WATUMIGWA 12

1Ugele uwo Mundewa Helode hakakonga kuwedasa wanhu we dikanisa. 2Hoyomukoma kwa ipanga Yakobo, munduguse wa Yohana. 3Yakone Wayahudi wendesigwa na chitendo chakwe chicho, hoyogendelela, hoyomukola na Petulo. (Ayo haigoloseka ugele we sikukuu ye mikate isigumigwe nungo.) 4Yakakoligwe, hoyokwikigwa, kulangiligwa na wasilikali fitewa fine fya wasilikali wanewane. Helode hakahananga kumulafa kumwande ya wanhu honaimalile kuloka ikikukuu ye Pasaka. 5Petulo fowile kwigelesa, dikanisa dyende dimuwombela kwa Mulungu kwa moyo. 6Nechilo dijuwa dya longolele dijuwa Helode yahanangage yamulafe Petulo kunje kumwande ya wanhu wose, Petulo hohowa yagonile hagati ya wasilikali weli. Hakowa yohigwe minyolo mili, na wemilisi wendewokwimilisa dilango dya digelesa. 7Chimwande malaika we Mundewa hoyokwima habehi naye, no ujelu houmulika ichumba ichiya chose che digelesa. Malaika hoyomukwafa hambafu hoyomwinusa hoyogamba, “Inuka chimwande!” Baho ni baho iminyolo yamohile mikono hoidumuka na kulagala hasi. 8Malaika hoyomugamba, “Fala umukanda wako, fala filwatu fyako.” Hoyotenda nheifo. Kamei Malaika yuya hoyomugamba, “Fala dikoti dyako, unyandamile.” 9Petulo hoyomwandamila kunje, ninga nghamanyile fina ago gagolosigwe ne malaika hagowa ga chawelu, hakawa yalota nyosi. 10Howoloka ichituwo cha nghonga cha wimilisi na cha keli, hanyuma howofika kumulango we chuma wokwingilila mukaya. Umulango houkumuka uwecho du, awene howolawa kunje. Howokuwa wakugenda mwibalabala dimonga chimwande, ayuya Malaika hoyomuleka Petulo yamwene. 11Ako noho Petulo yatangile choni chigoloseke, hoyogamba, “Hambiya nimanya chawelu fina Mundewa katuma Malaika wakwe na kunihonya mumikono ya Helode na simbuli sose awana wa Isilaelii sowende wa gojela.” 12Yakatange nheifo hoyula kunyumba ya Maliyamu ing'ina wa Yohana iyakwinangwa Mlk o, umo wanhu wengi hawakikonghola wakuwomba. 13Petulo hoyotowa hodi kumulango wa kunje, na mutumishi yumonga we chike yakwinangwa Loda, hoyoluta hamulango kwidika. 14Ayo imwana we chike hoyotanga dijwi dya Petulo hosekelela lugano, ahanhu hokukumula auya umulango hoyobilima kugati na kuwatambila Petulo kema kunje hamulango. 15Howomugamba ayuya imwana we chike, “Kwina chilalu!” Ninga imwene hoyokasana kuwa ni chawelu nofoyuwile. Nawo howomugamba, “Ayo ni Malaika wakwe.” 16Ugele uwo Petulo yakugendelela kutowa hodi. Hanyuma yakwe howokumula u mulango, howomwona, howokisina. 17Kamei hakawapungila umukono wanyamale, hoyowatamila ifene Mundewa foyamulafile mwigelesa. Kamei hoyowagamba wagale imbuli kwa Yakobo na ku awandugu wamonga. Kamei hoyoleuka hoyoluta hanhu hengi. 18Ikafike nhousikusiku hahowa na lutemanuko mugati ya awasilikali kosoko ye imbuli yagoloseke ya Petulo. 19Ichigele Helode foyamukonghile na kuleka kumona, hakawosilisa awasilikali na kulagisa wakomigwe. Kamei hakadulika kulawa Yudea mpaka Kaisaliya na kwikala uko. 20Helode hakasuha sana na watu wa Tilo na Sidoni. Ninga wene howomwigalila wanhu. Awene wawo howomupata kunghonga, Blasito yowe ulwandi ulwawo, Blasito hakowa mumyamhala mukulu munyumba ye Mundewa. Kamei howomulutila Helode, howomutasa kuwa na igya kosoko ye iisi yawo haihula iisi ye Mundewa ku chakudiya. 21Dijuwa dimwedu dyasaguligwe, Helode hoyofala si suke sakwe sechindewa hoyokwikala mwigoda dyakwe dye chindewa hoyolonga na wanhu. 22Wanhu waya howotula chowe cha chinyemi howogamba, “Adino ni ijwi dyo Mulungu si dya Munhu!” 23Baho ni baho Malaika we Mendewa hoyomukinya Helode hasi. 24Imbuli ya Mulungu hoigendelela na kukula. 25Balinaba na Paulo wakamale kugolosa umulimo wawo, howolewuka kahi Yelusalemu howomulonda na Yohana iyakwindigwa kahi Mlk o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\