LUKE 3

1Ɔdɔkɔ ka ɛkɛtɛ ya ubeet Tiberius ɔggbamɛnɛ likkpa zzil ka kɛkɔɔm ɛfɛɛn. Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang Pontius Pilate ɔdɔkɔ uzzilɛttɔ Judea; Herod ɔdɔkɔ uzzilɛttɔ Galilee; Philip, etele Herod, ɔdɔkɔ uzzilɛttɔ Iturea la Trachonitis; Lysanias ɔdɔkɔ uzzilɛttɔ Abilene. 2Annas la Caiaphas badɔkɔ bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm ba labaang. Ɛkɛtɛ ’yɔng baang elenɛ ya lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm liffunɛ likup John, waan a Zechariah ka kasɛkɛ kɛmat. 3Ɔzzánga ufeele umii ukopolo ukkpit laffɛ za lakkpitnɛ lɔyɔngɔ a Jordan, ɔttɛ, “Afooloyɔng eleme annyɔɔng, anaangyɔng baptizim; Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ ɔsɔɔkwɔyɔng bubbi annyɔɔng.” 4Tɛ̀ttɛ̀ Isaiah, uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ lɛkkpɔk ɔssɛɛn ka luvva ammɛ ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ule bakang ning ka ɔgaganɛ ka kɛmat ɔttɛ, ‘Alɔngɔlɔyɔng ɛtɔk Uyini alokomɛyɔng. Anaangyɔngyɛ bit alokomɛyɔng, ɔssɛ. 5Lutini inɔngɔ ɔkkpɛlɛ ya ilenɛ ka ɛtɔk a Uyini asalyɔngyɛ. Abutyɔng ikpok ɔkkpɛlɛ la lattaal. Itɔk ya ikokonɛ ɔkkpɛlɛ, vvenɛ banaangyɛ ituulu. Lafoom za labbɔlnɛ, vvenɛ banaangzɛ lasɔnɔ. 6Ɔssɛbibit ɔkkpɛlɛ vvenɛ ɔyɛn kɛkkala ikkala sa kissinɛ ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm’.” 7Kɛkaan a balɔɔt ggbadam kiffu ka ɛfɛɛn a John, battɛ ɔnaangbɛ baptizim. John ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Annyɔɔng, Izzɔkɔ yɔng. Nyinɛ ɔbwɔɔlɔwɔnɛyɔng ɔttɛ akkwoong mung amma akɔngɔyɔng binyanga Ɔlɔɔmɔlɔɔm pya bile ka biffunɛ? 8Anaangyɔng bɛnaang bya ɔlɔɔt ɔsannɛ ɔttɛ afoloyɔngbong ileme annyɔɔng. Tɛ̀ttɛ́ ataayɔng baang attɛyɔng, ‘Abraham ulenɛ dedde ayyɔɔt wa iyɛddɛ-iyɛddɛ.’ Nbwɔɔlɔwɔyɔng nttɛ, Ɔlɔɔmɔlɔɔm ukkwoong mung ɔsam lattaal ’zɔng mung, ɔnaang lasikili bwɔɔn a kikkwu Abraham. 9Ɛbwɔt etii ka kɛfɔk a kɛssɛ kɛzzɔɔk. Kɛssɛ duu sa kisinɛ lakkpo za doddo lɛwɔm, vvenɛ bafɔksɛ bazzɔɔk; babbɔksɛ bassɛɛn ka lɔkɔɔn kɛkkɔm.” 10Balɔɔt babapmɛ battɛ, “Ngkka ile inaang nang?” 11Ammɛ ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Ɔlɔɔt duu wa ɔyanga iwɔkɔlɔ iffa, ɔsanga vvɔn, unnyi ɔlɔɔt wa usinɛ lɛyanga. Ɔlɔɔt duu wa ɔyanganɛ kazzi, ɔbɛngɛlɛkwɛ la ba abbɛ.” 12Batɔk-innamba balɔk baffu kɛnaang a baptizim. Ɔzzánga babapmɛ battɛ, “Ukopolo-lukopolo, mung ile inaang nang?” 13Ammɛ ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ atɔkyɔng innamba asakyɔng tɛ̀ttɛ̀ battɛnɛ atɔkyɔng.” 14Isodya ilɔk ɔgbaa babapmɛ battɛ, “Ngkka kwa ayyɔɔt bɛɛ, ile inaang nang?” Ammɛ ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ atɔkyɔng ikpoko balɔɔt ka lɛgabwɔ, ɔlɔk abbwa attɛyɔng bazzɔɔkbong kɔlɔɔk. Appyɛɛkyɔng kwa ikipili annyɔɔng keem.” 15Ippyam balɔɔt ɔkkpɛlɛ ifeele, battina kɔlɔɔk a John battɛ, vvenɛ baang Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ tɛ! 16Ɔzzánga ɔbwɔɔlɔbɛ ɔkkpɛlɛ ɔttɛ, “Anaam nnaangwɔyɔng baptizim la bannyi; ɔzzànga ɔlɔɔt wa ɔttanɛnɛ anaam liggbenge ule ka uffunɛ, gɔɔ anaam ba nkkɔnɔ wa nkkyaanɛ ikkpa bukkpɔ ammɛ. Ule ɔnaangwɔyɔng baptizim la Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm la lɔkɔɔn. 17Ɔyanga uggul-a-bɛfɛɛn baang wa uggulnɛ bippwo, ɔllɔt. Ulenɛ livve liggul, uggumu ifɔɔk umii ubbi ka lɛnɔk, ɔppyɛlɛ uffu ɔttɔng lɔkɔɔn ɔssɛɛn bippwo. bɛkkɔm.” 18John utut balɔɔt ka lilɔɔk ggbadam ka ɛkɛtɛ ya ulenɛbɛ ka kikopolo Kuttu-budoddo Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 19Ɔlɔɔk utum uzzilɛttɔ, Herod, ka ɔtɔknɛ Herodias wanavva etele ammɛ. Ɔgbaa, Herod ɔbbal bɛfɛɛn bya bɛbbɔlnɛ ggbadam lɛnaang. 20Ɔzzánga Herod ɔnaang kɔlɔɔk kwa kɔbbɔlnɛ kɔsak, ka ɔkaanɛ John ɔssɛɛn ka igbakkɔpɔ. 21John ulenɛ ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ baptizim lɛnaang, ɔssɛ ɔnaang Jesus baptizim. Jesus ule baang ka ɔzɔɔmnɛ, libat liwongolo. 22Ɔzzánga Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kuffu tɛ̀ttɛ̀ lekpelekete kuvvoongmɛ. Lɛmmwɔɔl lissi ka libat lɛttɛ, “Annɔ alenɛ Waan a luppyam anaam, asaapnɛ gaang.” 23Jesus ka uttenɛ kɛnaang ammɛ, ɔdɔkɔ lɔlɔp la likkpa zzɔɔp. Balɔɔt battɛ Jesus ɔdɔkɔ waan a Joseph, Joseph wa ɔdɔkɔnɛ waan a Heli. 24Heli, waan a Matthat. Matthat, waan a Levi. Levi, waan a Melchi. Melchi, waan a Jannai. Jannai, waan a Joseph. 25Joseph, waan a Mattathias. Mattathias, waan a Amos. Amos, waan a Nahum. Nahum, waan a Esli. Esli, waan a Naggai. 26Naggai, waan a Maath. Maath, waan a Mattathias. Mattathias, waan a Semein. Semein, waan a Josech. Josech, waan a Joda. 27Joda, waan a Joanan. Joanan, waan a Rhesa. Rhesa, waan a Zerubbabel. Zerubbabel, waan a Shealtiel. Shealtiel, waan Neri. 28Neri, waan a Melchi. Melchi, waan a Addi. Addi, waan a Cosam. Cosam, waan a Elmadam. Elmadam, waan a Er. 29Er, waan a Joshua. Joshua, waan a Eliezer. Eliezer, waan a Jorim. Jorim, waan a Matthat. Matthat, waan a Levi. 30Levi, waan a Simeon. Simeon, waan a Judah. Judah, waan a Joseph. Joseph, waan a Jonam. Jonam, waan a Eliakim. 31Eliakim, waan a Melea. Melea, waan a Menna. Menna, waan a Mattatha. Mattatha, waan a Nathan. Nathan, waan a David. 32David, waan a Jesse. Jesse, waan a Obed. Obed, waan a Boaz. Boaz, waan a Salmon. Salmon, waan a Nahshon. 33Nahshon, waan a Amminadab. Amminadab, waan a Admin. Admin, waan a Arni. Arni, waan a Hezron. Hezron, waan a Perez. Perez, waan a Judah. 34Judah, waan a Jacob. Jacob, waan a Isaac. Isaac, waan a Abraham. Abraham, waan a Terah. Terah, waan a Nahor. 35Nahor, waan a Serug. Serug, waan a Reu. Reu, waan a Peleg. Peleg, waan a Eber. Eber, waan a Shelah. 36Shelah, waan a Cainin. Cainin, waan a Arphaxad. Arphaxed, waan a Shem. Shem, waan a Noah. Noah, waan a Lamech. 37Lamech, waan a Methuselah. Methuselah, waan a Enoch. Enoch, waan a Jared. Jared, waan a Mahalaleel. Mahalaleel, waan a Cainan. 38Cainan, waan a Enos. Enos, waan a Seth. Seth, waan a Adam. Adam, waan a Ɔlɔɔmɔlɔɔm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\