WATUMIGWA 24

1Gakaloke majuwa mashano, iMutambiki mukulu Anania hoyokwija Kaisalia hamwedu na wasehe wakefu na wakili yumwedu wa shelia iyakwinangwa Telitulo. Howomulutila ayuya imukulu we iisi howomutamila amashitaka gawo muchanhya ya Paulo. 2Paulo hoyokwinangigwa na Telitulo, hoyokumula mashitaka nhafi: Mukulu Felisi, ulongosi wako muswanu ugolosa mabadiliko agawagile mwitaifa dyetu chila hanu chihokela dino kwa moyo wa ilumbo. 3Chila hanu na chila ugele chikuhokela dino kwa moyo wa ilumbo. 4Ninga chinghagilise umuda wako kahi, chikukutasa ku uswanu wako, utegelese ulongi wetu. 5Chitanga fina imunhu yuno niwakogoha lugano. Imwene yukukonga migogolo muchiligati ya Wayahudi chila hanhu, muchilunga chose kasi ni chilongosi we chitewa cha Wanasaleti. 6Kahi hakagesi kuchafula dihekalu, nase hochimukola, 7“Ninga Lisiya Ichilongosi hoyeja na kumuleusa mumikono yetu kwa ludole.” 8Kwa kumusamusa agweye gomwecho ukwenda wone pwii simbuli sino sose isene sochikumushitaka. 9Nawo Wayahudi howofumila fina chawelu foyalongile yuya amashitaka gago. 10Kamei imukulu we iisi hoyomonesa Paulo kuwa yakudaha kulonga. Naye Paulo hoyogamba, “Nikonela kitetea kumwande yako, fina kosoko nimanya fina mulimo wa mulamusi wa ditaifa dino kwa minyaka mingi. 11Ukudaha kuhananga ukweli fina gasilokile majuwa ikumi na meli du galokile fonalutile kufuga Yelusalemu. 12Wayahudi wasinifikile nikuwanga na munhu wowose. Wasanifikile nikusongesa wanhu mwihekalu, ama mumasunagogi gawo, ama ahanhu hengi hohose mukaya iyo. 13Hata wasikudaha kuhomelela amashitaka gowalafile muchanhya yangu. 14“Ninga chino nochonikufumila kumwande yako: Aniye nikufuga Mulungu ku Njila yo wagumba ya usushi. Nikufuga Mulungu wa waBaba setu, nikuhuwila chila chinhu chiwandikigwe mu fitabu fye sheliya na fya wagonesi. 15Aniye nikumuhuwila Mulungu imwene, awa nawo wakumuhokela, fina kwina kwinuligwa kwa wanhu wafile, awaswamu na wehile. 16Kosoko iyo nikitahidi kuwa na moyo muswanu kwa Mulungu na kuwanhu. 17“Nikekale kutali chipisi cha minyaka mikefu, honikuya Yelusalemu na kwigalila ditaifa dyangu sadaka na filafya. 18Fonagolosage nheifo noho wanifikile mwihekalu nigolose difugilo dyo kitakasa. Kusowile na itewa dya wanhu kahimugogolo. 19Ninga hakuwa Wayahudi kulawa iisi ya Asia; awo no yowile fiswanu wowe bahano kumwande yako na kulafa mashitaka gawo hona wena chochose chokulonga ku niye. 20Ama waleke wano walonge dikosa dyowonile ukwangu fonyemile kumwande ya Dibalasa dyawo dikulu, 21ninga simbuli sino sonalongile fonyemile kumwande yawo: ‘Mukuniliganisa diyelo dino kosoko yo kolelesa fina awafile wakawokwinuligwa.’” 22Baho, Felisi imwecho hakaimanya oyo Injila iswanu, hoyokwimisa dishauli dyo. Hoyowagamba, “Nikanilafa ulamusi wangu muchanhya ye dishauli dino ugele Lusia mukulu wa dijeshi foyakwija hano.” 23Kamei hoyomulonga ayuya chilongosi wa wasilikali we inghondo yamwike Paulo kugati, ninga yowe na uhulu chiyasi, na wambuya sakwe wanghalemesigwe kumwingha fyoyakuhitaji. 24Gakaloke majuwa makefu, Felisi hoyofika hamwedu ne muke Dlusila, yowile Muyahudi. Holagisa Paulo yegaligwe, hoyomutegelesa yakulonga muchanhya ya kumuhuwila Yesu Kilisito. 25Ninga Paulo foyakongile kulonga muchanhya ya kuliganila, kuwa na chiyasi, muchanhya ya uligaswe ukwija, Felisi hoyokogoha hoyogamba, “Kwa hambiya ukudaha kuluta; nokwinanga kahi ninghapata luneka.” 26Ugele uwo yendeyohuwila fina Paulo komwingha fesa. Kosoko iyo hakagendelela kumwinanga na kusimulila naye chila ugele. 27Ikaloke minyaka mili, Palikio Festo hoyolonda ahanhu ha Felisi, hoyokuwa mukulu we iisi. Kosoko hakenda kuwendesa Wayahudi, Felisi hoyomuleka Paulo mwigelesa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\