WATUMIGWA 26

1Kamei Aglipa hoyomugamba Paulo, “Ukudaha kitetea.” Baho Paulo hoyogolola mukono wakwe hoyokitetea nhafi: 2“Mundewa Aglipa, nikiyona nijaliwa diyelo kitetea kumwande yako muchanhya ya mashitaka gose agene Wayahudi walonga muchanhya yangu. 3Chawelu kosoko gweye kumanya simila sa Wayahudi na migagolo yawo, nikukutasa unitegelese kwa ufumilifu. 4“Awayahudi wamanya amaisha gangu gose kulawa udodo wangu fyene fonikale kulawa kunghonga ne ditaifa dyangu ako Yelusalemu. 5Wanimanya kwa ugele mutali, na wakudaha kuhomelela, wanghenda fina kulawa kunghonga hanikala kifana munhu yumwedu wa waya awakolile lugano idini yetu, chitewa cha Mafalisayo. 6Na hambiya nima hano nilamuligwe kosoko nikuhuwila dihuwi Mulungu dyoyawahuwise waBaba setu. 7Diwi dyo nodidiya dikuhuwiligwa na makabila kumi na meli kupata fowakumufuga Mulungu chilo ne misi. Ku dihuwi dino nikushitakigwa na Wayahudi! 8Mundewa, Nhani nyeye mukona isikudahika kwi Mulungu kwinula wanhu wafile? 9Chawelu aniye nimwecho hanihuwila fina inyagila kugolosa mbuli nyingi kulema disina dya Yesu wa Nasaleti. 10“Simbuli so, noso nagolose ako Yelusalemu, aniye nimwecho ugele wonenghigwe udaha kulawa ku watambiki wakulu, haniwaguma mwigelesa wengi wa wanhu wa Mulungu. Fowalamuligwe kukomigwa, aniye hanitowa kula ya kufumila. 11Mikongho mingi haniwatenda wotowigwe mumasinagogi gose, honiwalonga kwa ludole wadikane dihuwilo dyawo. Inyono yangu ukwawo hoikuwa ghulu mpaka nende niwasaka sikaya sa kutali.” 12“Kwe njila iyo honiluta Dameski ugele umoja, nina udaha na malagiso kulawa ku watambiki wakulu. 13Mukulu, ugele fonowile munjila saa mutandatu ya nemisi, hanyona ujelu mukulu kusuma we dijuwa, ukwaka kulawa kulanga, hounisunguluta niye hamwedu na wachowanye munhambo. 14Chose hochikugwa hasi, nani honihulika ijwi dikulonga nani kwa Chiebulaniya, ‘Sauli, Sauli! Nhani kunibulaga? Ukibulaga chaka kifana kutowa mundome ichuma chisongoke.’” 15Honigamba, “Gwegwe nani Mundewa?” Naye Mundewa hoyobidula, “Aniye no Yesu imwene agweye ukubulaga. 16Si chinhu, inuka hambiya, imanyima. Nikisololosa ukwako kosoko ino nikwike uwe mutumishi wangu kuhomelela ifyene fyo unyonile niye na simbuli sonikwenda nikiyonese ukwako. 17Nikukuhonya kulawa ku wa Isilaelii na wanhu wa wamembe gamonga wonikwenda nikutume ukwawo. 18Ukuwagubula meso gawo na kuwadahisa walawe muchisa na kwingila mu ujelu; walawe mu utawala wa Shetani, wamubidukile Mulungu kwa kumuhuwila kwawo, walekeleligwe uwihi na kulonda ahanhu hawo mugati ya waya awene wagaluke fina wanhu wa Mulungu.” 19“Nheifo, Mundewa Aglipa, sibesile diwono didyo dya kulanga. 20Ninga hanikonga kuhubili kunghonga ako Dameski, hanyuma ku waya wanhu wa Yelusalemu na wanhu wose wa Uyahudi na wa wamembe gamonga. Niwasonghesa wamubidukile Mulungu na konesa kwa sinhenda fina wabadilisha imiyoyo yawo. 21Kosoko iyo Wayahudi hawanikola nuwile Mwihekalu, howohananga kunikoma. 22Ninga Mulungu hoyonitasa; na kwa neifo mpaka diyelo nima chigosi nikuhomelela ku wose, ku wakulu na kuwadodo. Gonikulonga nogaya kuwagonesi na Musa wagamba gakagolawanisa: 23Fina Kilisito yakusambasigwa na kokuwa wanghonga kwinuka kulawa kuwafile, uleke yafamile fina ujelu wa uhonya ukuwamulikia awanhu wose hambiya, Wayahudi na nheifiya wanhu wa wamembe gamonga.” 24Paulo yakafike baho mukitetea kwakwe Festo hoyolonga kwa kwinula dijwi, “Paulo! Kwina chilalu! 25Ninga Paulo nichaka chilalu Mukulu Festo, honikulonga ni chawelu muhala. 26Agweye Mundewa kusimanya simbuli sino, kosoko iyo nikudaha kulonga nichaka chogoho kumwande yako. Nichaka manhonge fina aga gose gagoloseka gamanyika ukwako kosoko imbuli ino isigoloseke kwa chifiso. 27Mundewa Aglipa, Togola ukuhuwila wagonesi? Nimanya fina ukuhuwila.” 28Aglipa hoyomubidula Paulo, “Chidodogi du ukwenda unitende muKilisito?” 29Paulo hoyobidula, Nikumutasa Mulungu, fina kwa chapangu chiguhi ama chitali, si gweye du ninga wose awakunihulika diyelo wowe fina niye fonuwile, ninga bila ino iminyolo. 30Baho iMundewa mukulu we iisi, na Belinike, na waya wose wamonga wowile hamwedu nawo howokwinuka. 31Wakaleuke howokiyusa wecho kwa wecho, Munhu yuno hakowa yadaha kulekeligwa howile ghakanhile lufaa kwa Kaisali. 32Aglipa hakamugamba Fesito, “Imunhu yuno hakowa yakulekeleligwa woile ghatasile kuluta kwe Mundewa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\