2 WAKOLINTO 9

1Hechaka soko yo kwandika ukwenu kosoko ye filafwa ku Wakilisito wa Yelusalemu. 2Kosoko nimanya fo mwina moyo wo kutasa, na hanikiyona kosoko yo ku wanhu wa Makedoniya, sikugamba Akaya hayuwa tayali kulawa mwaka ulokile ne unghwina yenu iwasonga matewa. 3Ninga nikuwatuma awaKilisito weyetu kosoko inyitogola yetu kosoko inghowa ya chaka munonga ayi, kosoko muwe tayali, fina fonilongile mokuwa; 4Ingheje ikuwa wanhu wa Makedoniya fowokawokwija na seye wafike musiwalafaji, chokuwa na chinyala chinhani, kuleka kulonga ichinyala chenu kosoko yo kuwa na ng'inyo. 5Kosoko yo nyona fiswanu kuwatasa awaKilisito weyetu wachilongolele ukwenu, wadahe kwika tayali ifilafwa fyenu fomugambile molafa, nayo yonese fina chaweli ni mhongesi ilafigwe kwenda kahi siyo kwa kudindilisigwa. 6Chonikulonga nochi; “Iyakuhanda chidodogi yakugola chidodogi na iyakuhanda chingi yakugola chingi”. 7Chila muhu ikuhanangigwa yagolose fina foyalamule mumoyo wakwe, siyo kwa usungu ama kwa kudindilisigwa, kosoko iMulungu yakumwinda yakulafa kwa konela. 8Na iMulungu yakudaha kuwingha nyeye chila mboto kwa wingi, kosoko mudase kuwa na chila chinhu chimemelekele majuwa gose, na mudahe kuwatasa wose wakuhananga. 9Fina foitulumigwe, “Imwene yakulafa ku wakiwa, uchawelu wakwe ukwikala majuwa gose”. 10Na iMulungu iyakulafa mbeyu kwe Muhandi ne chakudiya ku wanhu, kolafa nheifiya na kongesa kukugola kwenu kosoko muwatase awaya wakuhananga. 11Momotesigwa kwa chila chinhu, kosoko wanhu wadahe kumulumba Mungu kwe simhongesi sowohokela kulawa ukwetu. 12Kosoko fomukulafa utogomi awu musikulafa du kukuhananga kwa wanhu we Mulungu wa Yelusalemu, amba nheifiya haigolosa wanhu matewa wamulumbe Mulungu. 13Na kosoko yo ulomelesi awu, momutunya Mulungu kwa kuihuwila mbuli swamu yaKilisito kahi kosoko yo undewa wo mukuwengha wanhu wa Yelusalemu na wanhu wamonga. 14Kosoko yo kwa uwendo mukulu wowatasila nyeye kosoko ye dihewa dipulutise iMulungu dyoyonese ukwenu. 15Chikumulumba Mulungu kosoko ye mhongesi yakwe iisikutagusika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\