1 WAKOLINTO 1

1Paulo kunangigwa na uwendo we Mulungu kuwa Mutumigwa wa Mubakigwa Yesu, na imundugu setu sositene, 2Ku wanhu we Mulungu wowile Kolinto, ku waya wasunhigwe mu Mubakigwa Yesu, wenangigwe kuwa wasunhile hamwedu na wose waya wowile chila hanhu howekitang'anyila kumutasa Mundewa Yesu Kilisito: Yekuchilanga aseye na wene. 3Ibeka ukwenu na dihewa kulawa kwe Mulungu Baba iwetu na iMundewa wetu Yesu Kilisito. 4Nikumwingha Mulungu malumbo chila ugele kosoko yenu, kosoko ya Ibeka ye Mulungu yoyawenghile kwe njila ya Mubakigwa Yesu. 5Kosoko ku chila chinhu hamumotesigwa ukwakwe, mu nonga yose na ubala wose; 6Imbuli ya Yesu ika misisi yakwe bila kusingisika munyikala yenu. 7Kahi musikosole ibeka yoyose ikulawa kwe Muhe Musunhile fina fomukugojela kukugubuligwa kwa Mundewa wetu Yesu Kilisito. 8Imwene kowaguma ludole mwijuwa dyoyekuja. 9Mulungu yakuhuwilika imwene kawenanga muwe hamwedu ne imwanagwe. Yesu Kilisito Mundewa wetu. 10Dededeni wandugu sangu nikumutasani mwisina dya Mundewa wetu Yesu Kilisito, mwifumilise kwa gaya gomukulonga na kunghowe na matemanuko mugati yenu, ninga wandugu sangu. 11Kosoko wanhu kulawa munyumba ya Kiloe wanhamila fina kwina lukani mugati yenu wandugu sangu. 12Ninga nikulonga nhafi, chila munhu wa ukwenu yakugamba, “Aniye na wa Paulo,” ama “Aniye na wa Apolo” ama “Aniye na wa Kefa” ama “Aniye na wa Kilisito.” 13iKilisito kakigawa? iPaulo hakofa mumusalaba kosoko yenu? Ama hamubatisigwa kudisina dya Paulo? 14Nikumulumba Mulungu kosoko sibatise yoyose ila Kilisipo na Gayo. 15Munhu yangheje yegamba fina hakabatisigwe kwe disina dyangu. ( 16Kahi haniwabatisa wanhu wa munyumba ya Sitefano, muchanhy ya wawo sikutanga nghona Babatise yungi). 17Kosoko Kilisito nghanitumile soko nibatise ninga kuhubili mbuli swamu, kahi si kwa ubala wa nonga, umusalaba wa Kilisito ungheje uleusiligwa uludole lwakwe. 18Kosoko imbuli yo umusalaba kwa wekwagilila ni ubwalasi, amba ukwetu chikuhonyigwa na ludole lwa Mulungu. 19Yandikigwa, Nombana ubala wawo awena ubala, na mahala gawo awena mahala nogalema 20Iyena ubala kowahe? Kowahe iMutulumi? Kowahe imulukani we chigele chino? Langa! iMulungu nghaugolose ubala we chilunga chino kuwa ubwalasi? 21Kosoko mu ubala we Mulungu, hayuwa fikugutu kuwanhu kumumanya imwene kwa kuhuwila ubala wawo awecho. Haimwendesa Mulungu kuwahonya wanhu wahuwile kupulutila auya ukoneka fina ni ubwalasi wo chikuhubili. 22Wayahudi wakuhananga majumo na Wayunani wakuhananga ubala, 23amba seye chikumuhubili Kilisito yasambasigwe; kwa Wayahudi ni chikwakwaliso, na kwa Wayunani ni ubwalasi; 24amba kwa waya wekwinangigwa Wayahudi kwa Wayunani, Kilisito ni lwe Mulungu na ubala we Mulungu. 25Ichikoneka fina ubwalasi we Mulungu china ubala kusuma wanhu, na uhololi we Mulungu wina ludole kusuma wanhu. 26Mulange hamuwa wanhu wa namuna yaki ugele wo mwenangigwe, si wengi wowile na ubala kwe fipimo fye chimunhumunhu, si wengi wowile na ludole, kahiwelekigwe mulukolo lwe chindewa. 27Ninga Mulungu hakasagula ifinhu fikoneka fya chibwalasi muchilunga, kuwaguma chinyala awena ubala, na hakasagula ifinhu fikoneka fyechaka ludole kuwanhu kuwaguma chinyala awanhu wena ludole. 28Kahi Mulungu hakafisagula ifinhu fibwalasike muchilunga, Langa! Ifinhu fihechaka, soko afileuse afiya fikoneka. 29Imunhu yoyose yena mutufi yangheje yekiyona kumwande ye Mulungu. 30Mulungu kenda ugima wetu uwe hamwedu na Kilisito Yesu, na kupulutila Yesu hachingha ubala wakwe. Imulungu kachisunha, na kwa njila ya Kilisito chigaluka wanhu wakwe wasaguligwe na kachileusa wihi. 31Fina foitulumigwe Iyakiyona, yakiyone muchanhya ye Mundewa


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\