1 PETULO 1

1iPetulo mutumigwa wa Yesu Kilisito kuwanhu wasaguligwe, wekale hayohayo musiisi so ugeni ako Ponto, Galatiya, Kapadokiya, na Asiya na Bisiniya, 2awasaguligwe na kumanyigwa na Mulungu Baba na kusunhigwa na Muhe uleke wamuhulike Yesu Kilisito na kutwekeseligwa sakame yakwe: Mboto ne dihewa dimemelekele nanye. 3Yatunyigwe Mulungu Baba we Mundewa wetu Yesu Kilisito! Iyacheleke lwa keli kwa kuchonela ubasi lugano uleke chuwe na ihuwi dine uumi wo kulawa kwakwe Yesu Kilisito muchilalo, 4Chipate na ubasi uusikubanika wichaka wihi uusikunyala uwikigwe kulanga kosoko yenu. 5Anyeye mukidimigwa kwa ludole lwe Mulungu kulokela mwihuwi, uleke mupate uhonyi ufuluse kugubuligwa muchigele che ndumo 6Mokuwa na chinyemi lugano chigele chicho, ingawa hambiya kwa chipisi chidodogi soko ni lasima muwe mwichaka chinyemi kosoko ya magesa ge hayohayo. 7Kosoko kugesigwa kwa dihuwi dyenu kwina maliho makulu kusuma sahabu ikwagilila ingawa ikugesigwa kwa moto, uleke konekane fina kwina ilumbo na itunyo na chogoho mukugubuligwa kwakwe Yesu Kilisito. 8Ninga mukumwenda ingawa musimonile, hambiya mumuhuwila na kubweda kwa chinyemi chikulu chine lutunyo, 9fina fomuhokele uhonyi we fidoga fyenu kulokela dihuwi dyenu. 10Awagonesi awagonese imboto yenu hawaikongha na kuyusilisa na kuihananga imbuli yo kwihuligwa; 11Wamanye no chigele chihoki choneswe ne Muhe we Kilisito mugati yawo, kugonesa magayo goyakwija yapata Kilisito ne ditunyo dyokwandamila. 12Howagubulilwa fina sikosoko ya milimo yawo awecho, ninga kosoko ya nyeye mumbuli sino sikuhubiliigwa hambiya kulokela waya wawegalile imbuli swanu kwa Muhe Musunhile yalawile kulanga (mbuli sikwendigwa kulangigwa hata na Wasungula)! 13Hambiya kiyoheni mumisungu yenu mufulise na kwika dihuwi dyenu mudihewa dyo mukwija mukwinangigwa ugele Yesu Kilisito foyakwija yagubuligwa. 14Kahi kifana wana mukuhulika munghakiliganise na umelo wenu wakatali na ubwalasi. 15Ninga kifana iyawenangeni fonimusunhi nanye yuweni wasunhile, mumikalile yose. 16Kosoko itulumigwa kugamba “Mokuwa wasunhile kosoko niye namusunhile”. 17Halika mukumwinanga Baba yuyo iyakulamula wanhu bila konelela basi gendeni kwa chogoho muchigele chenu kifana si wakaya. 18Manyeni fina hamwihuligwa musinhenda sihile sa wababa senu si kwa finhu fikubanika kifana fesa na sahabu, 19ninga kulokela sakame ya iliho ikulu ya Kilisito, kifana ye mwana we ngholo iyechaka chilema kahi ikofu, 20imwene hakamanyika kulawa kunghali kumbigwa nghindisi se chilunga, kahi hakagubuligwa kundumo kosoko yenu nyeye. 21Kulokela imwene mukihuwisa mwi Mulungu iyamwinuleni kulawa muchilalo na kumwinagha itunyo, uleke dihuwi dyenu ne nyihuwisa yenu fuwe mwi Mulungu. 22Hambiya musunhigwa fidoga fyenu kwa njila ya kuhulika kwenu ichawelu kwa wendo mujelu we chindugu, kiyendeni nyenye kwa nyenye kwa moyo mujelu. 23Kokoso mwelekwa lwa keli si mbeyu ikubanika ninga iisikubanika hata kwa kulokela mbuli nyumi imile mwi Mulungu. 24Kosoko, “Mutufi wose ukifana manyasi na dituyo dyakwe dyose dikifana iluwa dya inyagala, manyagala gakubota maluwa kamei gakulagala. 25Ninga imbuli ye Mundewa ikwima minyaka na minyaka.” Na imbuli yo noiya ihubiliigwe ukwenu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\