WATUMIGWA 27

1Wakafuluse kulamula fina chilute mpaka Italia, howomwika Paulo hamwedu na wafungwa wamonga ku wimilisi wa akida we chikosi chikwinangwa Chikosi cha Kaisali. 2Hochikwila meli ya Adilamito iyende iluta na kulokela musibandali sa mu iisi ya Asia, hochikonga lugendo. Alistaliko mukaya wa Makedonia, kulawa Sesaloniki hakowa hamwedu nase. 3Nhosiku yakwe hochikwima kubandali ya Sidoni. Yuliyo hoyomutendela Paulo fiswamu kwa kumuleka yamone wambwiya sakwe na kupata ifinhu foyakuhananga. 4Kulawa uko hochigendelela ne nhambo, ninga kosoko imheho yendeitowa kwa ludole kulawa kumwande yetu, hochilokela ulwandi lwe chisiwa cha Kupulo ukwene kusowile na mheho nyingi. 5Hanyuma hochiloka ibahali ya Kilikia na Pamfulia, hochikwima Mula, ikaya ya Lukia. 6Baho, ichilongosi wa wasilikali igana yuyo hoyofika meli imonga ya Alekisandilia iyendeluta Italia, kwa nheifo hoyochikiwisa kugati. 7Kwa chipisi cha majuwa mengi hachigenda digaluga, na kwa fikugutu hochifika habehi na Nido. Na kosoko imheho isachinghile luneka hochiluta kumwande bila kubiduka, hochigenda ulwandi lwa Klete habehi na Salimone ukusowile na mheho nyingi. 8Hochigenda kunghanda yakwe digaluga, hochifika hanhu hakwinangwa Bandali Swanu, habehi ne kaya ya Lasea. 9Chipisi chitali hachuwa chilokile, hata dijuwa dyo kufunga hadyuwa dilokile. Hambiya hayuwa hatali lugano kugenda na meli. Kamei, Paulo hoyowasugula: 10Wakulu, nikona fina inhambo ino ikuwa na mugogolo, kwagilila finhu fingi, si imisigo du yuwile mu meli, hata na kwa mwumi wetu. 11Ninga ayuya ichilongosi wa waslikali igana hakahulikila simbuli sa ayuya iyakugendesa imeli na imwenye meli kusuma soyalongile Paulo. 12Kosoko ibandali iyo isowile hanhu haswanu kwikala ugele we imheho ye inyota, uwengi huwosagula kugendelela ne inhambo kwa kubahatisha fina wakudaha kufika Foinike, bandali ya Kleti, hasi ya kuuswilo we dijuwa na kuchanhya ya kuuswile we dijuwa; na uko hawowa wakudaha kwikala uko ugele we inyota. 13Kamei imheho ya kusini ikakonge kuputa fiswanu, howodoga fina wapata dowahanange, kosoko iyo howoleuka howoigenesa imeli habehi sana na mwani ya Klete. 14Ninga, chisalokile chipisi chitati, imheho inghali ikwinangwa Mheho ya kasikasi haikonga kuputa kulanga kuchisiwa. 15Imheho hoitowa imeli iya, na kosoko chisendechidaha kuisuma hochiileka ikwelegetigwe na iyo imheho. 16Chisiwa chimonga chikwinangwa Kauda, hochichikinga chidodogi imheho iyo; na chikole kusini kwakwe hochisuma, hata nheifo kwa fikugutu kuhonya u munhumbwi uya wa imeli. 17Awaya anamaji howowukweka umunhumbwi kugati, kamei howoisungulusila imeli lusigi na kuyoha kwa ludole. Awogoha fina wakudaha kwangamila kuchilo che bahali ku mwani ya Libiya. Kosoko iyo hawadulisa matanga na kuileka imeli ibulumuligwe ne imheho. 18Umusukosuko hougendelela kuputa, na nhosiku yakwe howokonga kukubita kunje imisigo ya mumeli. 19Dijuwa dya kadatu howokonga kuguma mumeji ifinhu fye imeli kwe mikono yawo awecho. 20Kwa majuwa mengi chisadahile kona dijuwa ama sinyelesi; umusingisiko hugendela kuputa lugano. Hata dihuwi dyo kuhona hodichihelela. 21Chikafuluse kwikala majuwa mengi bila kudiya chakudiya, Paulo hoyokwima mugati yawo hoyogamba, “Wakulu nanga yowile fiswamu nanga mwanitegelese na kuleka kugenda kulawa Klete. He mwatendile nheifo chosowile chikwingila mugogolo uno na si hasala sino sose. 22Hambiya nikumutasani muwe na moyo, kwichaka hata yumwedu wenu yakwenda yagilise uumi wakwe; imeli du noikwende yagilile. 23Kosoko digulo nechilo choikwinuchila diyelo, malaika we Mulungu imwene aniye na munhu wakwe, kahi nowo nikufuga, kanijila, 24hoyonigamba, ‘Paulo, unghogohe, Inogela wine kumwande ya Kaisali, naye Mulungu kwa uswamu wakwe kakutendela maswanu kwa kukuhonya agweye na wose womuwaniye munhambo wanghagilile.’ 25Nheifo, mowanhu nye, kiingheni moyo! Kosoko nikumuhuwila Mulungu fina ikwende yuwe sawa fina fonitamiligwe. 26Ninga hata nheifo chikwenda chikatagigwe muchiwa chingi.” 27Ichilo cha dijuwa dya ikumi na ine, chendechikwigaligwa kuno na kuno mu bahali ya Adilia. Habehi na muchilo mugati, wanamaji howokona fina chuwa habehi na iisi. 28Kwa nheifo howohananga chilinde che bahali uleke walagase ulusigi lohigwe chinhu chisito, howopata chilindi cha meta makumi mane, hanyuma howopima kahi howopata meta igana dimwedu na makumi madatu. 29Kosoko ya kogoha kukwama kumawe, howodulisa nanga ine kunyuma ye imeli; howotasa usiku uche chimwande. 30Wanamaji howohanga kutija na hawafulusa kudulisa auya umunhumbwi kumeji, wakitenda fina wakahulumusa si nanga kumwande ye meli. 31Ninga Paulo hoyomulonga yuya akida wa dijeshi na wasilikali wakwe, Awano awanamaji wanghaleka kusigala amuno mu meli musikuhona. 32Baho awasilikali waya howosidumula sisigi sakolelese au umunhumbwi, howouleka ulondigwe na meji. 33Kukwende kuche, Paulo hoyowatasa wose wadiye chakudiya: Kwa majuwa ikumi na ine hambiya, hamuwa mumanhonge na musighati mudiye chinhu chochose. 34Hambiya, nikumutasani mudiye chakudiya kosoko muchananga ikuhanangika mudiye uleke mudahe kugendelela kuwa womi. Kosoko hata lujwili lumwedu lwa matwi genu usikwagilila. 35Yakamale kulonga nheifo hoyolonda mukate, hoyulumba kwa Mulungu, kumwande yawo wose hoyoubendula hoyokonga kudiya. 36Baho wose howosindamala, howodiya chakudiya awecho. 37Chose hamwedu hachuwa wanhu magana meli na makumi mufungate na mutandatu, mu meli. 38Wose wakamale kudiya na kwiguta, howohungula usito mu meli kwa kutanga ingano mubahali. 39Kukoche, wanamaji wasadahile kuitanga iisi iya ninga howokona hanhu hamonga hena mhwani na disanga, howolamula kuluta ne imeli uko mhwani inghahadahika. 40Kwa nheifo hawosidumula si nanga na kusileka kubahali sisigi isohile ikukani, kamei howokwinula itanga dimwedu kumwande kukola imheho, howoluta imhwani. 41Ninga howofika hanhu ahene mikondo mili ye bahali ikitang'anyila, ulwandi lwa kunyuma hoibenduka dibasibasi kusoko ya uludole lwa mawimbi. 42Wasilikali howohananga kuwakoma awafungwa wose kwa kogoha fina wakudaha kogela mpaka mhwani na kutija. 43Ninga kosoko yuya akida wa dijeshi hakahananga kumuhonya Paulo, hakawalemesa wanghatende nheifo. Hoyolagisa fina kunghonga awaya awakudaha kogela wajumhe kulawa mu meli na kogela mpaka mhwani, 44na wamonga wendamile wakikolele mufibao au mufipande fye imeli ineneke. Nofo aseye chose chafikile mhwani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\