2 TIMOSEYO 4

1Nikukulagisa hamwande ye Mulungu na ya Kilisito Yesu iMulamusi wa wanhu awomi na wafile, na kwa kugubuligwa kwakwe no uumi wakwe: 2tamilisa imbuli, wiyohe chigele chiswamu ne chihile, jama, gombela, na kulolesa kwa ufinyilisi wose na kufusa. 3Kosoko chokwija chigele awanhu wakaalema mafuso go uumi, ninga kwa kwandamila sinyenda sawo awenyecho wodaha kupata wafusaji awekuwendesa, 4nawo wokinega wanghahulike simbuli se chawelu na kubidukila sisimo so udasi. 5Amba gweye, wiyohe majuwa gose, finyilisa mumagayo, togoma umulimo wo uinjilisti, togoma umulimo wako. 6Kosoko aniye nyuwa muchigele cho kulafigwa nyuwe nhambiko; ichigele cha difa dyangu chisegelela. 7Nilewa inghondo fiswamu, inhambo niimala, dihuwi nidimilisa; 8kulawa baho nyikilwa mhongesi yo kusuma kwangu, yonikanikwinghigwa ne Mundewa, imulamusi we chawelu mwijuwa diya, kahe siyo niye muhala amba na wose awendile kwija ukwakwe. 9Witahidi kwija ukwangu chimwandemwande. 10Kosoko Dema kwa kwenda ichulunga chino hakandeka na kuluta Tesalonike; Kilesike kaluta Galatiya, Tito kaluta ku Dulumatiya. 11Luka du noyowile naniye. Mulonde Maluko kamei mwijanye; kosoko yakunhasa lugano mumulimo. 12Tikiko hanimwigala Efeso. 13Ichigele chowukwija, wigale inghasu yangu yonalekile kwa Kalupo ku Tolowa, kahe wigale ifitabu fiya fye singhingo. 14Alekisanda ayuya imulugulusaji we finhu fye shaba hakonesa winhi mwingi ukwangu; Mundewa komuliha ifene uwihi wakwe fowuwile. 15Kinege naye, kosoko hakasilema lugano simbuli setu. 16Munyinenela yangu ya bosi hechaka hata munhu yumwedu iyemile ulwandi lwangu; wose hawandeka niye. Nikutasa wanghawaliligwe itoso kwasoko yiyo! 17Amba iMundewa hakema ulwandi lwangu na kunyingha ludole lwa kuitamilisa imbuli yose, uleke awamataifa nawo waihulike. Nani hanihuligwa mumulomo we simba. 18iMundewa konihonya kulawa mu wihi wowose na kunhasa niufikile undewa wakwe wa kulanga. Ditunyo dyuwe ne mwene majuwa gose. 19Walamuse cha Pilisika na Akila, hamwedu no ulukolo lwa Onesifolo. 20Elasito yasigala Kolinto; Tulofimo hanimuleka mutamu ku Mileto. 21Usunguse kwija ichigele che imheho chinati chikonge. Eubulo, Pude, Lino na Kilawudiya wose wakukulamusa. 22iMundewa yowe hamwedu ne chidoga chako. Imboto yuwe nanye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\