WATUMIGWA 15

1Kamei wanhu wamonga hawafika Andiyokiya kulawa Uyahudi howokonga kuwafusa waya wandugu wakugamba, “Hona musigaligwe kwikumbi kwandamilo amahokelo na malagiso ga Musa musikudaha kuhonyigwa ng'oo.” 2Imbuli ino hoikwiga kuwanga kukulu na Balinaba na Paulo wakalonge nao, howokifumilisa fina Paulo na Balinaba hamwedu na wahuwile wengi wa dikanisa dya Andiyokiya wakawona awaya watumigwa na wasehe muchanhya ye imbuli iyo. 3Kamei dikanisa, hodiwelaga nawo wokowe wakulokela Foinike na Samalia howowatamila wanhu ifyene awamembe gamonga fowawamubidukile Mulungu. Simbuli siso hosiwendesa sana wandugu wawo wose. 4Wakafike Yelusalemu howokalibishigwa na dikanisa, watumigwa na wasehe; nawo howowatamila gose goyagolose Mulungu hamwedu nawo. 5Ninga wahuwile wamonga wowile we chitewa cha Mafalisayo, howokwima wakugamba, ikwendigwa wanhu wa wamembe gengi wegaligwe kwikumbi na kufusigwa kwandamila malagiso ga Musa. 6Kamei, watumigwa na wasehe howogolosa mulundo wi waimwene uleke wailange imbuli iyo. 7Wakamale masimulisi matali, Petulo hoyokwima, hoyogamba, “Wandugu sangu, mumanya fina kukonga Mulungu hakanisagula niye mugati yenu uleke awanhu wa wamembe wahulike imbuli Iswanu na kuhuwila kosoko ya mahubili gangu. 8Naye Mulungu yamanyile miyoyo ya wanhu hoyokonesa fina kawafumila nawo kwa kuwengha Muhe Musunhile fina foyachinghile seye. 9Nghagolose ubagusi wowose ukwetu na ukwawo, hakaisunha miyoyo kwa dihuwi. 10Hambiya, nhani, kumugesa Mulungu kwa kuwatwika awo wahuwile musigo wene hata wababu setu, kahi aseye chilemeligwa kuwinula? 11Inghowe nheifo, ninga, chikuhuwila fina aseye fina awene nawo, chikuhonyigwa kwa njila ya dihewa dye Mundewa Yesu.” 12Chitewa chose hochinyamala twi, chikuwategelesa Balinaba na Paulo wakutamila majumo na kisina kwagohesigwe na Mulungu kwa mikono yawo mugati ya wanhu wa wamembe gengi. 13Wakamale kulonga Yakobo hoyokonga kulonga: Wandugu sangu, nitegeleseni! 14Simoni kachitamila fyene Mulungu kunghonga foyawagolosele wanhu wa wamembe gengi, hoyawasagula wamonga wawo wowe wanhu wakwe. 15Imbuli ino iligana lugano na simbuli sa wagonesi fina mawandiko masunhile fogakulonga: 16Hanyuma ya simbuli sino kukuya, nikwenda nijenge kahi aiya inyumba ya Daudi yuwile; Nikugolosa mahame gakwe na kuijenga kahi. 17Ako awanhu wamonga wose, wanhu wa mataifa gose woniwenange wowe wangu womuhamanga Mundewa. 18Nofo yakulonga Mundewa, iyagolosa imbuli ino dimanyike kulawa katali. 19Kosoko iyo ulamusi wangu nowuno: Chinghawedase wanhu wa wamembe awakumubiduchila Mulungu. 20Chiwawandikile baluwa wanghadiye fyakudiya vigumigwe wihi kwa kulafigwa kuwa filafwa ku sisanamu se milungu; waleke dihabwa, wanghadiye nyama yoyose iinyongigwe na wanghonywe sakame. 21Kosoko simbuli sa Musa sendesihubiliwa mu chila isinagoti kwa kaya na kusomigwa mu masinagogi gose chila ijuwa dya sabato. 22Watumigwa, wasehe na dikanisa dyose walamula kuwasagula wanhu wamonga mugati yawo na kuwatuma Andiyokiya hamwedu na Paulo na Balinaba. Kamei, howousagula Yuda iyakwinagwa kahi Balinaba, na Sila, wose wamanyikana lugano mugati ya wandugu. 23Howowengha baluwa ino: Aseye watumigwa na wasehe wandugu senu chikuwalamusani anyeye wandugu wa wamembe gengi muwile ako Andiyokiya, Silia na Kilikia. 24Chihulika fina wanhu wamonga kulawa kuno ukwetu wamidasani kwa simbuli sawo, wayiguma mimoyo yenu chiyangayanga. Ninga wagolosa bila kutumigwa na seye. 25Chilamula hamwedu, chisagula wanhu wakefu na kuwatuma ukwenu hamwedu na wendigwa Balinaba na Paulo, 26awene walafile uumi wawo kosoko ye disina dye Mundewa wetu Yesu Kilisito. 27Kosoko iyo chikumutuma Yuda na Sila ukwenu, awano wakwenda wawatamileni awenyecho agano gochiwandike. 28Muhe Musunhile naseye chikifumilisa chinghamutwikeni musigo kusuma agano gawagile mugamanye. 29Munghadiye fyakudiya filafigwe kusisanamu; na kunywa sakame, munghadiye nyama inyongigwe; na muleke dihabwa. Mokuwa mugolose fiswanu munghaleka kugolosa simbuli so. Chikuwalamusani. 30Wakamale chilagigwa awo awatumigwe, howoluta ulwandi lwa Andiyokiya, kowenange mulundo wa wahuwile, howowengha ibaluwa iyo. 31Wakaisoma iyo ibaluwa, simbuli sakwe hosiwaguma moyo, howokonela lugano. 32Yuda na Sila awene wowile wagonesi, howosimulila na wandungu wawo kwakuwaguma moyo na kuwasindamika kwa ugele mutali. 33Wakamale kwikala uko kwa chigele chiguhi, wandugu wa Andiyokiya howowelaga, wakuwahangingila dihewa, kamei howokuya kuway awawatumile. 34Ninga Sila hakalamula kusigala. 35Paulo na Balinaba howosigala uko Andiyokiya kwa ugele muguhi, howofusa na kuhubili imbuli ye Mundewa hamwedu na wanhu wamonga. 36Gakaloke majuwa mengi, Paulo hoyomugamba Balinaba, Chuye chikawagendele awaya wandugu mu chila kaya kochahubili imbuli ye Mundewa chikakiyonele fowakugendelela. 37Balinaba hoyohananga wamulonde na Yohana yakwinangwa Mlk o, 38Ninga Paulo nghendile kumulonda Mlk o, imwene yawalekile akuya Pamfulia na Kulimu kihasa nawo mumilimo yawo. 39Hoholawanisa muwango mukali mugati yawo, kwa nheifo howokitamanuka. Balinaba hoyomulonda Maluko, howokwila meli kuluta Kuplo. 40Naye Paulo hoyomusagula Sila, awandugu wa baho wakamale kuweka mu udimi wa dihewa dya Mulungu, hoyoleuka. 41Mu nhambo iyo hoyolokela Silia na Kilikia yakugemisa makanisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\