1 WAKOLINTO 12

1Hambiya kosoko ye mamudyo ge Muhe Musunhile, Wakilisito wayangu nikuhananga mumanye ichawelu chawo. 2Mumanya fomowile wapagani hamwaganisigwa ne sisanamu sichaka ugima, hata nheifo yoneka fina mulongosigwa. 3Kahi nikuhananga mumanye fina hechaka munhu yakulonga kwa Muhe Musunhile yakudaha kulonga, Yesu yaligitwe, na hechaka munhu yakugamba, “Yesu ni Mundewa,” nghona nghakulongoswa na Muhe Musunhile. 4Hambiya, kwina mamudyo ga namuna nyingi amba iMuhe ni yumwedu; 5na kwina namuna nyingi sa kutogoma ninga iMundewa ni yuyuya yumwedu. 6Na kwina namuna nyingi sa milimo ninga iMulungu ni yumwedu yakudahisa sose mu chila munhu. 7Chila munhu yakwinghigwa ujelu wa Muhe kosoko yo uswanu wa wanhu wose. 8Yumwedu yakwinghigwa kupulutila Muhe ulongaji wa ubala, na kwa yungi ulongaji wa umanyi foyakuhananga iMuhe yumwedu. 9Yumwedu na Muhe yuyuya yakulafa udaha dihuwi dya chawelu na kwa yumonga udaha wa kuhonya. 10Yakumwingha yumwedu udaha wa kugolosa majumo, yumonga udaha wo kutagusa mbuli ya Mulungu, yumonga udaha wa kubagula na kutanga amamudyo gekulawa kwe Muhe na gasikulawa kwe Muhe. Yakumwingha yumwedu udaha we inonga ye chimembe, na kwa yumonga udaha wa kutagusa silongigwe. 11Aga gose gekwinghigwa ne Muhe yumwedu; yakumugawila chila munhu fina foyakuhananga. 12Kosoko fina umutufi foni umwedu na wina filungo fingi, ne ifilungo fyose fyo umwili hata nghona ni fingi ni mutufi umwedu, no nheifo foyuwile kwa Kilisito. 13Kosoko kwa Muhe yumwedu wose hachibatisigwa mu mutufi umwedu, chuwe Wayahudi ama Wayunani, watumwa ama walekeleligwe, na wose hachigoloseka chung'we mu Muhe yumwedu. 14Kosoko umutufi usigolosigwe na chilungo chimwedu, ninga filungo fingi. 15Umugulu unghagamba, “Kosoko niye si mukono, aniye si wa mutufi, togola wogaluka si wa mutufi?” 16Na inghutwi inghagamba, “Kosoko ni si igiso, aniye si wamutufi,” togola dyogaluka si dya mutufi? 17Woile umutufi wose uwe igiso, kukuhulika hakuwa kukuwa hoki? Na woile umutufi wose uwe nghutwi hakuwa kukuwa hoki kukunusa? 18Ninga ichawelu chochino, Imulungu kafiliganisa ifilungo fyo umutufi, chila chimwedu fina foyasagule. 19Mhali umutufi wose wowile chilungo chimwedu, umutufi hawuwa ukuwa hoki? 20Ichawelu nochino, kwna filungo fingi amba umutufi ni umwedu. 21Digiso disidaha kuugamba umukono, Sikukuhananga! Kahi iditwi ku migulu, Sikukuhananga! 22Na kuchibidu, afiya ifilungo fikoneka fisoka no fikuhanangigwa lugano; 23ne filungo afiya fyo umutufi fochikudoga fina itunyo ikefu chikufingha itunyo ikulu, 24ambadyo ifilungo fyetu ifikoneka fiswanu fisikuhananga. Ninga iMulungu kauumbagisa umutufi, na kuchingha ditunyo ichilungo chibesigwe. 25Kosoko kunghowe na utemanuko mumutufi amba ifilungo fyose fidahe kwikala kosoko ya uswanu wa chila chimwedu. 26Inghowa chilungo chimwedu chikubulagika, ifilungo fiyagwe fyose fikubulagika, ichilungo chimwedu chinghatunyigwa ifilungo fiyagwe fyose fikonela hamwedu nacho. 27Hambiya mwamutufi wa Kilisito na chila yumwedu ni chilungo che umutufi. 28Na Imulungu kasagula Mudikanisa kunghonga watumigwa, lwakeli wagonesi, lwa kadatu wafusaji, kahi watogomi wa majumo, kahi wahonyaji, wamonga watasaji, walongosaji, na walongaji wa siluga se chigeni. 29Siyo chila munhu ni Mutumigwa, ama Mugonesi ama mufusaji. Siyo chila munhy yakugolosa majumo, 30siyo wose ni wahonyaji, na siyo wose wakulonga kwa nonga ye chigeni, na siyo wose wakutagula isilongigwe. 31Ninga muwe na nyenda ya kuhananga finhu fiswanusi. Nani nomonesani injila iswanu kujumha sose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\