru naga ku Kristo Yesu katanina alakundra na i kukuzu na toro ku na tuwa. 3’Bo Ŋun akondra kulia naga kazu kukuzuna aku romoki kondra kine, igbonaga kukuzu ŋanina gbo ’ba teriŋi ku kulia ti ’baka na teriŋi na loŋutuna. Lepe asunyundro Ŋiro lonye lepelo ku mugu be mugu naga ku toro a ’i’ile lo toro‚ i ŋedya na kulia ti toro naga ku loŋutu i mugu katani kine‚ druga tiga toro ŋanina. 4Kuwade kugbo yi laga ani kepodru bo na kulia ti mugu kine, ’bo kulia ti Yuka Nakiye kine, konesi na’bu naga ma kukuzuna nyadri kine itotorumokindro ’beri kaya katani. 5’Bo ŋutulu lo kepodru bo na kulia ti mugu kilo‚ se lo ’delakindra teiliko i kulia ti mugu kine kini‚ ’bo ŋutulu lo kepodru bo na kulia ti Yuka Nakiye kilo, se lo ’delakindra teiliko i kulia ti Yuka Nakiyena kine kini. 6’Delaki na teili i kulia ti mugu kine kinina zowundra tuwa, ’bo ’delaki na teili i kulia ti Yuka Nakiyena kine kinina zowundra ru ku teili lo trotro. 7Kuwade teili lo ’delaki i kulia ti mugu kine kinilo a miriku lo Ŋun, ’bo ani sobu kulia ti kukuzu na Ŋun kine tro, a ’diri ani romoki tro. 8Ŋutulu laga lo saka i kulia ti mugu kine kilo ani romoki tikindra Ŋun nyola. 9’Bo laga ta, kugbo Yuka na Ŋun ina ina si’da kasu teilikoni ta ani gbo’da a ti mugu, ta gbo a ti Yuka Nakiye. Kugbo le’de ŋutu laga ’ba Yuka na Kristo, ŋutu ŋanilo agbo’da a lo lepeni. 10Kugbo Kristo laga kasu teilikoni‚ ’dibani kodro ’beri kasu kine atatuwa ku kulia ti toro kine kpe, yukala kasu kine gbo zoru ku naga ma ta kenani mŋgba ku Ŋun i konyenina. 11Kugbo Yuka na Ŋun laga lo toŋizu Yesu i dridriŋi na ŋutulu laga atatuwa kilo ina si’da kasu teilikoni, lepe lo toŋizu Kristo Yesu ilo itikindra ’beri kasu na tatuwa tatuwa kine i gbo’da zoru itro‚ ku Yuka na lepe naga na si’da kasu teilikoni ina. 12Kuwade luŋaseri‚ yi gbo ku mori‚ ’bo moriye kaya kine agbo’da i kulia ti muguni, kugbo i kepodru na bo na kulia ti mugu kine‚ 13igbonaga kugbo ta lo kepodru bo na kulia ti mugu kine‚ ta itatuwa tatuwa‚ ’bo kugbo ta laga atatuza konesi ti mugu kine ku Yuka Nakiyena‚ ta igbogbo’da zoru. 14Ŋutulu laga ma Yuka na Ŋun ina ’dolakindri ko kuweto kilo a ŋazi ti Ŋun. 15’Bo ta agbo’da rumbi yuka naga na toyeŋundra ta a upini‚ i tikindra na ta kuze‚ ’bo ta arumbi yuka na toyeŋundra ta a ŋazi ina. Nyena ma’i yi ’beri adi‚ “Aba‚ Amonye!” 16Yuka Nakiye lepena ina ’dodru bo na kulia ku yukala kaya kine kugele adi yi a ŋazi ti Ŋun. 17Kuwade ku yi laga a ŋazi ti Ŋun‚ yi a kaluma‚ kaluma ti kapa ti Ŋun kasi Kristo‚ ’bo kugbo yi laga arumbi luŋulio kasi lepe‚ yi ipupura kasi lepe itro. 18Na rambu adi luŋulio ti tinade kilo ani romoki tozoyi ku pura naga ma lu iku kpikpiya kayanina. 19’Bo kapazi giri lo gbiya kilo koŋa mondru ku teiliko giri kpeza naga ma Ŋun ma lu ikpezi ŋazi kanye kilona. 20’Bo Ŋun atikindra kapazi lo gbiya kilo adi ti yeŋundri a ’busa‚ agbo’da be naga ma ko ku ’beri nyadrininani, ’bo be naga ma Ŋun nyadrinina, ’bo Ŋun atikindra ko i yendru na kulia naga ŋero yu kine‚ 21igbonaga Ŋun ma lu ilalakundra kapazi ŋani lo gbiya‚ laga a upi ti kulia na ’bu’bure kine kilo, ma ko rumbini lake naga a na’bu koru na ŋazi ti Ŋun ina. 22Yi adeni adi kapazi giri lo gbiya kilo ŋoŋotatu kugele ku ’beri na mimiye yeŋundra tozo tinade be naga ma ŋiro wakundri miyena. 23Agbo’da kapazi ŋani kilo ka’deloni, ’bo a yi lepe, laga ku Yuka Nakiyena kaya teilikoni be nyomo laga a kayo kilo. Yi ŋoŋotatu ŋoŋotatu kaya teilikoni ti yi kilo momondru luŋa laga ma Ŋun ku toyeŋundri yi a ŋazi kanye, ma ku dakundri ’beri kaya kine lu. 24’Bo yi arite i yendru naga ina de katani, ’bo yendru na kulia naga na memeta kine ani gbo’da a yendru tro. ’Bo ŋutulo a ŋa laga lo yendru kulia naga ma lepe medri kine ya? 25’Bo ku yi yendru kulia naga yi aku meri kine, yi imondru kulia ŋani kine ku teili lo rile. 26’Bo ’do Yuka Nakiyena ina logu yi i tomunye nikana, igbonaga yi aku de magu na Ŋun sosona. ’Bo Yuka Nakiyena nye na mulukindro yi Ŋun ku wiwinya naga ani romoki tayina. 27Ŋun laga a kagalani lo teiliko ti ŋutulu kilo ilo, lepe adeni yoyolozu na Yuka Nakiyenana, igbonaga lepeŋa mulukindro ŋutu ti Ŋun kilo Ŋun be naga ma Ŋun nyadrini ina. 28’Bo yi adeni adi Ŋun lo tikindra kuliata giri ti yeŋundri a na’bu ku ŋutulu lo nyadru lepe kiloni, ku ŋutulu laga kazu ma lepe lungini be na lopete lonyelona kilo. 29Kuwade ŋutulu laga ma lepe dendrini kazu ’bero kilo, lepe agelundra ko adi ti ko gbo’di ku gbiyeri lo Ŋiro lonye ilo, ma lepe ku romoki gbo’da a ŋiro laga a kayolo i dridriŋi na luŋaseri laga rodri kilo. 30Ŋutulu laga ma lepe gelundri kazu ’bero kilo, lepe alungu ko itro, ’bo ko laga ma lepe lungi kilo lepe akendra ko mŋgba itro, ’bo ko laga ma lepe kendri mŋgba kilo lepe atikindra ko i ŋarundra na pura nanyena itro. 31Kuwade ma yi kulia adinyo ku kine kulia de ya? Ku Ŋun laga a likaŋa, ŋa lo moro ku yi ya? 32Lepe laga aku zara tikindra na Ŋiro lonyelo, ’bo atikindra lepe ku yi giri, ’baka tikindra ŋutu kapazi giri kana kasi lepe kugeleni ya? 33Ŋa lo isosozu kulia i ŋutulu laga lo nyumu Ŋun kilo i muguni ya? Ŋun lepe lo kendra ko mŋgba. 34Ŋa lo iŋedya kulia kasiko kine i tiga na ko ya? Kristo Yesu lepe atuwa‚ ’bo alanguna lepe atoŋiye i dridriŋi na ŋutulu laga atatuwa kilo, lepe laga lu agbi’diki i keni lo lutate lo Ŋun ilo, laga lu mulukindro yi Ŋun itro. 35Ŋa lo itokodya yi i nyadru naga ma Kristo nyadrini yi ina katani ya? Sasanyana kuwa dreliana, kuwa wowonyena, kuwa rilena, kuwa gbo’da naga a pililina, kuwa ŋo lorolo, kuwa reremoyina ya? 36Be naga ma wuronina adi‚ “Ku kulia konu kine yi kilo reremoyi ’duu. Ku ŋutulu i konyeni yi gbo be kebilizi na nyari i ’du’duŋoyi.” 37A ’diri i dridriŋi na kine kuliata de giri yi kilo tiga koru ku lepe lo nyadru yi ilo. 38’Bo na lidra mugu adi kugbo tuwa, kugbo ru, kugbo malaika, kugbo tumataki naga ki yu kine, kugbo kuliata ti tinade kine, kugbo naga ŋero yu kine, kugbo teriŋito, 39kugbo kuliata naga ki kine, kugbo kuliata naga ka kine, kugbo ku’de ŋo giri lo gbigbiya kilo, ko ani romoki tokodya yi i nyadru na Ŋun naga ku Kristo Yesu Mata likalo katanina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\