1 TIMOSEYO 4

1Hambiya iMuhe yakulonga bila chifiso nhafi ifigele fye indumo awamonga wokitemanula ne dihuwi na kuhulikisa imimuhe yo udasi na mafuso ga magini, 2kwa udasi wa wanhu awekulonga udasi, akuno ifidoga fyawo fikwaka moto, 3wakuwalemesa awanhu wanghakitole na kuwagamba wenege ne fyakudiya ifyumbigwe ne Mulungu fihokeligwe kwe ilumbo, na wose awena dihuwi kahi awamanyile ichawelu. 4Kosoko chila chinhu chumbigwe ne Mulungu chigaluka chiswanu, kahi hechaka ichilemigwa chinghahokeligwa kwe ilumbo; 5kosoko chihojojolwa ne imbulu ye Mulungu na kutasa. 6Unghawengha amafuso gano awandugu, kokuwa mutogomi muswamu wa Kilisito Yesu, akuno ukugendelela musimbuli se dihuwi na mumafuso maswanu gowandamile. 7Unghandamile sisimo se chibwalasi sa katali isichaka ulungu. Kifuse gomwenyecho imikalile ye chimulungu; 8kosoko inghowa inyifusa amafuso ge chimutufi inoga, ninga inyifusa amafuso ge chimulungu inoga lugano musimbuli sose, kosoko ina ilagano dyo uwumi wa hambiya na uya we chigele chikwija. 9Inonga ino ya chawelu kahi yagila kufumiligwa. 10Kosoko mpaka kundumiliso ino chikiidasa na kupiligala, kosoko china ihuwi mwi Mulungu imumi, Mwihula wa wanhu wose, lugano awahuwile. 11Lagisa kahi fusa simbuli sino. 12Imunhu wowose yanghaubese ujelelo wako, ninga uwe chinhu cha kifusila kuwahuwile mu nonga na mumigendele na muwendo na mwihuwi na mumikalile miswanu. 13Mpaka fonikwihja, piligala mu soma na kujama na kufusa. 14unghaleke kuchitogomela ichise che Mulungu chuwile mugati yako, choninghigwe kwa ugonesi na kwa kwikiligwa mikono na wasehe. 15Wandamila gano, wikale mugago, uleke wanhu wose wone ifene foukugendelela. 16Kituse ne chidoga chako, na mafuso gako; gakolelese kosoko kwa kugolosa nheifo kodaha kihonya agweye gomwenyecho na wekukuhulikisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\