WATUMIGWA 14

1Ako Ikonia simbuli hasuwa fina fosowile kuya Andiyokiya; Paulo na Balinaba howoluta kwi sinagogi dya Wayahudi howolonga kwa udaha mpaka Wayahudi wengi na Wayunani howohuwila. 2Ninga aWayahudi wamonga awalemile kuhuwila howosongesa na kuguma nyono mu mimoyo ya wanhu wa mataifa wamonga uleke wawaleme awandugu wawo. 3Paulo na Balinaba hogendelela kwikala uko kwa udaha muchanhya ye Mundewa, naye Mundewa hoyowililila ulongi wo walongile muchanhya ye dihewa dyakwe, kwa wadahisa kugolosa ga majumo na gokisina. 4Awanhu we kaya iyo howokitemanula: Wamonga howokifumilisa na Wayahudi, na wamonga howokuwa ulwandi lwa watumigwa. 5Kundumo yakwe, wamonga wa wanhu wa mataifa gamonga na Wayahudi wakihasa na wakulu wawo, howolamula kuwatendela fihile awo watumigwa na kuwatowa na mawe. 6Watumigwa wakatange imbuli iyo, howotijila Lisitila na Delibe, sikaya sa Likaonia, na sisehemu sa mubehi behi. 7Hogendelela kuhubili imbuli iswanu uko. 8Hakuwa munhu yumonga uko Lisitila, imwene yowile chiwete kulawa kwelekigwa kwake hakowa nghenati yagende ng'oo. 9Imunhu yuyo yendeyomutegelesa Paulo foyendeyohubili. Paulo hoyomulanga ludole yokone fina hakowa na ihuwi dya kudaha kuhona, 10hoyolonga kwa dijwi dya muchanhya, Ima nyima kwa migulu yako! Ayuno munhu imwene imigulu yakwe hailemaa, hoyokwinuka chimwande hoyokonga kugenda. 11Chigele itewa dya wanhu wakone choyagolose Paulo, howokonga kujoja mu nonga ye Chilukaonia, Milungu ichijila mu sifuta sa wanhu. 12Balinaba hoyokwinangwa Seu, na Paulo, kwa fiya imwene noyalongage, hoyokwinangwa Helme. 13Na imutambiki wa dihekalu dya Seu dyowile kunje ye kaya hoyokwigala nghambaku na mahwanya ga maluwa hamwedu yo mulango mukulu we kaya, imwene hamwedu na ditewa dya wanhu hoyohananga kuwatambichila watumigwa. 14Balinaba na Paulo wakamanye imbuli iyo, howodega si suke sawo na kudibilimila ditewa dya wanhu wakugamba dijwi ikulu: 15“Wandugusetu nhani mukutenda nheifo? Ase nase cha wanhu fina nyeye. Na chabahano kuwahubili imbuli iswanu, musileke asino si sanamu muhala, mukamubidukile Mulungu imumi, Mulungu yowumbile ulanga ne iisi, ibahali na fyose fuwile umo. 16Katali Mulungu hakaleka chila itaifa ditende fyo dikwenda. 17Hata nheifo nghalekile kiyonesa kusimbuli si swanu soyakuwagolosela: Yakuwatonyesela ifula kulawa mulanga, kugola kwa ugele wakwe na chakudiya na kuimemesa miyoyo yenu na chinyemi.” 18Hata walongile nheifo isowile fihufu kuwalemesa waleke kuwatambichila. 19Ninga Wayahudi wamonga howokwija kulawa Andiyokiya na Ikonia, howowatenda wanhu wakihase nawo howomutowa mawe Paulo na kumubulumula mpaka kunje ye kaya howogamba kafulusa kufa. 20Ninga wahuwile wakakikonghole na kumusunguluta, hoyokwinuka, hoyokuya ukaya. Nhosiku yakwe imwene na Balinaba howoluta Delbe. 21Paulo na Balinaba wakamale kuhubili imbuli swanu ako Delibe na kupata wahuwile wengi, howokiyoha nhambo ya kuluta Andiyokiya kwa kugendela Lisitila na Ikonia. 22Howowakangasa wahuwile wa sikaya siso na kuwaguma moyo wowe wakangale mu dihuwi, Howowagamba, ichangila chose seye chigendele mu masambasiko mengi, uleke chingile mu undewa we Mulungu. 23Howosagula wasehe kwa chila ikanisa kosoko ya wahuwile, kamei kwa kuwomba na kufunga howoweka hasi ya wimilili we Mundewa imwene wowamuhuwile. 24Wakalokele mu isi ya Pisidia, howofika Pamfulia. 25Wakamale kuhubili imbuli iyo ako Penga, howoluta Atalia. 26Kulawa uko hawasafili kwa meli howokuya Andiyokiya ahene kunghonga hawekigwa mu kwimilisi we dihewa dye Mulungu kosoko ye milimo, hambiya hawowa waimemelese. 27Wakafike ako Andiyokiya howogolosa mulundo wa dikanisa ahanhu baho, howowatamila simbuli soyagolose Mulungu hamwedu nawo, na fyene foyawakumulile wanhu wa wamembe gamonga umulango wo kwingila mu dihuwi. 28Howokwikala na waya wahuwile chipisi chitali hamwedu nawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\