ROMANS 10

1Ikpana anaam nkkɔlɔ ka luppyam gaang gaang nttɛ, balɔɔt anaam baddu. Nzɔɔm nnyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka lɛttɔ abbɛ. 2Nkkwoong mung nbeebɛ ttɛɛsɛ ka batelenɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm gaang gaang, ɔzzànga ba basan ɛtɔk ya ssɔng ya batelenɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 3Ba bataka basan ɛtɔk ya Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulokonɛ balɔɔt bbwak la ammɛ biini. Babumbong kɛyanga ɛtɔk ya abbɛ, kwakkwɛ bafimnɛ ɛtɔk ya Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulokonɛ balɔɔt bbwak la ammɛ. 4Christ ɔkkpabong lattɔ Lafɔɔ, nkwaaning ɔlɔɔt duu wa uyilanɛ kwa ammɛ ɔtaa bbwak la Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 5Nkwɔng kulenɛ kwa Moses ɔkkpɔknɛ utum, kɛtaa bbwak la Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka kiloko Lafɔɔ ɔttɛ, “Ɔlɔɔt duu wa ɔnaangnɛ kwa Lafɔɔ lalɔɔknɛ vvenɛ uddu kwa azzɛ.” 6Ɔzzànga nkwɔng kulenɛ kwa ɔlɔɔknɛ utum kɛtaa bbwak la Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka kɛyanga kiyila. “Tɛ̀ttɛ́ alɔɔk attɛ ‘Nyinɛ ule umii ka libat?’ (NIng baang ulenɛ kisini Christ kiffu kuttɔɔk.) 7Gɔɔ tɛ̀ttɛ́ alɔɔk attɛ, ‘Nyinɛ ule umii ka vveeng wa kuttɔɔk?’ ” (Ning baang ulenɛ kifungala Christ ka lubbe.) 8Kwa kɔlɔɔknɛ ulenɛ, “Lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm litiiwɔ kɛtɛkɛtɛ ka bɛkkpa kamma la luppyam.” Uwɔng baang ulenɛ lɛmmwɔɔl a kiyila za ikopolonɛ. 9Alɔɔknɛ ppwool ka kamma annɔ attɛ, “Jesus ulenɛ Uyini,” ayila ka luppyam annɔ attɛ, Ɔlɔɔmɔlɔɔm ufungalamɛnɛ ka lubbe, vvenɛ addu. 10Iyanganɛ kiyila ka ippyam ayyɔɔt, itaa bbwak la Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ilɔɔk pwool ka kamma ayyɔɔt, ile ba kɛkkala. 11Luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔttɛ, “Ɔlɔɔt duu wa uyilanɛ kwa ammɛ, mɛ baala ufim.” 12Nkwɔng mung kule kwa balɔɔt ɔkkpɛlɛ ka balɔɔt a Jews basinɛ buu lile la Ikanakana. Ɔlɔɔmɔlɔɔm ule Uyini wa ɔkkpɛlɛ. Ɔnaang balɔɔt ba bakupmɛnɛ ɔkkpɛlɛ ppyɛɛ wa lɛbaang. 13Luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔttɛ, “Ɔlɔɔt duu wa ɔkkwɔɔnɛ lɛkɔɔl Uyini vvenɛ ule la kɛkkala.” 14Ngkka mung bale banaang nang bakkwɔɔmɛ ka batakanɛ kiyila lɛyanga? Bale banaang nang bayanga kiyila ka batakanɛ lɛmmwɔɔl lippyee? Bale banaang nang bappyee basinɛbɛ lɛmmwɔɔl ’zɔng baang lɛbwɔɔlɔ? 15Mung bale banaang nang babwɔɔlɔ lɛmmwɔɔl ’zɔng baang basinɛ bayilabɔtɔɔm lɛtɔɔm bamii ka vveeng babwɔɔlɔ? Luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔttɛ, “Kiffu balɔɔt ’bɔng baang ba bakɔɔmnɛ Kuttu-Budoddo Ɔlɔɔmɔlɔɔm baffu kɛyyɛɛp gaang.” 16Ɔzzànga kwa Kuttu-Budoddo Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkkpɛlɛ abbɛ ba bataka bayila. Isaiah biini ɔttɛ, “Uyini, Nyinɔɔng uyilanɛ kwa lɛmmwɔɔl ayyɔɔt?” 17Kiyila kissi ka kippyee lɛmmwɔɔl za ɔtɔɔmnɛ. Ɔzzànga lɛmmwɔɔl lissi ka lukopolo gwa bakopolonɛ batum Christ. 18Ɔzzànga mbap nttɛ, “Mung kule ka lɔkkwɔɔn, lɛmmwɔɔl ’zɔng baang ba bataka bappyee ɔɔ?” Bappyeebong. Luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔttɛ, “Lɛmmwɔɔl abbɛ lɛwaala ɔkkpɛlɛ ɛkpansi, Lammwɔɔl abbɛ lamii laddum ka lakpeke ɛkpansi.” 19Nbbal lɛbap nttɛ, Balɔɔt a Israel basi lɛsan ɔɔ? Moses biini uttenɛ kamma lɛppyɛlɛ ɔttɛ, “Vvenɛ nnaangwɔyɔng anaangyɔng luleep la balɔɔt ba basinɛ ba lɔkaan ’gwɔng lile. Vvenɛ nnaangwɔyɔng kutunwɔyɔng la lɔkaan a bazingizingi.” 20Isaiah ɔttanɛ luppyam lɛkkaam, ka ɔttɛnɛ, “Balɔɔt ba basinɛnɛ lɛggyan battɔngnɛnɛ Ntuma ka ɛfɛɛn a balɔɔt ba batakanɛnɛ lɛggyan.” 21Ɔlɔɔk kwa kutumnɛ Israel ɔttɛ, “Ntɔnɔ labɔɔk anaam kɛtɔm uwɔlɔlɔ nkkwɔɔ, basi-kɔlɔɔk-lippyee la baggyan-a-kɔlɔɔk a balɔɔt ’bɔng baang.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\