2 PETULO 2

1Ninga walimu wo udasi hawalawanisa mugati ya wanhu, kifana ukwenu fokukwanga nako kuwe na walimu wa udasi, awakwigisa kwa ubala madoga gakubana. Wakumulema mpaka Mundewa yawagulile na kiigalila awecho kwangamila kwa habehi. 2Na matewa wokwandamila njila ya wihi, na kosoko ya walimu wano wo udasi injila ye chawelu yoligigwa. 3Na mumelo wawo uwo wopata chinhu ukwenu kwa mbuli sa udasi. Uliganiso wawo ufuluka kulongigwa kulawa katali, siyo ya chaka na kwangamila kwawo hakukuleka. 4Hambiya inghowa Mulungu hawalekile amalaika waya wagolose wihi, ninga hakawaguma kumoto na kuwoha muchifungo kusi ye dichisa mpaka uliganiso wije; 5na inghowa hachilekile ichilunga chiya cha katali, hakamuhonya Nuhu, imuchawelu, hamwedu na wamonga mufungate chigele choyegale mafaluko muchilunga che wihi; 6na kwa kubidula sikaya sa Sodoma na Gomola kuwa ifu hakawaliganisa uleke yuwe mbasi kuwanhu awesimumanyile Mulungu, 7hakamuhonya Lutu, imuchawelu yendekwidasigwa ne wihi na awakubana. 8( kosoko ayuya imuchawelu yekale nawo ijuwa mpaka ijuwa hakakiidasa muuchawelu wakwe muchidoga kosoko ya nhenda sawo fina hakona na kuhulika), 9kahi Mundewa kamanya kuwahonya wanhu wakwe kulawa mumagesa, na kuweka wechaka Mulungu mumagayo mpaka dijuwa dye uliganiso 10lugano awaya wakwandamila usulumisi ne wihi wo umutufi na kubesa udaha. Wanhu wene ludole na kwenda, wasikogoha kuliga imutunyigwa 11ninga malaika, wakulu na udaha na ludole, hawakuwasongesela kuliganiso we Mundewa. 12Wanhu wano wakifana manyama ga kumbago gechaka, misungu gelekwa na kukoligwa na kukomigwa. Wakuliga gowasimanyile, na wakwija wakwagilila kifana makewe ga kumbago, 13kugaya kokuwa kwawo kosoko ya kugolosa gehile. Wakutala kulewa kwawo nhemisi ni chinhu chiswanu. Wagaluka matonhe na wihi, na chinyala mufyakudiya fyenu fyo uwendo nomowakudiya nanyeye. 14wena meso gamemile chilanga, wasikuleka kugolosa wihi. Wakwagilisa fidoga ifichaka ludole. Wene mimoyo ifusigwe ukobo. Wana waligitisigwe! 15Waleka injila igoloke na wagilila, wakwandamila njila ya Balaamu mwana wa Basoli, yendile maliho ge wihi, 16ninga hakagombeligwa kosoko ya nhenda sakwe sihile, dipunda isidikudaha kulonga hadilonga kwa ijwi dye chimunhu na kulemesa ugonesi uya. 17Awano ni nhyoko sichaka meji na mafunde gakwandamila mheho; wene wekiligwa dichisa ikulu. 18Kosoko wakulonga nonga ghulu so kitapa, kwa usulumisi we chimutufi na wihi, wakuwadanhilisa wanhu wakongile kuwatija waya wakugenda mudasi. 19Wakuwahuwisa undekelelwa, ninga awene awecho ni watumwa wa wihi; kosoko wanhu ni watumwa kwa yuya yakuwagendesa. 20Kosoko inghowa, fowakumala kinega na wihi we chilunga kulokela umanyi we Mundewa wetu Yesu Kilisito, kamei wakoligwe keli na kusumwa basi inyuwa yawo ya ndumo ikuwa iha kusuma ye nghonga. 21Kosoko hayuwa fiswanu ukwawo woile wasiimanyile njila ye chawelu kusuma kuimanya kamei kuleka dilagiso disunhile dijile ukwawo. 22Ikuwa ni kifana imbasi ye chawelu ikugamba, “Dibwa dyuwila madeka gakwe,” na, “Nguluwe ikiyogile yuya kahi mumatope.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\