WATUMIGWA 17

1Kwa kulokela Amufipoli na Apolonia, Paulo na Sila howoluta mpaka Sesalonike kowile na disinagogi dya Wayahudi 2Paulo hoyokihasa nawo fina foyasowele, howolonga nawo sabato ndatu, yakutambula mawandiko gasunhile. 3Hoyotamila fina haimwagila Masiya kusambasigwa na kwinuligwa kulawa kuwafile. Hoyowagamba, “Yesu imwene wo nikumuhubili ukwenu no Masiya.” 4Wamonga wawo howofumila, howokihasa na Paulo na Sila. Nheifo, itewa ikulu dya Wayunani wamogohe Mulungu hamwedu na wanawake wengi wakulu wene fyeyo howokihasa nawo. 5Ninga aWayahudi howokona wifu; howowaliha wanhu wehile sokoni, howogolosa chitewa na kwigala fujo ikaya yose. Howoingilila nyumba ya Yasoni, wakuhuwila kuwapata umo Paulo na Sila uleke wawalafe kuwanhu. 6Ninga wasawapatile kosoko iyo howowabulumula Yasoni na wandugu wamonga mpaka kuwakulu we ikaya, wakujoja, Awanhu wano wendewobana ichilunga chose na hambiya wowa hano mukaya. 7Yasoni kawakalibisha ukaya ukwakwe wose wakugolosa chinyume cha dilagiso dya Kaisali wakugamba Hati kwina Mundewa yungi yakwinangigwa Yesu 8Kwa simbuli sisi howowaguma chiyangayanga awakulu we ikaya na ditewa dya wanhu. 9Howowatenda Yasoni na wayagwe walafe amana, kamei howowalekela. 10Nechilo awandugu howowadindilisa Paulo na Aila walute Beleya. Chimwande wakafike uko, howoluta kwi sinagogi dya Wayahudi. 11Awanhu wa uko hawowa wategelesaji waswamu kusuma waya wa Tesaloniki. Howoihokela imbuli iya kwa kwenda mufidoga, howokuwa wakulangisa mawandiko masunhile chila ijuwa, uleke wamanye fina agaya gowakulonga Paulo na Sila ni chawelu. 12Wengi wawo howohuwila kahi wanawake we Chiyunani wakulu wene fyeyo na wagosi nawo. 13Ninga, Wayahudi wa Tesaloniki wakang'amuwe fina Paulo yendeyohubili imbuli ya Mulungu ako Belea, howoluta ako, howokonga kwigala fujo na kuwasongesa matewa ga wanhu. 14Awaya awandugu howomusindikis achimwande mhwani; ninga Sila na Timoseyo howosigala Beleya. 15Awaya awandugu awamusindikise Paulo howoluta naye mpaka Asene. Hanyuma, howokuya ne misigililo kuwa kwa Paulo fina Sila na Timoseyo wamwandamile chimwande foikudahika. 16Paulo foyawagojage Sila na Timoseo ako Asene, moyo wakwe houchukisigwa yakone ikaya iyo na sanamu sa milungu. 17Awanga na Wayahudi na wanhu wamonga wendewomogoha Mulungu mumasinagogi; na chila ijuwa yende yowanga nawo sokoni hamwedu na wose waya awakisololose. 18Wamonga awandamilage falisafa ya Epikuwo na Sitoiki howowanga naye. Wamonga howogamba, “Yakuhananga kulonga choni ayuno chilongelonge? Kosoko Paulo yendeyohubili muchanya ya Yesu na kwinuligwa kulawa mudifa, wamonga howogamba Ikonela fina yakuhubili muchanya ya milungu ya chigeni.” 19Kwa nheifo howomulonda Paulo, howomwigala Aleopago, howogamba Chikuhananga uchitamile imbuli ino nyisha yowende ulonga. 20Finhu fimonga fochihulike na singhutwi setu fikoneka kifan figeni ukwetu. Chikuhananga chimanye simbuli sina maloloso gaki. 21Awakaya wa Asene na wamonga wakalage uko wendewolonda ugele wose kwa kitamila na kutegelesa mbuli nyisha nyisha. 22Kamei Paulo hoyokwima mugatigati ya Aleopago, hoyogamba Wakaya wa Asene! Nikona fina anyeye kwa fyu fyuse, ni wanhu wa dini lugano. 23Kosoko mukugendagenda kwangu nilanga si sinamu sa sinhambiko senu nifika masabahu iwandikigwe kwa Mulungu inghamanyike Hambiya, ayo yomukutambichila bila kumumanya, ukwenu. 24Mulungu yombile iisi na fyose fyuwile umo ni Mundewa wa Ulanga na iisi. Imwene nghakwikala musinyumba sijengigwe na wanhu. 25Kahi ghakutogomeligwa kwa mikono ya wanhu, kifana yakuhananga chochose chiya, kosoko imwene noyakuwengha wanhu uumi, yakuwadahisa kukeha na kuwengha chila chinhu. 26Kulawa kwa munhu yumwedu, komba mataifa gose na kugadahisa kwikala muisi yose. Yalamula na kupanga katali lugano milaki na hoki mataifa gago gekale. 27Hakagolosa nheifo uleke amataifa gago gamuhanange, hata fina kwa kwalabata kwalabata, uleke wamufikile. Hata nheifo Mulungu nghe hatali nase; 28fina foyalongile munhu yumonga Mugati yakwe aseye chikala womi. Fina yumonga wenu yakutunga mashaili, foyalongile, kosoko Ase chose cha cheleko chakwe 29Honanga seye chi wana wa Mulungu isichagile kugamba Mulungu kakifana sahabu ama fesa ama iwe, finhu fisongoligwe kwa ufundi we mwanadamu. 30Ugele uya wa ubwalasi Mulungu hakakitenda kifana nghakugona; ninga hambiya yakuwalagisa wanhu wose wa chila hanhu walambe. 31Kosoko kekala ijuwa doyakayowaliganisa wanhu we chilunga chose kwa chawelu, kwa imunhu yuya woyamusagule; naye kawengha wanhu wose dihuwi dye imbuli iyo kwa kumwinula kuwa kuwafile. 32Baho, wakahulike muchanhya ya wanhu kuinuligwa kulawa kuwafile, wamonga howokwigala utani; wamonga howogamba, “Chokuhulika ku imbuli iyo.” 33Kamei nheifi, Paulo hoyoleuka hoyowaleka. 34Wamonga howokiyandamila naye, howohuwila mu wawo, hakowa umo Dionesio, Mwaleopago, na mwanamuke yumonga disina dyakwe Damali, na wanhu wengi hamwedu nawawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\