2 WASESALONIKE 1

1Paulo, Siliwano na Timoseyo, Kudikanisa dyuwile Sesalonike mwi Mulungu Baba ne Mundewa wetu Yesu Kilisito: 2Mboto yuwe ukwenu ne idigoya kulawa kwe Mulungu Baba ne Mundewa wetu Yesu Kilisito. 3Chikulumba Mulungu majuwa gose kosoko yenu, wandugu setu kosoko dihuwi dyenu dikukula lugano na fina wendo we chila munhu ne miyagwe ukugendelela. 4Hambiya aseye chiwecho chikiyona kosoko yenu mumakanisa ge Mulungu kosko yo ludole lwo mwinawo na dihuwi mumagesa na magayo gose gomukulokela. 5Ago gose gakonesa fina ulamulaji we Mulungu wa chawelu uleke mutaliligwe fina mukwingila muundewa we Mulungu uwo womukwidasika nawo. 6Muchawelu yakwe Mulungu kowaliha magayo awaya awakumugolosani nyeye mugaye, 7na kuwaliha nyeye mukwidasika chinyemi hamwedu na seye, nomo yakwijayagubuligwa Mundewa Yesu kulawa kulanga na malaika wakwe wene uludole 8ne dililimba dye umoto kuwatosa awaya wamulemile Mulungu na awaya awasikwenda kuhulika imbuli swanu ye Mundewa wetu Yesu. 9Nawo wakwija wagaya muuliganiso wa magayo ge minyaka na minyaka, kubaguliwa mumeso ge Mundewa na muditunyo dyakwe dikulu, 10mudijuwa didyo dyoyakwija yatunyigwa na wasunhile wakwe na majumo ge dijuwa didyo muwanhu wakwe wamuhuwile kosoko uhomelesi wetu ukwenu hauhuwilika. 11Hambiya chikutasa majuwa gose kosoko yenu uleke Mulungu wetu yawataleni fina mukufaha mu lwinango lwakwe yawamemeleseni chila chiswanu ne umulimo we dihuwi, 12uleke disina dye Mundewa wetu Yesu Kilisito ditunyigwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\