1 WASESALONIKE 1

1Paulo, Siliwano na Timoteyo Kudikanisa dya Wasesalonike dye Mulungu Baba ne Mundewa Yesu Kilisito: Mboto ne dihewa dyuwe na nyeye. 2Chikumulumba Mulungu majuwa gose kosoko ya nyeye mose, ninga hachikuleka kuwatajani nomo chikutasa. 3Ninga chikugelegela dihuwi ne milimo yenu ye uwendo kamei na kufinyilisa kwenu ne dihuwilo dyenu mwiMundewa wetu Yesu Kilisito. 4Kosoko chimanya wandugu setu wendigwa we Mulungu fina Mulungu yawasagula nyeye. 5Kosoko imbuli yetu swanu haimwijilani nyeye si kwa nonga muhala ninga kwa ludole na Muhe Musunhile hamwedu na umanyi mukulu, kahi mumanya hachuwa wanhu wa aina yaki ukwenu, 6nanye hamuwa wandamisi wetu na wandamilaji wa Mundewa kosoko ye imbuli iya yomuhokele kwa lwidaso mukulu, ninga kwa chinyemi chigumigwe na Muhe Musunhile; 7Kamei homukuwa mufano muswanu ku Wakilisito wose woile Makedoniya na Akaya. 8Ninga siyo kugamba imbuli ye Mulungu ikuhulikika ako ukwenu Makedoniya na Akaya du muhala ninga dihuwi dyenu mwi Mulungu dimanyike kose uleke seye chuwe chichaka dyokulonga 9Kosoko awene awecho wakusimulila muchanhya yetu ifene fomwachihokele kamei fomwamubidukile Mulungu na kuleka kufuga fisikimunhu na kumutogomela Mulungu ye mumi ne wechawelu, 10na kumugojela imwanagwe yakulawa kulanga imwene woyamulafile kulawa muchilalo, naye yuyo no Yesu iyakuchihonya seye na inyono inghulu ikwija.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\