WATUMIGWA 13

1Kwi kanisa dya Andiyokiya hakuwa na wanhu wamonga wagonesi na walimu; mugati yawo hakowa Balinaba, Simoni yakwinagwa hanyuma Mutitu (Nigel) Lukio wa Kilene, Manaeni imwene yaleligwe hamwedu na Mundewa Helode, na Sauli. 2Wawagolosage kumufugila Mulungu na kufunga Muhe Musunhile hoyowagamba, “Nisagulileni Balinaba na Sauli kosoko yo mulimo woniwenangile.” 3Kamei, wakamale kuwomba na kufunga, howowechila mikono howowaleka walute. 4Kamei, Balinaba na Sauli wakafuluse kutumigwa na Muhe Musunhile, howadulika mpaka Seleukia, kulawa uko howokwila meli mpaka ku chisiwa cha Kuplo. 5Wakafike Salami howohubili imbuli ya Mulungu mumasinagogi ge Chiyahudi. Yohana hakowa mutasi wasi wawo. 6Howogenda kulawa ulwandi lumwedu lwe chisiwa mpaka Pafo, ulwandi lwa keli, na uko howomufika muhai yumonga Muyahudi yekwinangwa Bali Yesu, imwene yendeyokitenda fina mugonesi 7Ayuno hakowa hamwedu na Seligio Paulo, no mukulu wa chicho ichisiwa, hokowa munhu yena umanyi lugano. Seligio Paulo hoyowenanga Balinaba na Sauli uleke yaihulike imbuli ya Mulungu. 8Ninga ayo imuhayi Elima (foyendeyokwinangwa kunonga ye Chiyunani), hoyogesa kuwabesa uleke yamutende yuya imukulu we chisiwa yanghahuwile na kubiduchila dihuwi dye chiKilisito. 9Baho, Sauli imwene yenangigwe kahi Paulo, yakameme Muhe Musunhile, hoyomukumhulila ameso gakwe imuhayi, 10hoyogamba, “Agweye kwa mudasi lugano, kwechaka chawelu! Agweye kwa mwana wa luhoma! Agwe kwa mughondo wa chila chinhu chiya che chawelu; nghukuleka hata chimwedu kwaganisa si njila se Mundewa isigoloke. 11Hambiya, umukono we Mundewa ukuwa muchanhya yako; ukuwa chipofu na nghukudaha kona ujelu we dijuwa kwa chigele.” Chimwande chila chinhu hochikuwa kifana ifunde na chisa ukwakwe, hoyokonga kugenda kuno na kuno yakuhananga munhu yamukole mukono yamulongose. 12Ayuya imukulu we chiwa yakone nheifo, hoyobiduka, hoyohuwila; hoyokisina lugano amafuso goyahulike muchanhya ye Mundewa. 13Kulawa Pafo, Paulo na wayagwe howokwila meli mpaka Pelga ya Pamfulia; ninga Yohana hoyowaleka hoyokuya Yelusalemu. 14Ninga awene howogendelela ne inhambo kuwa Pelga mpaka mukaya ya Andiyokiya Pisidia. Dijuwa dye Sabato howokwingila mwi sinagogi howokwikala. 15Gamale kusomigwa amasomo mu chitabu cha malagiso ga Musa ne chitabu cha Wagonesi, awakulu wa disinagogi howogelegela ne nonga ino, Wandugu hona mwina mbuli ya kuwatamila wanhu uleke muwagume moyo, longeni 16Kamei Paulo hoyokwima, hoyowonesa kwa mukono, hoyokonga kulonga Anye wanhu wa Isilaelii na wamonga wose mukumogoha Mulungu tegeleseni! 17Mulungu wa wanhu wano wa Isilaelii hakawasagula waBabasetu; hoyowagolosa wowe itaifa ikulu ugele fowowile kuya kuutumwa Misili. Mulungu hoyowaleusa uko kwa udaha wakwe mukulu. 18Hoyowafinyilisa kwa minyaka makumi mane munyika. 19Hoyowamala mataifa mafungate we isi ya Kanaani, hoyowengha awo awanhu wakwe isi iya yuwe yawo. 20Hoyiloka minyaka magana mane na makumi mashano. Kamei hoyowengha walamusi kuwalongosa mpaka ugele we mugonesi Samweli. 21Baho, howokwenda kuwa na Mundewa, Mulungu hoyowegha Sauli, mwana wa Kisha wa dikabila dya Benyamini, yowe Mundewa wawo kwa chigele cha minyaka makumi mane. 22Hanyuma hoyomuleusa Sauli, Mulungu hoyomusagula Daudi kuwa Mundewa wawo. Mulungu hak kumufumila kwake hoyogamba: Nimona mwana wa Yese; ni munhu imwene moyo wangu wendesigwa naye, ni munhu yakwenda yagolosa agaya gose gonikwenda kugolosa. 23Kwandamila ulukolo lwakwe munhu yuyu, Mulungu, fina foyalongile, kawegalila wana wa Isilaelii muhonya, no Yesu. 24Ugele nghenati yeje Yesu, Yohana hakamulongolela yakuwahubilia wanhu wose wa Isilaelii fina ikuhanangigwa walambe na kubatisigwa. 25Yohana foyamalagisage imbuli yakwe hakawagamba wanhu, Mukudoga aniye no nani? Aniye ni yuya yomukulangilila. Imwene yakwija hanyuma yangu na aniye sinogelwe hata kudohola sisigi se filwatu fyakwe. 26Wandugu sangu, anyeye mu wana wo lukolo lwa Abulahamu, na wamonga wose mo mukumogoha Mulungu! Imbuli ino yo uhonya igaligwa ukwetu. 27Kosoko awakaya wa Yelusalemu hamwedu na wakulu wawo wasamumanyile imwene kuwa Muhonya, kahiwasatangile simbuli sa wasungula sikusomigwa chila Sabato. Hata neifo hawagolosa simbuli sa wasungula simemeligwe kwa Yesu yakomigwe. 28Ninga wasonile mbuli yoyose yoyabanile iikumutenda yakomigwe, fowamulongile Pilato yamuliganise yakomigwe. 29Kamei wakafuluse kumemelesa gose agawandigwe kosoko ye mwene, howomuhulumusa kulawa mumusalaba howomwika muchilalo. 30Ninga Mulungu hoyomwinula kulawa kuwafile. 31Naye kwa majuwa mengi, hoyokiyonesa kuwa wakiyandamile naye kulawa Galilaya mpaka Yelusalemu. Awo no wahomelesi wakwe hambiya ku wanhu wa Isilaelii. 32Naseye chija hano kumwigalilani imbuli swanu; imbuli iya Mulungu yoyawahuwise awaBabasetu. 33Kamemelesa ukwetu seye chi wajukulu wawo kwa mwinula Yesu kulawa ku wafile fina foyiwandikwe Musabuli ya keli. Agweye kwa mwanangu, Aniye diyelo nigaluka Babako! 34Na kukumwinula kulawa kuwafile, yanghadahe kahi kuya uko na kudoda. Mulungu hakagamba nhafi: Nikukwingha simboto sisunhile se chawelu sonamuhuwise Daudi. 35Heye, nna musisehemu simonga se Sabuli yakugamba: Nghukumuleka isusunhile wako yadode 36Daudi mwecho hakamemelesa foyakwenda Mulungu mu ugele wakwe; kamei hoyokufa hosikigwa habehibehi na wasehe wakwe, na uwili wakwe houdoda. 37Ninga yuya yanuligwe na Mulungu kulawa kuwafile nghadodile. 38Kwa nheifo, mumanye, wandugu sangu, fina kwe injila ye munhu yuno imbuli yo kulekeleligwa uwihi ikuhubihiigwa ukwenu; 39na fina chila munhu yakumwihuwila Yesu yakulekeleligwa uwihi wose; chinhu ichene chisikudahika kwa malagiso. 40Muchilangisise, mungheje mufikiligwa nagaya gowalongile awagonesi: 41Tegeleseni anyeye mu wolubeso, jumeni mwagilile! Kosoko nikugolosa milimo aniye mumajuwa genu, ni chinhu ichene musikudaha kuhuwila hata munhu yanghamutamilani! 42Paulo na Balinaba wokowe wakulawa mwisinagogi awaya awanhu howowagoneka weje kahi isabato ikwandamila, walonge wongesele simbuli siso. 43Umulango wo ukahele, Wayahudi wengi na wanhu wa wamembe gamonga awabidukile idini ye Chiyahudi howowandamilla Paulo na Balinaba. Awo watumigwa howolonga nawo howagamba wagendele kwikala wakuhuwila dihewa dye Mulungu. 44Isabato yandamile, kalibu ikaya yose hoyokwija kuhulikisa imbuli ye Mundewa. 45Ninga Awayahudi wakone didyo ditewa dya wanhu, howomema wifu, howopinga goyalongage Paulo na kumuliga. 46Hata nheifo Paulo na Balinaba howolonga kwa chigosi bila kogoha, wakugamba: Hayuwa fiswanu imbuli ya Mulungu imufikileni anye we kunghonga; ninga kosoko muilema na kiyona msagiligwe uwumi wa majuwa gose, aseye chikumulekani na kuwalutila awanhu wa mataifa gengi. 47Kosoko Mundewa hakachilagisa nhafi: Nikwika gweye uwe ujelu ku wanhu wa wamembe, uleke nwegalile wanhu uhonya kose kuchilunga. 48Awanhu wa wamembe gamonga wakahulike imbuli iyo huwosekelela, howowutunya ulongi wa Mulunguna waya awene wasaguligwe kupata uwumi wa majuwa gose, howohuwila. 49Imbuli ya Mulungu hoikwenela kose kose mu isi iya. 50Ninga Wayahudi howowasongesa awanawake wakulu wene fyeyo wa mataifa gengi na awene wende womogoha Mulungu na wagosi we kaya iyo. Howokonga kuwedasa Paulo na Balinaba, howowawinga kulawa mu sehemu yawo. 51Kamei, watumigwa howokung'unha diluli mumigulu yawo, kuwa ushahidi ukwawo, kamei howoluta Ikonia. 52Ninga awaya wahuwile howomema chinyemi na Muhe Musunhile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\