WATUMIGWA 25

1Dijuwa dya kadatu yakafike Kaisali, Festo hoyoleuka kuluta Yelusalemu. 2Watambiki wakulu na filongosi wa Wayahudi hawalonga naye muchanhya ya mashitaka gondeyoshitakiigwa Paulo. Howomutasa kwa dede, Festo 3yawagolosele uswanu kwa kumwigala Paulo Yelusalemu. Howadiya njama wamukome hona yowile munjila. 4Ninga Festo hoyobidula, Paulo yakusigala kuya Kaisalia mwigelesa ani nani nikwenda nilute uko majuwa si mengi. 5Walekeni filongosi wenu walute uko hamwedu naniye wakafe mashitaka gawo hona yagolose dyodyose dihile. 6Festo yakamale kwikala nawo, majuwa gafikile munana ama ikumi nhafi, kamei hoyoyokuya Kaisalia. Nhosiku yakwe hoyoluta kwi balasa hoyolagisa Paulo yegaligwe kugati. 7Ugele Paulo yakeje, Wayahudi awalawile Yelusalemu howokonga kulafa mashitaka mengi, masito agene gowasadahile konesa fina ni chawelu. 8Kukitetea Paulo hoyogamba: Aniye sigolose ikosa dyodyose muchanhya ye sheliya ye Chiyahudi, ama dihekalu, ama muchanhya ya Kaisali. 9Festo hoyohananga kuwendesa Wayahudi, kwa nheifo hoyomusa Paulo Togola! Kokwenda kuluta Yelusalemu uleke ukahukumiigwe uko kumwande yangu muchanhya ya mashitaka gano? 10Paulo hoyobidula, Nima hamwande ya mahakama ga Kaisali, na bahano no hanogele ninghigwe hukumu. Fina foumanyile fiswanu, siwagolosele Wayahudi uwihi wowose. 11Ninga, hona nyoneke na ikosa dyodyose dinogele kufa, sikutasa kulekeleligwa kutendeligwa nheifo. Ninga hona kwichaka chawelu mu mashitaka, kwichaka yakudaha kuniguma mumiko yawo. Nikukanha lufaa kwa Kaisali! 12Baho, Festo yakamale kusimulila na washauli wakwe, hoyomugamba Paulo, Kukanha lufaa kwa Kaisali, haya ukuluta kwa Kaisali. 13Majuwa makefu hanyuma Mundewa Aglipa na Belinike howofika Kaisalia, uleke walafe heshima sawo kwa Festo. 14Howokuwa uko majuwa makefu, naye Festo hoyomutamila Mundewa simbuli sa Paulo. Henamunhu yumonga hano imwene Felisi hakamuleka mwigelesa. 15Nikalute Yelusalemu, watambiki wakulu na asehe wa Wayahudi howomushitaki na kunitasa nimuhukumu. 16Ninga niye honiwabidula fina si jadi ya Walumi kumulafa munhu yenghigwe asabu ugele iyekushitakigwa nghenati yakitang'anyile na awashiliki wakwe chimeso meso na kwinghigwa luneka lwa kitekea muchanhya ya gago mashitaka. 17Wakafike baho sachelewe, ninga honigolosa chikao kumahakama, nhosiku yakwe honilagisa imunhu yuyo yegaligwe. 18Awashitaki howokwima lakini wasalafile mashika gehile fina fonendenidoga. 19Ninga du howowa na lukani lwa mbili, si dini yawo na sa munhu yakwinangigwa Yesu yafile, ninga Paulo yakukolelesa fina ni mumi. 20Nilemeligwa kumanya dyo kugolosa mu imbuli iyo. Kamei honimusa Paulo hona yakwenda kuluta kama hakama akuya Yelusalemu kosoko ya mashitaka gago. 21Ninga Paulo hoyokanha lufa, hoyotasa yalekigwe mwigelesa mpaka ulamuso we imbuli iyo ulafigwe na Kaisali. Kosoko iyo hanidaha kumuleka mwigelesa mpaka ma nikudaha kumwigala kwa Kaisali. 22Aglipa hoyomugamba Festo, Nokwenda kumuhulika imunhu yuyo aniye nimwecho. Festo hoyomugamba, “Komuhulika nhosiku.” 23Kwa nheifo, nhosiku yakwe Aglipa na Belinike howokwija kwa chinyemi ku dikumbo dye mikutano wakilose na wakulu wa majeshi na filongosi we kaya. Festo hoyolagisa Paulo yegaligwe kugati. 24Kamei hoyogamba, “Mundewa Aglipa na mose muwile hano hamwedu nase! Hano hamwande yenu hena munhu yuno, imwene aWayahudi wose wowile hano na kuya Yelusalemu, wakujoja fina nghawagilwa kuwa mumi kahi. 25Ninga niye sonile fina kagolosa chochose chihile ichene chikumutenda yagiligwe kukomigwa; ninga kosoko imwecho hakakanha lufaa kwa Kaisali, nilamula kumwigala. 26Ninga ku ulwandi ulwangu nichaka chinhu ichene chonikudaha kumuwandichila Kaisali muchanhya yakwe. Nochileka nimwigale hano kumwande yenu, na gano ukwako gweye, Mundewa Aglipa! Uleke munghamala kumusa Musa nipate mbuli ya kuwandika. 27Kosoko ikuwa mbuli ya chibwalasi kwigala mufungwa, akuno hechaka amakosa gakwe goyagolose.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\