2 WAKOLINTO 11

1Nikona monifinyilisa chidodogi muubwalasi wangu. Dededeni munifinyilise! 2Nikumonelani finju amba ni finju ya Mulungu, kosoko nimutumisani nyeye kwa Kilisito na nikumonani nyeye fina mwanamuke nghamanyile mugosi kwe mugosi wakwe yumwedu. 3Ninga nikogoha fina dijoka fodimudanhilise Hawa kwa usugu wakwe, amadoga genu gobanigwa na kutowangisigwa na kuleka kuhuwilika kwenu kwa chawelu kwa Kilisito. 4Kosoko yumwedu yangheja na kumuhubili Yesu yungi kusuma ayuya wochimuhubili, ama nghona muhokele muhe yungi kusuma yuya womuhokele, ama nghona muhokele mbuli swanu ingi kusuma aiya yomuhokele, ayo ifulusa kutosha kwiika hasi yakwe. 5Sikudoga fina niye namudodogi kusuma awo watumigwa wo udasi. 6Hata inghowa nikugugumila munonga, siyo muumanyi, kw njila yoyose chigagolosa gano chalinse ukwenu mufinhu fyose. 7Togoleni! Hanigolosa wihi kwa kiidulisa nimwenecho kosoko anyeye mwinuligwe, kosoko hanihubili mbuli swanu ye Mulungu bila maliho. 8Ugele wonagolo sage milimo ukwenu, nenda nilihigwa na makanisa gengi, chigambe nenda niwahijila kosoko ya kuwatasa nyenye. 9Na ugele wongowile na nyenye na nakuhananga, samwighile musigo wowote kosoko ihananga yangu hailafingwa na wandugu wa Kilisito kulawa Makedonia. Hanikinegi nanokinega kuwa musigo kwa munhu wowote. 10Fina uchawelu wa Kilisito fouwile mugati yangu, inyiyona yangu isinyamasisigwa mumukowa wa Akaya. 11Na nhani? Kosoko sikumwendani? Imuhungu kamanya fina nikumwendani! 12Na nogendelela kugolosa fina fonikugolosa, kosoko nighawenghe luneka awaya wakuhananga luneka lwa kiyona fina wakugolosa Milimo fina seye. 13Kosoko awo ni watumigwa wo udasi, wotogomi we milimo wadasi, Wakiigolosa iweecho fina watumigwa wa Kilisito. 14Na siyo ijimo kosoko hata Ihuhoma Yakiigolosa imwenecho fina malaika wo ujelu. 15Kosoko yo siyo chinhu chigeni nghona awatumwa wakwe nawo wakiigolosa awecho fina watumwa wa uchawehu. Indumo yawo yoliganila ne iigolosa yawo. 16Nifuhusa kuilonga, munhu wowose yanghadoge fina na mubwalasi, ninga hata mwonghadoga nhaifo, munihokele fina na mubwalasi, na kosoko yo aniya nani nikiyone chidodogi. 17(Ichonikulonga sikulonga kwa udaha we Mundewa ninga fina mubwalasi, mung'inyo ino yenyitologa; 18Kosoko wanhu matewa wakiyana kosoko ye finhu fye chilunga, aniye nani nokiyona.) 19Kosoko mukuwafinyilisa kwa chinyemi iwabwalasi, anyeye mukiyona muwecho fina wanhu wa mahala. 20Kosoko mukufinyilisa munhu yakuwongha, oma yakuwakanhamisa, ama yakuwabesa, ama yakuwatowa muchihanga. 21Kwa chinyala nikugamba hachuwa ku finhu afo! Ninga nghonaga munhu wowose yakugesa kiyona kosoko ye chinhu chochose, nikulonga fina mubwalasi, na niye nikiyona. 22Togoleni, awene ni Waibulania? Aniye nani nheifiya.Awene ni Waislaeli? Aniye nani nheifya. Awene ni welekwa wa Ibulahimu? Aniye nani nheifiya. 23Awene ni watumigwa wa Kilisito? Aniye nikumutogomela Kilisito fiswanusi fina muchilahu aniye nitogoma milimo mikulusi nikala kwigelesa mikangha mingisi, nitowigwa mikangha mingisi na hanuwa habehi na kufa mikangha mingi. 24Mikagha mishano hanitowigwa ne iya Mikotya makumi madatu na ikenda. 25Mikangha midatu awaloma lawanitowa ne Mikotya, hanitowigwa na mawa kamwedu, mikangha midatu lanyuwa muhinhumbwi, Ugele wayabenekage mubahali. Kmwedu hanikala mumeji ijia dimwedu chilonemisi. 26Musinhambo sangu sa chila ugele hangu wa muhatali ya mafahuko ya meji, mu hahatali ya wahiji, hatali hatali kulawa ku wamembwe, hatali mumakaya, hatali ya wandugu wo udasi. 27Hanigolosa milimo mikugutu na kusoka, hamonga hanigona meso; hanyuwa na njala na nghilu, hanyuwa na mayeyo kosoko yo kuleka kuwa na suke simemelekele. 28Na kuleka gago gose chila ijuwa nina manhonge kosoko ye makanisa gase. 29Ugele yumwedu yechaka ludole nani nikihulika fina nechaka (yakulogosigwa) mu uwihi, nikumemigwa na usugu. 30Nghona ninghanga kiyona, nokiyana kosoko ye finhu fikonesa fina nechaka ludole. 31Imulungu ne Baba we Mundewa Yesu imwene yamotesigwe magiwa gose kamanya fina sikudanha. 32Aa kuya Damasiki, imukulu wo mukowa yowile lasi ye Mundewa Aletasi hakeka wanhu kwimilisa ikaya kosoko wanikole. 33Ninga hanihumulusigwa muchisage kupululila mwihengele dyowile mwikigo na kumuhija.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\