MARK 15

1Ɔffɔnɛ lɔfɔm, bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm, bakkwɔɔ bagɛlɛnya la bakopolo-Lafɔɔ, la balɔɔt a lusse ɔkkpɛlɛ baloko ɛfɛɛn nnyɔn batini. Bakaa Jesus bassɛɛn ikpɔkɔlɔ, balɛkɛmɛ bamii bannyi Pilate. 2Pilate ɔbapmɛ ɔttɛ, “Annɔ alenɛ ubeet a Jews ɔɔ?” Jesus ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Kule tɛ̀ttɛ̀ alɔɔknɛ baang.” 3Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm bakatamɛ lilɔɔk ggbadam. 4Keem Pilate ɔbbalmɛ lɛbap ɔttɛ, “Kamma baala appyɛlɛ ɔɔ? Agɔpɔlɔ appyee lilɔɔk sa bakatawɔnɛ baang.” 5Jesus lɛmmwɔɔl ammɛ usi lɛzza. Kɔkɛɛlɛ Pilate gaang gaang. 6Ɛkɛtɛ Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ, Pilate ɔkkyaa ɔlɔɔt vvɔn wa ɔsaapnɛ balɔɔt, ka igbakɔpɔ ɔfɔngɔ. 7Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang, ɔlɔɔt ɔdɔkɔ baang ka igbakkɔpɔ wa ɔzzanganɛ Barabbas la baggyan-a-kɔlɔɔk ba bawwɔɔlnɛ balɔɔt ka kullu. 8Balɔɔt babbinɛ, babwɔɔlɔ Pilate battɛ ɔnaang tɛ̀ttɛ̀ ɛlɔm-ɛlɔm. 9Keem Pilate ɔbapbɛ ɔttɛ, “Aggyan attɛyɔng nkkyaa ubeet a Jews nfɔngɔ ɔɔ?” 10Pilate ɔkɔɔlɔbong kkpelegedee ɔttɛ bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm bàkàa Jesus bafeemɛ ka banaangmɛnɛ luleep. 11Ɔzzánga bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm bafeele babwɔɔlɔ Pilate battɛ lutini ’gwɔng ɔkkyaa Barabbas afɔngɔ. 12Pilate ɔbbal kibbi ’sɔng baang lɛbap ɔttɛ, “Ngkka ɔlɔɔt wa akkwɔɔnɛyɔng ubeet a Jews nle nnaangmɛ nang?” 13Babungu babwɔɔlɔmɛ battɛ, “Azzengemɛ ka cross!” 14Pilate ɔbbalbɛ lɛbap ɔttɛ, “Mung ule ’bɔng lɛnaang kwa kɔbbɔlnɛ?” Babungu tɛ̀ttɛ̀ likke lilenɛbɛ battɛ, “Azzengemɛ ka Cross!” 15Pilate ɔdɔkɔ ɔggyan ɔttɛ ɔnaang kwa kɔsaapnɛ kibbi ’sɔng baang ɔkkpɛlɛ, ɔzzánga ɔkkyaa Barabbas ɔfɔngɔ. Ɔddabɛ ɔttɛ batup Jesus, balemɛnɛ livve litup, basammɛ bamii bazzenge ka cross. 16Isɔgya basam Jesus bamii ka isimi a ggwoon a kɛkaal ka ssala uggboggbo ɔlɔɔt abbɛ, bakkwɔɔ balɔɔt a kɔssɛ abbɛ baggba ɛfɛɛn kkwɔn. 17Basam ubili ubba-babeet baggbɔmɛ, banaang kɛttɔpɔ bizebize battɔpɔmɛ ka lɛttɔ. 18Bawomomo battɛ: “Lɛttɔ lɛtaawɔ oo, ubeet a Jews!” 19Bakɔɔm bisse batupmɛ ka lɛttɔ. Batak libbaak ballɔtmɛ, bakun laddu bawomomɛ. 20Balemɛnɛ livve lɛnyɔɔka, bakkyaamɛ ubba-babeet ’wɔng baang, bappyɛlɛ iwɔkɔlɔ ya ammɛ biini bawɔkɔlɔmɛ. Basammɛ bamii kizzenge. 21Baffɔnɛ ka ɛtɔk, bayɛn ɔlɔɔt wa ɔzzanganɛ Simon, ka ussinɛ ka kɛmat ule ka umiinɛ lɛffɛ ’zɔng baang. Ɔzzánga isɔgya bakaamɛ ka lɛgabwɔ battɛ uttele Jesus ɔtɔkɔ cross. (Simon ussi Cyrene, ammɛ ɔfɔɔnɛ Alexander la Rufus) 22Basam Jesus bamii ka ɛfɛɛn ya bakkwɔɔnɛ Golgotha, ning baang bakkwɔɔ “Ɛfɛɛn a ukɔɔk-a-lɛttɔ.” 23Baffɔnɛ baang, babum kinnyi a Jesus batak ba banɔknɛ la Myrrh, Jesus ufim kɛvva. 24Bazzengemɛ. Basam ibba ammɛ babɛngɛlɛ, batta illɔ basan kɛfaak sa ɔlɔɔt ɔlɔɔt ule ɔsam. 25Ɔdɔkɔ ikangala ɔsɛlɛzzɔɔp ya lɔfɔm ka bazzengemɛnɛ ka cross. 26Bakkpɔk bɛfɛɛn bya bakatamɛnɛ bamat baang, battɛ “Uwɔng Ubeet a Jews.” 27Bassɛ bazzenge babbyap baffa baang babɛtɛ la Jesus, vvɔn ka kɔbɔɔk ɛlaabɔɔk, wa vvɔn ka ɛbyakɔm. 28[Ning mung ulenɛ tɛ̀ttɛ̀ kɔlɔɔk kwa Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ kulenɛ lɛnaang ka lɔkkwɔɔn ka lɔttɛnɛ, “Ɔdɔkɔ utul akama la babbyap.”] 29Balɔɔt ba basaknɛ ka ɛtɔk, bannyɛkɛ lattɔ, banyɔɔka Jesus battɛ, “Iyyaa! Adɔkɔ attɛ atut Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm azzɔɔk, appyɛlɛgwɛ abɔɔk ka bɛtɔm bɛkkyaat keem lɔsaal! 30Asini ka Cross gedegede mung akkalawɔ kɛyɔɔng!” 31Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm bassɛ banyɔɔka Jesus ning baang, balɔɔk abbɛ abbɛ battɛ, “Ukkwoong kɛkkala balɔɔt balɔk, ba ukkwoongmɛ ɔkkalamɛ kɛyɔɔng! 32Affu iyɛnyɔng Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ, ubeet a Israel ka ule ka usininɛ ka libat a cross uffu, nkwaaning iyila kwa ammɛ!” Babbyap ’bɔng baang ba bazzengenɛbɛ baang la Jesus bassɛ banyɔɔkamɛ. 33Kikoon ɔggbaggba ning, usul ka ussinɛ ikalangka zzɔɔppiffa tɔttɔt ɔffɔ ikalangka ikkyaat. 34Ɔffɔnɛ ikalangka ikkyaat ammɛ ubungu gaang gaang ɔttɛ, “Eloi, Eloi, lema sabachthani?” Ning baang ulenɛ “Ɔlɔɔmɔlɔɔm anaam, Ɔlɔɔmɔlɔɔm anaam, mbɔng ammanɛ akɔngɔnɛ?” 35Balɔɔt balɔk bapyeenɛ ka ɔlɔɔknɛ battɛ, “Agɔpɔlɔyɔng, ule ka kɛkkwɔɔ Elijah!” 36Ɔlɔɔt vvɔn ɔmma umii ɔsam okokkya ɔyan ka batak ba bangmanganɛ, ɔggbɔ ka lɛttɔ bissɛ. Uyeek okokkya ’wɔng baang umii ɔssɛɛn Jesus ka kamma ɔttɛ, “Afɔngɔyɔngbong ssii, itaa mung iyɛn vvenɛ Elijah uffu usinimɛ ka cross nsan!” 37Jesus ɔfaka lɛmmwɔɔl a kullu, ubbe eseese. 38Ɔzzánga ubba wa battanɛ bazza lɛnɔk ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔyaak bwalatata bɛfaak bɛffa. 39Uggboggbo ɔlɔɔt isogya ɔyɛnnɛ tɛ̀ttɛ̀ Jesus ubbenɛ ɔkkpɛlɛ ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ’wɔng mung Waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka lɔkkwɔɔn!” 40Bwanavva balɔk badɔkɔ baang ka babeenɛ fulufulu bappyɛɛk. Mary Magdalene, la Mary, abakka James wa utiti la Joseph, la Salome badɔkɔ baang. 41Bwanavva ’bɔng baang bakup Jesus ka ussinɛ Galilee bakɔɔm battelemɛ. Bwanavva balɔk badɔkɔ baang mgbaa ba bakupmɛnɛ baffu Jerusalem. 42- 43Kulele kɔnaangbong ning ka Joseph wa ussinɛ Arimathea uffunɛ. Ɔlɔɔt ’wɔng mung ɔdɔkɔ ɔlɔɔt a latele ka lusse wa ɔkatnɛ ɛkɛtɛ Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ile iffu. Ɔdɔkɔ Kɛtɔm-ibama, (kɛtɔm ’sɔng baang kissolobong tɛ́ttɛ́ ɔffɔ Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ). Ɔzzánga Joseph ɔkkaam luppyam umii ɔbap Pilate ɔttɛ unnyimɛ ubbu a Jesus keem. 44Kɔkɛɛlɛ Pilate ka uppyeenɛ ɔttɛ Jesus ubbebong fet. Ɔkkwɔɔ uzzilɛttɔ-isogya ɔttɛ ɔbapmɛ, ɔmmɛbong ka Jesus ubbenɛ nsan. 45Upyyeenɛ ka uzzilɛttɔ-isogya ɔlɔɔknɛ ning baang, Pilate ɔbwɔɔlɔ Joseph ɔttɛ ɔsam ubbu a Jesus. 46Joseph ɔlɛɛp ubba-babbu, usini ubbu, ɔggbɔ ka ubba ’wɔng baang, umii ulli ka lilli za batɔɔknɛ ka lattaal. Uvvenɛ, ɔssang lɛttaal za lɛbaang ugupu ka kamma lilli. 47Mary Magdalene la Mary, abakka Joseph, badɔkɔ baang ka bappyɛɛknɛ nkwaaning bayɛn ɛfɛɛn a ballinɛ Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\