WATUMIGWA 18

1Ago gakahole, Paulo hoyoleuka Asene, hoyoluta Kolindo. 2Ako Kolindo hoyomufika Muyahudi yumonga yekwinangwa Akula hamwedu na muke yekwinangwa Plisila, hawo wowile kulawa Stalia majuwa gago kosoko Kaisali Kilaudio hokowa yagambile Wayahudi wose waleuke Loma. Paulo hakaluta kuwona, 3na kosoko awene wowile mafundi wakusoma mahema fina imwene. 4Chila Sabato hakalongaga nawo mwisinagogi, na kugesa kuwakwega Wayahudi na Wayunani. 5Wakeje Sila na Timoseyo kulawa Mekodoniya, Paulo hoyohananga kutumia ugele wakwe wose kuhubili, hoyowatamila chawelu fina Yesu no Masiya. 6Wakakonge kuwanga naye na kukonga kumuliga, hoyolonda dikoti dyakwe hoyokonga kudikung'unha kumwande yawo yakugamba, “Munghagilila ni kosoko yenu muwecho; aniye nechaka uwihi wowose muchanhya ye imbuli ino. Kulawa hambiya nikuwalutila wanhu wa mataifa gengi.” 7Kamei, hoyoleuka aho hoyuluta kwikala na munhu yumonga yakumogoha Mulungu yekwinangigwa Tito Yusito. Inyumba ya Tito hayuwa habehi na disinagogi diya. 8Ninga, Kilisipo imukulu we disinagogi, hoyomwihuwila Mundewa imwene na wanhu wakwe wose. 9Dijuwa dimonga nechilo Mundewa hoyomugamba Paulo mumagubulo, Unghogohe, gendelela kuhubili du bila kufa moyo, 10kosoko niye nahamwedu nagwe. Hachaka munhu yakwenda yagese kukutowa kahikukubulage kosoko hano mukaya hena wanhu wengi wuwile ulwandi ulwangu. 11Kamei, Paulo hoyokwikala uko yakufusa imbuli ya Mulungu mugati yawo kwa mwaka umwedu na nusu. 12Ninga Galiyo yakowe mukulu wa Wilaya ya Akaya, Wayahudi howokihasa hamwedu howomukola Paulo kwa ludole na kumwigala kumahakama. 13Howogamba, “Chimusongese munhu yuno, kosoko yakusongesa wanhu wamufuge Mulungu kwa namuna ikupingana na malagiso.” 14Ugele Paulo nghenati yakonge kulonga, Galiyo hoyowatamila Wayahudi, Hulikiseni anye Wayahudi Hona imbuli ino chawelu yowile muchanhya ya ubanaji ama uwihi hanuwa tayali kuwahulikisani. 15Ninga wonaga ni kuwanga du muchanhya ya masina na malagiso genu mulamule anyeye muwecho. Aniye sikuhananga kuwa mulamusi wa simbuli sino! 16Hoyowawinga kulawa kumahakama. 17Nawo wose howomukola Sositene yowile chilongosi we disinagogi howomutowa baho hamahakama. Ninga Galiyo nghonile imbuli iyo kuwa chinhu, hata chidodogi. 18Paulo hogendelela kwichila ako Kolindo na wandugu waya kwa majuwa mengi. Hanyuma, hoyochilaga, hoyakwila meli kuluta Silia hamwedu na Plisila na Akula. Ako Kenkileya, hoyogeta sinjwili sakwe kosoko ye chilaho yoyekile. 19Howofika Efeso na baho Paulo hoyowaleka Pilisila na Akila, hoyoluta kwi sinagogi, howanga na Wayahudi. 20Howomutasa yekale nawo ugele mutali lugano, lakini nghendile. 21Nanga, foyaleukage, hoyogamba, “Mulungu yanghenda hokwija ukwenu kahi.” Hoyoleuka Efeso kwa meli. 22Meli hoiguma nanga, Kaisalia naye Paulo huyoluta Yelusalemu kudilamusa dikanisa, hanyuma hoyoluta Andiyokiya. 23Hoyokwikala uko ugele muguhi kamei hoyogendelela na inhambo ya kwa kulokela ulwandi lwa Galatiya na Fulugiya yakuma moyo awefusa wose. 24Muyahudi yumonga iyakwinangwa Apolo, yelekeligwe Alekisandilia, hoyofika Efeso. Hakowa munhu yena udaha wa kulonga na yena umanyi mwingi wa maandiko Gasunhile. 25Hakowa yafusigwe injila iyo ya Mundewa, na hoyokuwa na motomoto, hoyosimulila muchanhya ya simbuli sa Yesu. Hoyofusa kwa chawelu hata ingawa yapatile ubatiso wa Yohana du. 26Plisila na Akila wakamuhulike yakulonga kwa chawelu kugati ya disinagogi, howomulonda ukwawo howomufusa iyo injila ya Mulungu fiswanu lugano. 27Apolo yakalamule kuluta Akaya, awaya wandugu howomuguma moyo kwa kuwawandichila awefusa wa Akaya wamuhokele. Yakafike uko hoyodaha kwa udaha wa dihewa dya Mulungu, kuwatasa lugano awaya awandugu awahuwile; 28kosoko hakagendelela kwa udaha wakwe kuwasuma Wayahudi kumwande ya wanhu fina chawelu kwa Mawandiko Masunhile fina Yesu ni Masiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\