WATUMIGWA 21

1Chikamale kilaga nawo, hochikwila meli hochiluta bila kwingila hamonga mpaka kosi; Nhosiku yakwe hochifika Lodo na kulawa uko hochiluta Patala. 2Uko hochifika meli ikuluta Foinike, nheifo hochikwila, hochisafili. 3Chakafike ahanhu ahene chikudaha kuyona Kuplo, hochogendela ulwandi lwakwe lwa kwekulu hochiluta Silia. Hochiguma nanga mukaya ya Tilo ahene imeli iya hayuwa ihulumisigwe misigo yakwe. 4Hochikitang'anyila na wahuwile uko, hochikwikala hamwedu nawo kwa ijuma dimwedu. Awahuwile wawo wakulonga kwa udaha wa Muhe, howomugamba Paulo unghalute Yelusalemu. 5Ninga, ugele wetu ukahele hochileuka, chose hamwedu na wanawake na wana wawo, howochisindikisa mpaka kunje ye ikaya. Chikafike mhwani chose hochifugama chochiwomba. 6Kamei, hochichilaga; aseye hochikwila meli; awene nawo howokuya ukwawo. 7Aseye hochigendelela ne nhambo yetu kulawa Tilo hochifika Tolemai, ahene hochawalamuse awandugu setu, hochikwikala nawo ijuwa dimwedu. 8Nhosiku yakwe hochileuka hochiluta Kaisalia. Ako Kaisalia hochiluta ukaya kwa muhubili Filipo. Aye hakowa yumwedu wa waya mufungate wasaguligwe Yelusalemu. 9Hakowa na wana wadatu, we chike, awene wowowile ne chinghwa che ugonesi. 10Chikekale uko majuwa mengi, mugonesi yumonga yekwinangwa Agabo, hoyofika kulawa Uyahudi. 11Hoyochijila hoyolonda mukanda ya Paulo hoyokiyoha mumikono na mumigulu, hoyogamba, “Muhe Musunhile yakugamba nhafi: ‘Awayahudi kuya Yelusalemu wakamoha fina nheifino imunhu mwenye mukanda uno na kumulaguma mumikono ya wanhu wamembe!’” 12Chikahulike nheifo aseye na waya wamonga wowile baho hochimukongelesa Paulo yanghalute Yelusalemu. 13Ninga imwene hoyobidula, Mukuhanga kutenda nhani? Natayali si kugumigwa kugati du akuya Yelusalemu, ninga hata kufa kosoko ye Mundewa Yesu. 14Chikalemeligwe kumukongelesa hochinyamala na kugamba du, Foyakwenda Mulungu figoloseke. 15Chikekale bahaya kwa ugele muguhi, hochikoha misigo yetu hochigendelela ne nhambo kuluta Yelusalemu. 16Wamonga mugati ya waya wefusa wa Kaisalia hochilutanya, howochigala kunyumba ya Mnasoni mukaya wa Kupulo na hakowa mwifusa kwa majuwa mengi. 17Chikafike Yelusalemu, wandugu wahuwile hawachihokela fiswanu lugano. 18Nosiku yakwe Paulo hachilutanya kumulamusa Yakobo, na wasehe wose wa dikanisa hawowa uko nheifia. 19Yakamale kulamusa Paulo hoyowatamila chikamilifu simbuli Mulungu so soyagolose muchiligati ya wamembe kwa njila ya utumishi wakwe. 20Wakahulike gago howomutunya Mulungu. Kamei, howomutamila Paulo ukudaha kona fina hambiya kwina figulu fingi fya Wayahudi awene hambiya wahuwile na wose wawo wakola fiswanu malagiso ga Musa. 21Wahulika simbuli sako fina ukuwafusa Wayahudi wakwikala na wamembe gengi fina wanghawegale kwikumbi wana wawo kahiwanghandamile mila sa Wayahudi. 22Hambiya, yokuwa nhani? Hachaka chifiso wakuhulika fina kufulusa kufika hano. 23Hambiya, ugolose fochikukutamila. Chenawo hano wanhu wane awene wekile chilaho. 24Kihase nawo mu nhambiko yo kitakasa, ukalihe na diyombe dikuhanangigwa, kamei wagetigwe si njwili sawo. Kwa nheifo wanhu wose wakwenda wamanye fina simbuli siya sowatamiligwe muchanhya yako sachaka musingi wowose, na fina agweye gomwecho ukuishi na kwandamila shelia na malagiso ga Musa. 25Ku awa awanhu wa wamembe gengi awejile awahuwile, chifulusa kuwegalila baluwa chikuwatamila simbuli sochilamule: Wanghadiye chochose chitambikiligwe milungu ya udasi, wanghanywe sakame, wanghadiye nyama ya inyama inyongigwe na waleke dihabwa. 26Kamei, nhosiku yakwe Paulo hoyowalonda waya wanhu hoyogolosa nhambiko hamwedu nawo, kamei hoyokwingila kwi Hekalu hoyolonga muchanya yo kumala majuwa go kitakasa na sabihu ikuhanangigwa ilafigwe kwa chila yumwedu wawo. 27Ugele amajuwa go mufungate gokowe habehi kuhela, Wayahudi walawile ku isi ya Asia hawamwona Paulo mwihekalu. Howosongesa nyono muditewa dyose dya wanhu, howomukola, 28howojoja Wakaya wa Isilaeli, taseni, taseni! Ayuno noyuya munhu yakufusa wanhu chila hanhu simbuli sikupinga wanhu wa Isilaelii, sikupinga malagiso ga Musa na ahanhu hano hasunhile. Hata hambiya kawengisa wanhu wa wamembe gengi Mwihekalu na kahaguma uchafu ahanhu hano hasunhile. 29Isoko yakulonga nheifo ni kosoko hawamona Tulofimo mukaya wa Efeso hamwedu na Paulo mukaya, howogambe nhegela Paulo hakamwigisa mwihekalu. 30Ikaya yose hoyikwenela mugogolo, wanhu howokwija kulawa chila ulwandi lwe ikaya, howomukola Paulo, howomubulumula howomulafa kunje ye dihekalu, baho ni baho imilango ya Dihekalu hoyihindigwa. 31Howowa tayali kumukoma, ninga simbuli so hosimufichila imukulu wa dijeshi we Loma fina Yelusalemu yose imema mugogolo. 32Chimwande imukulu wa jeshi hoyowalonda wasilikali na cholongosi wa wasilikali igana, hoyodifikila diya ditewa dya wanhu. Nawo wakone ukulu wa dijeshi na wasilikali, howoleka kumutowa Paulo. 33Imukulu wa dijeshi hoyomulutila Paulo na kumukola na kulagisa yohigwe minyolo mili. Kamei hoyokusa, Ni munhu waki yuno, na katenda choni? 34Wamonga mwitewa diya wende walabwata chinhu chino na wamonga chinhu chingi. Kosoko ye mugogolo uwo, hoyodaha kumanya ichotoko checho. Nheifo hoyowatuma wanhu wakwe wamwigale Paulo kugati ye ngome. 35Paulo yakafike mungasi, wasilikali haiwagela kumwinula kosoko yo umugogolo wa wanhu. 36Kosoko itewa ikulu dya wendewokwandamila wakujoja Mukomeni, yakaleuke! 37Ugele fowendewomwingisa mungome, Paulo hoyomutasa imukulu wa dijeshi yakugamba, “Nikudaha kukutamila chinhu? Ayuya imukulu wa dijeshi hoyomusa Kudaha Chiyunani? 38Agweye si yuya Mumisi imwene majusi hano hakegala kasi na kuwalongosa wakomaji figulu fine mpaka kunyika? 39Paulo hoyobidula, Aniye na Muyahudi; nelekeligwa Talso ku isi ya Kilikia, anie na laia wa kaya ikuheshimiwa. Dede, nileke nilonge na wanhu. 40Ayuya imukulu wa dijeshi hoyomuleka yalonge, kwa nheifo Paulo hoyokwima mu ngasi, hoyowenulila mikono awaya awanhu wakanyamale posi, hoyokonga kulonga nawo kwa Chiebulaniya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\