WATUMIGWA 22

1“Wandugusangu na waBabasangu, munitegelese fonikilongela kumwande yenu.” 2Wakahulike yakulonga nawo kwa Chiebulaniya hawagendelela kunyamala posi kusuma kunghonga. Kamei hakawagamba; 3Aniye na Muyahudi, nyelekigwa Talso akuya Kilikiya, ninga nikulila mukaya iyino na kufusigwa ne Mufusa Gamaliyeli honifusigwa na kumanya lugano amalagiso ga waBabasetu, na chilafa lugano kwe Mulungu fina nyeye mose diyelo. 4Honiwedasa kahi kuwakoma awaya awandamilage Injila ino, na kuwoha na kuwegala kumagelesa wagosi na wanawake. 5Ifene fowakuhomelela makuhani na dibalasa dyose dya wasehe. Kulawa ukwawo honikwinghigwa ibaluwa kuwandugu waya honiluta mpaka Damesiki kuwalonda awaya awowile uko mpaka Yelusalemu wohigwe, uleke waliganiswe. 6“Honikonga inhambo yangu, nikasegele habehi na Damesiki, saa ya mutandatu nehemisi, honikona ujelu mukulu lugano kulawa kulanga unisunguluta kosekose. 7Honikugwa hasi, honihulika ijwi dikugamba, ‘Sauli, Sauli, nhani ukunyidasa? ’ 8Honibidula, ‘Gwegwe nani Mundewa?’ Hoyonigamba, ‘Aniye no ni Yesu wa Nasaleti, woukwidasa.’ 9Hambiya awaya awowile hamwedu naniye, hawawona ujelu du ninga dijwi diya wasadihulike dya yuya yalongage naniye. 10Hoyogamba, ‘Nitende nhani Mundewa?’ iMundewa hoyonigamba, ‘Inuka ulute Damesiki na uko ukweda utamiligwe gose agekigwe kosoko yako ugagolose.’ 11Nikowe sikudaha kona kosoko ya ukali wa ujelu uya wonyonile, honilongosigwa kwa kukoligwa mukono na waya awowile hamwedu naniye hochikwingila Damesiki. 12Uko hakuwa na munhu yakwinangigwa Ananiya, munhu yakumogoha Mulungu, yakwandamila malagiso getu, imwene yuyo hakowa munhu muswanu hakendigwa naWayahudi wose awekale uko, 13hoyonijila hoyokwima habehi na niye, hoyonigamba, ‘Mundugusangu Sauli, hokela kona kwako na disaa didyo ameso gangu hogogubuka honikona.’ 14“Hoyogamba, ‘I Mulungu wa waBaba setu kakusagula agweye umanye inyenda yakwe, kumwona imutogomi wakwe yaliganile na kumuhulika imwene imwenecho yakulonga kwa mulomo wakwe; 15kosoko ukuwa muhomelesi wakwe kuwanhu wose muchanhya ya gowonile na go uhulike. 16Hambiya ukugoja choni? Inuka ubatisigwe, usunhwe uwihi wako kwa kwinanga disina dyakwe.’” 17“Nikoye Yelusalemu ugele nikutasa mwihekalu, hanyona majumo, honimona yakulonga naniye, 18Golosa chimwande uleuke Yelusalemu, kosoko wasikwenda wakuhulike uhomelesi wako muchanhya yangu. 19Kamei hanigamba, ‘Mundewa, awene awenecho wamanya fina chila isinagogi haniwoha na kuwaguma mwigelesa awaya awakuhuwile, 20na ugele isakame ya Sitefano imuhomelesi wako foyalafigwe, ani nayi hanyuwa nyimile baho, nikufumila, inghomigwa yakwe, na kulekeligwa sisuke sa waya wamukomage.’ 21“Hoyonigamba, ‘Leuka; kosoko nikukwigala kutali ku wamembe.’” 22Kulawa kunghonga mpaka imbuli ino hawamutegelesa; kamei howekwinula amajwi gawo na kugamba, “Muleuse muchilunga! Kosoko nghagile kuwa mumi!” 23Hawagendelele kujoja na kwinula sisuke na kutimula diluli muchanhya, 24imukulu wa wasilikali wose hakalagisa wamukole Paulo wamwigale kwikigo kugati na kumujola mikotya uleke wamanye isoko iikuleka awanhu wakumujojoweka nheifo. 25Ninga hawamoha ne mikowa ye singhingo, Paulo hoyolonga na mukulu we chitewa cha wasilikali igana dimwedu iyemila habehi naye, “Togola ikudahika kumujola imunhu iMulumi ugele nghenati yaliganiswe?” 26Ugele ayuya imukulu we ichitewa cha wasilikali wose, hoyomugamba, “Mukuhananga mugolose choni? Kosoko imunhu yuno ni Mulumi.” 27Kosoko iyo imukulu wa wasilikali wose, hakeja na kumusa, “Nitamile agwe kwa Mulumi?” Hakagamba, “Heye.” 28Imukulu wa wasilikali wose hakabidula, “Aniye nigula Ulumi kwa mapesa mengi.” Paulo hakagamba, “Aniye nyelekigwa Mulumi,” 29Kosoko iyo awaya awanhu awahanangage wamusilise hawatimuka wose chimwandemwande; ayuya imukulu wa wasilikali wose naye hakogoha, kosoko hakatanga fina iPaulo hakowa Mulumi naye fina hakamoha. 30Ninga ikowe nhosikusiku uleke yamanye ichalekile Wayahudi wamusongesa, hakamudohola, na kulagisa makuhani wakulu na dibalasa dyose wakitanganyile, hoyomwigala Paulo, hoyomwika kumwande yawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\