1 WAKOLINTO 6

1Nghona yumwedu wenu yena nonga ne muKilisito miyagwe, nhani yalute kuwanhu we chilunga na kuleka kuluta kuwanhu we Mulungu soko walamule? 2Musikumanya fina awanhu we Mulungu wolamula ichilunga? Na nghona ichilunga chikulamulwa nanyeye nhani mudikudaha kulamula fibuli fidodogi? 3Musikumanya fina chowalamula Malaika? Bila kutala finhu fidodogi fya chila ijuwa. 4Ninga munghowa na fibuli fidodogi, nhani mukuwenanga kulaha awanhu wasimanyike ne dikanisa? 5Chinyala ukwenu! Nong'amba hechaka munhu ukwenu yena ubala wo kulamula mugati ya Wakilisito. 6Ninga, muKilisito yakumusongesa miyagwe kwibalasa, na yakulamuligwa ne wanhu wasikuhuwila. 7Chawelu kosoko mwina nonga mugati yenu ikonesa fina musumwa kwikala fina foikwendeka ku Wakilisito. Hayuwa fiswanu ukwenu kuleka wanhu wa wapujile. Na hayuwa fiswanu ukwenu kuleka wanhu walonde ifinhu fyenu. 8Ninga anyeye muwecho mukupujila na kulonda ifinhu fya wanhu, hata fya Wakilisito wayenu. 9Musamanyile fina awabanaji wasiuhala undewa wa Mulungu? Munghadanhilisigwe; awanhu we dihabwa, awakufuga si sanamu, awekusulumila walume weyawo na kugenda nawo 10wahiji, wakobo, walefi, waligaji, ama wahokaji wasiuhala undewa we Mulungu. 11Na muwamonga hamuwa nheifo. Ninga musunhigwa, mugaluka wanhu we Mulungu, mulekeleligwa mwisina dye Mundewa Yesu Kilisito na mumuhe we Mulungu wetu wochikumutogomela. 12Munhu yakudaha kugamba, “Ifinhu fyose nechaka mwiko nafyo. Heye! Amba si finhu fyose ni fiswanu ukwako. Finhu fyose fichaka mwiko ukwangu nichaka chonisilile,” ninga aniye sikulongoswa na chochose. 13Ukudaha kugamba, “Ichakudiya ni kosoko yo kunda na kunda kosoko ye chakudiya.” Ninga Imulungu kofibana fyose. Umutufi we munhu si kosoko ye dihabwa ninga kosoko ye Mundewa; ne Mundewa ni kosoko yo umutufi. 14Ninga Imulungu yamwinule iMundewa, kochinula na seye kwa ludole lwakwe. 15Musikumanya fina imitufi yenu ni filungo fya umutufi wa Kilisito? Afo nilonde ichilungo cha Kilisito na kuchigolosa chuwe kilungo che iwe dihabwa? Sikudaha! 16Mumanye fina iyakugenda ne wadihabwa yakuwa mutufi umwedu naye, kosoko fina foitulumwe Aweli wakuwa mutufi umwedu. 17Amba iyakihanangise ne Mundewa yakuwa hamwedu naye chiloho. 18Mukitemanule na dihabwa. Uwihi wose awanhu wowakugolosa ni kunje ye imitufi yawo, amba iwadihabwa yakugolosa wihi mumutufi wakwe imwenecho. 19Musimanyile fina imitufi yenu ni dihekalu dya Muhe Musunhile mugati yenu, womwinghigwe ne Mulungu? Kahi anyeye si sawo yenu muweecho, 20hamuguligwa kwa beyi nghulu, kosoko yo tumiyeni mitufi yenu kumutunya Imulungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\