2 PETULO 1

1Simoni Petulo imutumwa na Mutumigwa wa Yesu Kilisito, kuwose wena dihuwi fina idyetu duwile muchawelu ye Mulungu wetu ne Mundewa wetu Yesu Kilisito: 2Imboto ne dihewa dyongeseke ukwenu muumanyi we Mulungu ne we Mundewa wetu Yesu. 3Uludole lwe ulungu lwakwe uwetu uchingha finhu fyose muumi, na mwe chimulungu kulokela umanyi wakwe yachinangile mwitunyo dyakwe imwecho na uswanu wose. 4Kwakuchingha iliho ikulu na ihuwiso ikulu, fina kulokela gano chidahe kinega uwihi wuwile muchilunga kosoko ya usulumisi, uleke muwe wahangi we iyasili ye chilungu. 5Kosoko iyo goloseni chigosi kwima mwihuwi kwa nyikala swanu na nyikala swanu muumanyi, 6na muumanyi hamwedu ne chiasi, ne chiasi hamwedu na ufinyilisi, na muufinyilisi umo ulungu, 7na muulungu umo uwendo we chindugu, na uwendo we chindugu hamwedu na uwendo. 8Kosoko finhu fino finghowa ukwenu na kumema, fikuwagolosa munghowe wadoba na awasikweleka mamudyo go umanyi we Mundewa wetu Yesu Kilisito. 9Kosoko wowose iyakuhungukiligwa finhu fino ni mudula hakudaha kona finhu fuwile kutali kahi kasimilwa kusunhigwa kwa wihi wakwe uya wa katali. 10Hambiya wandugu sangu, konyeni kumanya lwinango lwenu na kusaguligwa kwenu kosoko munghagolosa nheifo musikudaha kutoa nghwalo.. 11Kosoko kwa njila yiyo, mokwinghigwa luneka lwa kwingila muundewa we Mundewa wetu, Mwihula Yesu Kilisito. 12Hambiya nowagelegesa simbuli asi, hata inghowa mufulusa kusimanya na kwenesigwa ne ichawelu ijile ukwenu. 13Nani nikona fiswanu, muchigele nuwile mumutufi uno kuwagelegesa, 14kulawa fonamanya fina kufa kwangu kumala kwija kifana Mundewa wetu Yesu Kilisito foyanyonese fiswanu. 15Na nogolosa chila ludole uleke kukuleguka kwangu anyeye mudahe kugelegela mambo gano. 16Kosoko sichandamile mbasi situngigwe kwa ubala ugele fowumanyike ukwenu uludole na kwija kwe Mundewa wetu Yesu Kilisito, ninga chigaluka wahomeleswi wonile kwa meso ukulu wakwe. 17Kosoko hakahokela chogoho na itunyo kulawa kwe Mulungu Baba chigele dijwi kulawa mwitunyo dikulu fodyalonga kugamba, “Ayuno no Mwanangu, Mwendigwa wangu wonyendesigwe naye lugano.” 18Aseye chiwecho hachidihulika dijwi dijo kulawa kulanga, ugele wochowile naye mwitunda disunhile. 19Hambiya china mbuli ye ugonesi uwecho ukangale. Kahi yokuwa fiswanu inghowa motega sighutwi mudidino kifana taa ikwaka mwichisa, mpaka dijuwa dilawe, na inyelesi ya kumugingu kumulika mumimoyo yenu. 20Bosi ya gose mumanye dino, fina kwichaka ugonesi wa Mawandiko ulawile muutapita wa munhu imwenyecho, 21kosoko hechaka ugonesi wowose winjile kwa nyenda ya munhu, ninga wanhu hawalonga kwa kulongoswa na Muhe Musunhile kulawa kwe Mulungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\