1 WASESALONIKE 5

1Hambiya wendigwa wangu kwa mbuli ya fipisi na figele ichaka haja niwaandikile, 2kosoko nyeye muwecho mumanya fiswanu fina dijuwa dye Mundewa dikwija kifana muhiji nhechilo. 3Nomowakugamba, “kwina digoya na kusalama,” wihi noho ukuwejila kwa kusinhukisa kifa mwanamuke nomo yakwijiligwa na usungu wo kwelekwa na kwichaka kinega! 4Ninga nyeye, wendigwa hamuwile mwichisa, mpaka dijuwa diya diwejile kifana muhiji bila kumanya; 5Kosoko nyeye mose mwa wana wa ujelu na wana wa nhemisi aseye siyo wana wa nhechilo ama wa ichisa. 6Hambiya chinghagone kifana wamonga fowakugona, ninga chuwe meso na kulanga. 7Kosoko awakugona wakugona nhechilo na awakulewa wakulewa nhechilo. 8Ninga kulawa chuwe muujelu, basi chuwe meso, na kufala ngulo ye chuma ye dihuwi na wendo, na kofiya ye dihuwi dye uhonyi ukulawa mwe Mundewa wetu Yesu Kilisito, 9kosoko Mulungu hachikile kwa nyono ninga chipate uhonyi mwiMundewa wetu Yesu Kilisito, 10iyafile kosoko yetu, uleke inghowa chameso ama chigona chuwe womi hamwedu naye. 11Kahi kiingheni moyo nyenye kwa nyenye na kijenga kifana fomukugolosa. 12Ninga wandugu chikuhananga muwamanye waya wakugaya kosoko yenu na kuwemilani mwiMundewa na kuwajamani. 13Wagoloseleni fiswanu muuwendo, kosoko ya milimo yawo. Muwe na dihewa mugati yenu muwenyecho. 14Na chikuwatasani wandugu, wajameni awekale fibi, wagumeni moyo wofile fidoga, wataseni wasokile, muwe wafinyilisi na gose. 15Hanghowe mugati yenu na munhu yakumuliha miyagwe dihile kwa dihile, ninga majuwa gose konheni kigolosela maswanu munhu na miyagwe na wose. 16Muwe na chinyemi majuwa gose. 17Taseni bila kuleka. 18Lumbeni kwa chila mbuli; kosoko nhafo nofoyakwenda Mulungu mwa Kilisito Yesu ukwenu. 19Munghamulemese Muhe. 20Munghaubese ugonesi we Mulungu. 21Ninga geseni chila chinhu koleni amaswanu; 22kaleni kutali na chila dihile. 23Mulungu we digoya imwecho yawasunhe lugano fidoga na mimoyo yenu na mitufi muwe waswanu chigele cho kwija kwakwe Mundewa wetu Yesu Kilisito. 24Iyawenangileni yakuhuwilika na kogolosa gano. 25Wandugu chitasileni. 26Walamuseni wose wandugu kwa mulamuso usunhile. 27Nikuwalagisa kwa ludole fina wandungu wose wasomeligwe ibaluwa ino. 28Mboto ya Mundewa wetu Yesu Kilisito yuwe hamwedu nanye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\