BƐNAANG 20

1Kɔlɔɔk ’kwɔng baang kɔsaalnɛ, Paul ɔkkwɔɔ bayanga-kiyila uloko ɛfɛɛn kkwɔn, uteelebɛ la kɛbba-bikɔɔm sa doddo. Ɔzzanga ɔgbata umii ka ɛfɛɛn ya ɛzzánganɛ Macedonia. 2Ɔssɛ bakang, ɔtaa ka laffɛ ka laffɛ, ɔbba balɔɔt bikɔɔm la lammwɔɔl ppwap. Uffu ɔffɔ Greece. 3Baang ulenɛ ka ɛfɛɛn ɔtaanɛ ka ikwukwɔɔn ikkyaat. Ɔbamabong ɔkkpɛlɛ wa nzang bumiinɛ Syria, keem ɔsannɛ ɔttɛ balɔɔt a Jews ka Syria baggyanmɛ kɛwwɔɔl; ɔppyɛɛ ɔnaang luttina kɛssɛ ka Macedonia kɛppyɛlɛ. 4Sopater, waan a Pyrrhus wa ussinɛ Berea, umii ukupmɛ. Aristarchus la Secundus, ba bassinɛ Thessalonica, Gaius wa ussinɛ Derbe, Timothy la Tychicus la Trophimus ba bassinɛ ka ɛkpansi Asia bassɛ bakupmɛ. 5Bakɔɔm ɛtɔk bamii bakatyɛlɛ ka Troas. 6Kɛtɔm-a-kizzi kazzi kwa asinɛ yeast ka brɛɛd lɛssɛɛn kasaknɛ, ayyɔɔt imal ka akkpaat ka ussinɛ Philippi. Bɛtɔm kubbwɔɔk bɛsaknɛ, imii ikupbɛ ka Troas, itaa baang ka liwaazɛ la abbɛ. 7Kulele Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ, ɔkkpɛlɛ ayyɔɔt iffu ibbi ɛfɛɛn kkwɔn ka kazzi. Paul ufeele ɔlɔɔk unnyi balɔɔt ’bɔng baang tɔttɔt kɛtɔm kɛppwa. Ning baang ɔlɔɔk ka ule ka ɔgbatanɛ ka libbessolo. 8Ilɔɔkwu idɔkɔ baang ggbadam ka libat ɛnyɔng ka ɛfɛɛn a idudanɛ. 9Okolobbya vvɔn wa ɔzzanganɛ Eutychus ɔdɔkɔ baang ka ɔtaanɛ ka windo. Paul ɔlɔɔknɛ usi lɛzza, Eutychus ɔlaa bilaa bizammɛ, ɔfata ka ussinɛ ka bɛsana bɛkkyaat ka libat ɛnyɔng ɔttɔ ka lisse. Basammɛnɛ, ubbebong. 10Ɔzzánga Paul usini ka libat ɛnyɔng, uffu kuttɔɔk umii ɔttɔ ɔbwɔɔpmɛ, ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ attinayɔng, ba ɔtaka ubbe.” 11Ɔzzanga ɔppyɛlɛ isimisimi ubbwulu libat ɛnyɔng. Umii ɔbɛkɛ brɛɛd uzzi. Ulenɛ lɛlɔɔk la abbɛ tɔttɔt livve-luwee lɛtta, Paul ɔgbata ussekebɛ. 12Okolobbya ɔlɔɔt ’wɔng baang ufungala, basammɛ bafula la laggele laggele. 13Ifeele ikɔɔm issɛ imii imal akkpaat imii Assos. Baang ulenɛ ka ɛfɛɛn a ile ka imiinɛ isam Paul. Ammɛ ɔttɛnɛ inaang ning baang ka ammɛ biini ule ka ɔssɛnɛ ka lisse. 14Idudanɛ ka Assos, isammɛ issɛɛn ka akkpaat imii Mitylene. 15Issi baang iwaat tɔttɔt imii iffɔ Chios ka libbessolo. Kɛtɔm ssɔn kɛsaknɛ, iffɔ Samos. Libbessolo iffɔ Miletus. 16Paul ɔdɔkɔ uttina kɛwaat kɛssɛ Ephesus tɛ̀ttɛ́ uffu ɔmmɛmɛ ka ɛkpansi Asia. Ɔdɔkɔ ka lazzuma ɔttɛ ɔkka Jerusalem lɛffɔ. Ulenɛ ka ukkwoongnɛ ɔttɛ nzang ɔffɔ ka kɛtɔm-a-Pentecost (sa bakkenɛ ka Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kunnyinɛ balɔɔt a kɔssɛ a Jesus lakke). 17Paul ɔtɔɔm bɔtɔɔm ka Miletus ufee balɔɔt a Ephesus. Ɔttɛ bagɛlɛnya luzɔɔm ka Ephesus baffu bakupmɛ. 18Bagɛlɛnya ’bɔng baang baffɔnɛ, ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Asanyɔng lɔsan tɛ̀ttɛ̀ ndɔkɔnɛ ntaa la annyɔɔng ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ ka ussinɛ ka kɛtɔm ikeeng, sa nffɔnɛ ka ɛkpansi Asia. 19Nnaang kɛnaang anaam nyila busook la akama wa lɛbaang tɛ̀ttɛ̀ ubili Ebinukkpaapi ɔnaangnɛ, ka ɛkɛtɛ ya balɔɔt a Jews baggyannɛnɛ kɛwwɔɔl. 20Asanyɔng lɔsan attɛyɔng lukopolo gwa nkopolowɔnɛyɔng ka kibbi la gwa nkopolowɔnɛyɔng ka ssala annyɔɔng biini, bulɔk bwa bule buttelewɔyɔng ka lusso nsi lɛzza nlup. 21Nttama balɔɔt ba balenɛ ba Jews la Ikanakana nttɛ bakkyaa kɛnaang a bubbi bafɔngɔ bakup Ɔlɔɔmɔlɔɔm, bayila kwa Uyini ayyɔɔt, Jesus. 22Gedegede mung nle ka nmiinɛ Jerusalem ka latele Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ba ntaka nsan kwa kule kɔnaangnɛ bakang. 23Kwa nsannɛ, nsan ka Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kulenɛnɛ lɛkamala kɔttɛ ka lɛffɛ duu za mmiinɛ, kɔlɔɔk la igbakkɔpɔ kule baang ka kɔkatnɛnɛ. 24Ɔzzanga anaam biini ba nggyan nttɛ kɛfal anaam kɛtta ka kɔlɔɔk. Nggyan nttɛ nvve kɛnaang anaam sa Uyini Jesus unnyinɛnɛ ɔttɛ nnaang. Assɛ kilenɛ kɛbwɔɔlɔ Kuttu-budoddo latele Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 25“Nssɛ nkkpitwɔyɔng ɔkkpɛlɛ nkopolo kuttu Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Gedegede mung nsanbong nttɛ ɔlɔɔt wa ule ɔbbalnɛ lɛyɛn ba ɔbɛlɛ lile. 26Mmwɔɔn mung nbwɔɔlɔwɔyɔng ppwool ppwool nttɛ ɔlɔɔt wa ɔtaaknɛ kɔbɔɔk anaam baang ba kɔbɛlɛ lile. 27Nbwɔɔlɔwɔyɔngbong kɔlɔɔk ɔkkpɛlɛ ntum Ɔlɔɔmɔlɔɔm, kɔlɔk kwa nssekenɛ nlup ba kule. 28Akatwɔyɔng kɛyɔɔng ɔbɛtɛ la balɔɔt ba Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kunnyiwɔnɛyɔng kɛppyɛɛk. Azzangayɔng bakat a luzɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm gwa ammɛ ɔkɔɔmnɛ lubbe awaan ɔnaang. 29Nsan lɔsan nttɛ ɛkɛtɛ ya nle ngbata nkɔngɔwɔyɔng, babbyap igɔɔt vvenɛ iffu ikaawayɔng ɔkkpɛlɛ, ɔlɔɔt vvɔn gbɔɔ baala ifakala ifɔngɔ. 30Ɛkɛtɛ vvenɛ ɛffɔ ya balɔɔt a kɛkaan annyɔɔng bale bakkala lalaak baggyan battɛ badɛm balɔɔt ba bayanganɛ kiyila uttunbɛ, bakeetbɛ abbɛ. 31Akatyɔng tɛ, akke attɛyɔng nyɛn akama kikoon la kɛtɔm ka kikopolowɔyɔng ɔkkpɛlɛ la ɔlɔɔt la ɔlɔɔt ka likkpa likkyaat. 32“Gedegede mung nsamwɔyɔngbong nnyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm la bɔtɔɔm a lakke ammɛ kɛppyɛɛk. Ukkwoong ukkwoong ɔnaangwɔyɔng akkaamyɔng. Unnyiwɔyɔng ppyɛɛ wa ulokonɛ balɔɔt ammɛ ɔkkpɛlɛ. 33Zzeen ba ntaka nkoot ka ikkpoko wa ayyɔɔt ɔlɔk ubba wa ayyɔɔt. 34Annyɔɔng asanyɔng lɔsan attɛyɔng nkɔɔm labɔɔk za anaam biini nnaang bɔfɛɛn duu bwa anaam la balɔɔt a kɔssɛ anaam baggyannɛ. 35Nyɔɔwɔyɔngbong ka bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ nttɛ anaangnɛ kɛnaang kɛbɛtɛwɔ ning mung, akkwoong attele balɔɔt ba basinɛ lɛkkaam. Akkeyɔng lɛmmwɔɔl za Uyini, Jesus, ɔlɔɔknɛ, ɔttɛ, ‘Laggele gaang gaang latta lile ka asɔɔknɛ ɔlɔɔt bɔfɛɛn, latta ka atɔknɛ lɔtɔk.’ ” 36Paul ulenɛ livve lɛlɔɔk, bakun laddu ɔkkpɛlɛ bazɔɔm. 37Bakaa Paul bagbugba bateelemɛ. Bakkwa ɔkkpɛlɛ. 38Bukee bunaangbɛ gaang gaang ka lammwɔɔl za Paul ɔlɔɔknɛ ɔttɛ vvenɛ mɛ ba babɛlɛ lɛyɛn. Batɔɔ Paul bamii ka akkpaat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\