1 WAKOLINTO 4

1Munhu yachone seye fina cha watogomi wa Kilisito na wemilisi wa ififiso fye Mulungu. 2Ichikuhanangigwa ku wemilisi ni kuwa wanhu wakufumilika. 3Ninga ukwangu niye sichinhu kulamuligwa na nyeye ama na ibalasa dya wanhu, kahisikilamula nimwenecho. 4Sikutanga chochose chibanike ukwangu, ninga kosoko iyo sikutaliligwa haki, amba iMundewa noyakulilamula. 5Amba nyeye munghalamule mbuli ugele usinati wije, mpaka yeje iMundewa, imwene kogamulika gafisigwe muchisa, na kogubula uwendo wa umoyo. Na chila munhu kohokela igeleko yakwe kwe Mulungu. 6Nitumia agano gose ukwangu na kwa Apolo kosoko ye fayida yenu wandugu sangu, mukifuse kulawa ukwetu fina munghalute kusuma agaya agatulumigwe, kahi mugati yenu munghowe na yumonga yakiyona na kubesa wayagwe. 7Kosoko no nani yakuwabagula niye; kwina choni chomwinacho chonghuhokele? Ninga nghona uhokele nhani ukiyona kifana nghuhokele? 8Mufulusa kwiguta, kahi mwawagoli, mulongosa bila seye, mhali mwadimile soko nase chidime hamwedu na nyeye. 9Nikudoga fina iMulungu kachilafa aseye chiwatumigwa kundumo, kifana wanhu walamuligwe kufa kumwande ya wanhu kosoko chigaluka museigo muchilunga cha Malaika na wanhu. 10Ase cha wabwalasi kosoko ya Kilisito, ninga anyeye mwina mahala mu Kilisito. Aseye chasina ludole, anyeye mwina ludole! Aseye chibwalasika ninga nyeye mwinuligwa. 11Mpaka diyelo china njala na nghilu; chisakasa, chikutowigwa na chikusamasama; 12na chikutogoma milimo kwa mikono yetu chiwecho. Chinghaligigwa chikumotesa, chinghasambasigwa chikufinyilisa. 13Kahi chinghaligigwa chikubidula fiswamu, chigaluka ikusisi dye chilunga, aseye cha makombo ge iisi muchigele achi. 14Sikuwandikila gano soko ya kuwaguma chinyala, amba ni soko ya kuwafunda fina wanangu wendigwa wangu. 15Hata nghona mwina wasindikisi (walimu) matewa mu Kilisito Yesu, mwichaka waBaba wengi. Kosoko nigaluka Baba yenu mu Kilisito Yesu kupulutila mbuli swanu. 16Ninga nikumutasani mwandamile inhenda yangu. 17Kosoko iyo nikumutuma Timoteo imwanangu mwendigwa na muhuwilika mu Kilisito Yesu, kuwagelegwesa amalagiso gonifusile gowile mu Kilisito Yesu fina fonikufusa chila hanhu mumakanisa. 18Awamonga wetogola kosoko wamanya fina sikwija ukwenu. 19Mulungu yanghenda nokwija kuwatemelela chimwande, nani nolangisa siyo inonga yawo du aweyoni amba na uludole lwawo. 20Kosoko undewa we Mulungu usuwile munonga ila muugolosaji. 21Mukuhananga nhani? Nije ukwenu na mukotya ama nije na wendo na loho ya uholo?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\