JOHN 10

1Jesus ɔttɛ, “Nbwɔɔlɔwɔyɔng ka lɔkkwɔɔn nttɛ: ɔlɔɔt duu wa usinɛ ka lɛmma-ggwoon lɛssɛ ɔmal ka ggwoon itɔɔn, ɔppyɛɛ ɔssɛ ka ɛfɛɛn ɛlɔk ɔmal, ɔlɔɔt ’wɔng baang ussip la ɔbbyap. 2Ɔlɔɔt wa ɔssɛnɛ ka lɛmma-ggwoon itɔɔn ssɔng ɔmal ulenɛ ɔkɔɔm-itɔɔn ’yɔng baang. 3Ɔkat-a-lɛmma-ggwoon uwongolomɛnɛ lɛmma-ggwoon. Itɔɔn ippyee lɛmmwɔɔl ammɛ. Ɔkkwɔɔ itɔɔn ammɛ ka lɛkɔɔl ɔkɔɔmyɛ itta ka vveeng. 4Ulenɛyɛ lɛkɔɔm ɔtta ka vveeng, ɔkɔɔmyɛ ɛtɔk annyɛ ikupnɛ ka ippyyeenɛ lɛmmwɔɔl ammɛ. 5Ɔlɔɔt ɔlɔk baala ikup. Lutini ’gwɔng, ile imma ɔmma isseke kɛssanga ɔlɔɔt ’sɔng baang, ka isinɛ lɛmmwɔɔl ammɛ lɛkɔɔlɔ.” 6Jesus ɔssabɛ ifɛɛt ’yɔng, ɔzzànga basi lɛsan bwa ɔssanɛyɛ utum. 7Ɔzzánga Jesus ɔbbal lɛttɛ, “Mung nbwɔɔlɔwɔyɔng lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk: anaam nlenɛ lɛmma-ggwoon itɔɔn ’yɔng baang. 8Balɔɔt ba battenɛnɛ anaam liffu bassip la babbyap, ɔzzànga itɔɔn kwa abbɛ isi lɛgɔpɔlɔ. 9Anaam nlenɛ lɛmma-ggwoon. Ɔlɔɔt duu wa ɔssɛnɛ ka anaam ɔmal ka tɔkɔlɔ, vvenɛ ɔtaa ka kuddu. Vvenɛ ɔmal ka tɔkɔlɔ, ɔtta ka vveeng umii ɔyɛn kɔppwɔt. 10Bassip baffu kwa kiyip la kɛwwɔɔl la kɛbɛpɛ bɛfɛɛn. Ɔzzànga anaam nffu nkwaaning ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ uddu kuddu kwa doddo. 11“Anaam nlenɛ ɔkɔɔm-itɔɔn wa doddo, wa uyilanɛ lubbe ka lɛttɔ itɔɔn ammɛ. 12Ɔlɔɔt wa afɛɛtnɛ attɛ ɔkɔɔmwɔ itɔɔn ɔyɛnnɛ ɛgɔɔt ka effunɛ ɔmma ɔkɔngɔ itɔɔn, ɛgɔɔt ɛkyakyamayɛ. 13Ɔlɔɔt ’wɔng ule ɔmma-ɔmma ka isinɛ ya ammɛ lile. 14Anaam nlenɛ ɔkɔɔm-itɔɔn wa doddo. Nsan itɔɔn ya anaam lɔsan, annyɛ isannɛ anaam. 15Tɛ̀ttɛ̀ Dedde asannɛnɛ anaam, anaam nsan Dedde ning baang. Kwakkwɛ nssɛnɛ nsan itɔɔn anaam, annyɛ isannɛ anaam. Nyilabong kibbe kɛkkalayɛ. 16Itɔɔn ilɔk ile baang ya ilenɛ ya anaam, ɔzzànga ka ggwoon-itɔɔn, mung ba ile. Vvenɛ nkɔɔmyɛ nffu nssɛɛn ka ggwoon ’gwɔng. Vvenɛ nssɛ nkɔɔmyɛ nffu. Vvenɛ ippyee lɛmmwɔɔl anaam isseke ka kɛkaan itɔɔn ssɔn la ɔkɔɔm-itɔɔn vvɔn. 17“Nsaap Dedde ka nyilanɛ kɛsam a lɛfal anaam kinnyi nkwaaning nppyɛlɛ nyangasɛ. 18Ɔlɔɔt wa ukkwoongnɛ ɔtaka lɛfal anaam ba ule. Kɔsaapnɛ anaam nsamzɛ nnyi. Nyanga lakke za kɛsamzɛ kinnyi la lakke za kɛppyɛlɛ kɛtɔkzɛ. Nkwɔng kulenɛ kwa Dedde ɔddanɛnɛ ɔttɛ nnaang.” 19Ikangala ibbal balɔɔt ’bɔng baang lɛttɔ ɔssanga lɛmmwɔɔl ’zɔng mung. 20Balɔɔt ppwap battɛ, “Ule la ipiliza ka lɛttɔ! Ɔttɔbong bikun! Agɔpɔlɔmɛyɔng kwa ’bɔng?” 21Balɔɔt balɔk battɛ, “Ɔlɔɔt wa ulenɛ la ipiliza ka lɛttɔ kutolo ning ba ukkwoong utolo! Ukun ɔnaang nang ukkwoong uttula bassi-ifim?” 22Ka ɛkɛtɛ kazzi kwa baggelenɛ Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka Jerusalem ɛffɔnɛ, ɔdɔkɔ ka lukook. 23Jesus ɔdɔkɔ baang ka ɔssɛnɛ ukkpit Ikkɔlɔ a Solomon ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 24Balɔɔt bakkpitmɛ babapmɛ battɛ, “Ale alokoyɛlɛ ɔmmɛ ɔffɔ nang ka kɛtaa kɛkat? Bwɔɔlɔyɛlɛ lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk: annɔ alenɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ aawɔng ɔɔ?” 25Jesus ɔttɛ, “Nggbawɔyɔng lɛbwɔɔlɔ ɔzzànga nɛyɔng kwɛ ba ayilayɔng. Lilɔɔk sa nnaangnɛ ka lakke Dedde lilɔɔk libee la anaam, 26Ɔzzànga ba ayilayɔng ka asinɛyɔng itɔɔn anaam lile. 27Itɔɔn anaam ippyee lɛmmwɔɔl anaam. Nsanyɛ lɔsan, annyɛ ikupnɛnɛ. 28Nnyiyɛ kuddu kwa kɛfal a kɛfal kwa ile isi lɛbɛlɛ libbe. Ɔlɔɔt wa ukkwoongnɛ ɔnnaanɛyɛ ba ule. 29Bwa Dedde ulenɛnɛ linnyi buttanɛ bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ. Ɔlɔɔt wa ule ukkwoong ɔnnaabyɛ ka kɔkɔɔm a Dedde ba ule. 30Dedde la anaam ile bɔfɛɛn bwɔn.” 31Babbal lattaal lɛttɔng battɛ batɔɔpmɛ. 32Jesus ɔttɛ, “Nnaangbong lilɔɔk sa doddo ppwap sa Dedde ɔttɛnɛ nnaang ka bɛzzɔkɔ annyɔɔng. Kɔlɔɔk kwa nnaangnɛ nbbɔl ka lilɔɔk ’sɔng mung ɔkkpɛlɛ kulenɛ ’kwɔkwɔng kwa ale ka atɔɔpnɛnɛyɔng lattaal?” 33Battɛ, “Ba itɔɔpwɔ lattaal issanga budoddo bwa anaagnɛ, itɔɔpwɔ issanga ka akpɛnnɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm! Annɔ ɔlɔɔt ɔzzànga aggyan attɛ annɔ asseke Ɔlɔɔmɔlɔɔm!” 34Jesus ɔttɛ, “Bakkpɔk ka Lafɔɔ annyɔɔng biini battɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttɛ, ‘Annyɔɔng alenyɔng ibinukkpaapi.’ 35Isan lɔsan ittɛ kwa Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ kule ka lɔkkwɔɔn yoyyoyyo. Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkkwɔɔ balɔɔt ’bɔng baang ibinukkpaapi. Abbɛ balenɛ balɔɔt ba ɔbwɔɔlɔnɛbɛ lɛmmwɔɔl ammɛ. 36Ulenɛ kwa anaam, Dedde ɔsanganɛnɛ ɔtɔɔm ka ɛkpansi. Kɔssɛ nang attɛnɛyɔng nkpɛnbong Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka nttɛnɛ anaam Waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm? 37Tɛ̀ttɛ́ ayilayɔng kwa anaam nsinɛ ka kɛnaang a kwa Dedde ɔttɛnɛ nnaang lile. 38Ɔzzànga nppyɛɛnɛ nnaangkwɛ akkwɛ, nkkpa budɔkɔ asiyɔng kwa anaam liyila, ayilayɔng kwa kɛnaang sa nnaangnɛ, ɔkkɔɔnɛ asan attɛyɔng Dedde ule ka tɔkɔlɔ anaam, anaam nle ka tɔkɔlɔ ammɛ.” 39Babbal Jesus lɔkkpat libubu, ufotobɛ ka labɔɔk ɔgbata. 40Jesus ɔppyɛlɛ isimi isimi ukum Lɔyɔngɔ a Jordan ka ɛfɛɛn a John ɔnaangnɛ balɔɔt baptizim, ɔkɔɔng baang ɔtaa. 41Balɔɔt ppwap baffu bakupmɛ battɛ, “John bɛmaanga bɛlɔk usi lɛnaang, ɔzzànga kɔlɔɔk duu kwa ɔlɔɔknɛ utum ɔlɔɔt ’wɔng mung kule ka lɔkkwɔɔn.” 42Balɔɔt ppwap ka ɛfɛɛn ’kwɔng baang bayila kwa ammɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\