1 WASESALONIKE 2

1Kosoko nyeye muwecho wandugu setu mumanya kwingila kwetu ukwenu fina kusowile chaka 2ninga kwa kudumangisigwa na kugoloseligwa gehile kifana ako Filipi ni kosoko ye Mulungu du no ilekile chihubili imbuli swanu kwa njila ya magayo makulu. 3Kosoko majamo getu gasilawile kwa makosa ama kwa wihi, na finju ihile, 4ninga ni kosoko chipata luhusa kwe Mulungu na kuhuwilika ne inonga ye imbuli swanu hata nheifo chikulonga siyo kwa kwendesa wanhu ninga kwa kumwendesa Mulungu iyakugesa mimoyo yetu. 5Fina fomumanyile ne Mulungu muhomelesi wetu hachejile kwa nonga sa kiyona ama ga uchoyo; 6togoleni nong'amba hachija kiyonesa na kukongha kutogoligwa na wanhu, nikuwatamilani ninga si ukwenu kahi kuwamonga, 7uleke chuwe watumigwa wa Kilisito. Na ninga hachuwa waholo mugati yenu kifana mwanamuke foyakulela chali chakwe imwecho. 8Kwanheifo ase nase chikuwalelani nyeye na kuhangila siyo imbuli swanu du ye Mulungu ninga na fidoga fyetu nafyo, kosoko mugaluka wandugu lugano ukwetu. 9Kosoko mukugelegela magayo getu na difuke wandugu setu hachitogoma milimo chilo na misi uleke chinghamutwike munhu wowose ikanda mugati yenu nomochikutamilisa imbuli swanu ye Mulungu. 10Anyeye mwawahomelesi hamwedu ne Mulungu inyuwa yochowile nayo mugati yenu ya uswanu na moyo mujelu wichaka nonga ihile munghenda yetu ukwenu Wakilisito. 11Fina fomumanyile hachimujama chila munhu mugati yenu kifana Baba yakulonga na wanagwe, 12Hachiwagumo nghinyo na kuwatasani mwikale mikalile ikumwendesa Mulungu iyawenangileni muundewa wakwe imwecho we ditunyo. 13Ase nase majuwa gose chikumulumba Mulungu kosoko yaiyo kosoko kulawa fomwaihokele imbuli ye Mulungu yomuhulike kulawa ukwetu hamuihokela siyo kifana mbuli ya munhu ninga ye ichawelu ye Mulungu iikutogoma milimo mugati yenu. 14Hambiya nyeye wandugu sangu liganeni na muwe kifana makainisa ge Mulungu muKilisito Yesu gowile Yudea, kosoko nanye hamutabika mumagayo gagaya kuwanhu we ditaifa dyenu muwecho fina fowagoloswe wamonga na Wayahudi 15fina fowamukomile Mundewa Yesu hamwedu na wagonesi, na kuchitaga seye kunje; hawamudesa Mulungu na kumulema chila munhu 16kwa njila ya kuchihindila seye chinghawahubiliye wamembe uhonyi uleke wagolose nhenda sawo so wihi majuwa gose. Ninga inyono ye Mulungu iwejila kundumo. 17Ninga kwa seye wandugu setu hata inghowa hachikiyonile kwa chipisi ni kwa chimutufi ninga kwa fidoga hachihananga lugano kuwonani meso kwa meso. 18Kosoko hachihananga kwija ukwenu lumwedu hadodo Aniye Paulo kwija ninga Shetani hakachihindila njila. 19Kosoko ihuwi dyetu, chiyemi chetu na nghofiya yetu ya undewa yoni halika sinyeye kumwande ye Mundewa wetu Yesu chigele cho kwija kwakwe 20Kosoko nyeye no ditunyo dyetu na chinyemi chetu!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\