1 PETULO 3

1Anye nanye muwanawake wahulikeni wagosi wenu uleke halika wauko awasikwandamila imbuli wayandamile kwa kulanga nhenda swanu sa wanawake wawo, 2nomoo wakona uswanu na chogoho mumikalile yenu. 3Kahi kihamba kwenu kunghowe kunje yo mutufi kwa njwili sa sahabu na kufala fiswanu, 4ninga uswanu wo kihamba kwenu uwe kulawa kusi ye fidoga fye mimoyo imiswanu ikwendesa hamwande ye Mulungu. 5Nhafi nofo yowile kuwanawake awasunhile wene dihuwi kwe Mulungu wakihambage awecho na kuwahulika wagosi wawo, 6kifana Sala foyamuhulika mugosi wakwe Ibulahimu na kumwinanga mundewa. Na hambiya nyeye mugaluka wanagwe munghagolosa maswanu bila itisi dyodyose. 7Nheifo anye nanye muwagosi ikaleni fiswanu na wanawake senu na kumwingha mwanamuke chogoho kifana chinhu chichaka ludole kifana wahasi we imboto yo uumi, uleke kutasa kwenu kunghakindisigwe. 8Kwa kumalagisa mose muwe na lugota wa chimuhe, ubasi, wendo munhu na miyagwe, moyo muswanu na uholo. 9Munghakigolosele gehile kwa gehile ninga badala ya wihi kigoloseleni maswanu na kimotesa kosoko nogomwinangiligwe kumboto. 10Kosoko iyakwenda uumi na kuwa na majuwa maswanu yakinege dilimi dyakwe dinghalonge gehile na milomo yakwe inghalonge wihi, 11yabiduke kuuleka uwihi na kugolosa uswanu; yakonghe dihewa na kudyandamila. 12Kosoko meso ge Mundewa gowa kuwena sinhenda siswanu na nghutwi sakwe sigubuka kutegelesa mataso gawo, ninga chihanga che Mundewa chuwa kwa waya wakugolosa wihi. 13Nonani yakwanga yawabulage halika mukugolosa maswanu? 14Ninga hata munghowa mukugaya kwa kugolosa maswanu momotesigwa, munghogohe gowakogoha. 15Ninga mumimoyo yenu mwingheni Kilisito chogoho kifana Mundewa, majuwa gose yuweni meso mudahe kumutamila chila munhu dihuwi dyomwinadyo, kahi goloseni kwa uswanu na ujelu. 16Yuweni wanhu waswanu na wakuhuwilika uleke nomowakumulongani fibi fowakona nhenda senu swanu sa Kilisito wapate chinyala. 17Kosoko ni fiswanu kutabika soko ya maswanu mana ayo noyo yakwenda Mulungu kuliko kutabika kwa kugolosa wihi. 18Soko Kilisito naye hakofa lumwedu du soko ya sambi, iyechaka wihi kosoko ya wene wihi uleke yachigale kwe Mulung, hakofa chimutufi ninga mumi chimuhe. 19Hoyoluta kuhubiliya fidoga fuwile muchifungo. 20Fidoga fifyo ifisendile kumuhulika Mulungu muchigele foyawagojele kulamba mumajuwa ga Nowa, kulawa kujengigwa disafina dingiligwe na wanhu wakefu, nawo ni munana muhala, awahonyigwe kulokela meji. 21Aino ni mbasi ya ubatiso ukuwahonyani nyeye majuwa gano, siyo kulegusa wihi wa mutufi du, ninga uswanu we fidoga kulokela kulawa kwa Yesu Kilisito muchilalo, 22iyalutile kulanga na kowa mukono wo kumoso we Mulungu hamwedu na malaika, uludole na udaha wose ukumuhulika imwene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\