1 TIMOSEYO 3

1Ilongwa chawelu: Imunhu iyekuhananga yowe asikofu, yekwenda mulimo muswanu. 2Ninga yagila asikofu yowe munhu inghekutofuligwa, mulume wa muke yumwedu, musindamafu kahi kena mahala, munhu wa digoya, munhu wa chise, iyadahile kufusa, 3si mulewaji wo ugimbi, si mutowaji wa wanhu, ninga muholo, si mubuni kahi yanghowe mwenda mapesa. 4Yowe iyekwimila inyumba yakwe fiswanu, iyamanyile kuwajama awanagwe wowe wasindamafu na chogoho mumikalile yose; 5kosoko imunhu inghamanyile kwimila inyumba yakwe digoya, kodaha nhani kulongosa dikanisa dye Mulungu? 6Kahi yanghowe munhu yamuhokele Yesu majuwa makefu, yangheje yakiyona na kugwila muuliganiso wa Shetani; 7kahi yagila yowe yakuhomelelwa masanu na wanhu wose awowile kunje, uleke yanghogwile mumatofulo na mumuheto wa Shetani. 8Nheifo kahi, yagila awatogomi wowe wasindamafu, si wa malimi meli, si walewaji wo ugimbi, siwasulumilaji wa mapesa; 9wakolelese isili ye dihuwi ne chidoga chiswanu. 10Kahi yagila wamule kugesigwa; kamei wanghoneka wanjelu wagolose umulimo wo utogomi. 11Awake sawo nawo, wowe wasindamafu, si wasigilaji, wanhu we digoya, wahuwiligwe musimbuli sose. 12Imutogomi yowe mulume wa muke yumwedu, kahi iyekwimila awanagwe digoya mukaya yakwe. 13Kosoko awekugolosa digoya umulimo wo utogomi wekupata itunyo iswanu awenyecho kahi wechaka woga mwihuwi idyuwile mu Kilisito Yesu. 14Nikukwandikila sino mhuwile kwija ukwako chimwande, 15ninga ninghasulukuka, udahe kumanya ifene foiwanogele awanhu kuwa munyumba ye Mulungu, nadyo no dikanisa dye Mulungu imumi, isumbi ne inghindiso ye chawelu. 16Hechaka manhonge, isili ye ifuga igaluka nghulu: Hakoneswa mumutufi, na kumanyika mu Muhe, hakonigwa na wamalaika hakahubiliigwa muwamembe hakahuwiligwa muchilunga na kwinuligwa kuchanhya mwitunyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\