WATUMIGWA 28

1Chikafuluse kufika kuisi hochimanya fina ichisiwa chiya chikwinangigwa Melita. 2Wakaya wa baho howa waswanu sana ukwetu. Ifula yendeikonga kutonya na hakuwa na mheho, kosoko iyo howokwasa moto, howochikalibisha. 3Paulo hoyodondola chisigo chidodogi cha figodi, ugele foyasigumange mumoto. Baho kosoko ya dijoto dya umoto hodilawa ijoka mufigodi hodikisinga mumukono wakwe hodinyalilila. 4Awakaya wa baho wakone ichiyumbe chiya chikuning'inha mumukono wakwe, howokitamila kwa wecho, Chawelu imunhu yuno kakoma munhu hata kona yahonile kufila mubahali, ihaki isimulekile yowe mumi. 5Ninga Paulo hodikung'unhila mumoto ichiyumbe chiya, na imwene nghabulagigwe hata chidodogi. 6Awa wanhu wendewolangilila fina kofimba ama kokugwa hasi na kufa. Wakagojele kwa chipisi chitali bila kona Paulo yapatigwa na chinhu chochose ichene si cha kawaida, howobidula mafikili gawo muchanhya yakwe, howogamba fina ni mulungu. 7Habehi na ahanhu baho hahowa na migunda ya Publio, imukulu we chisiwa chiya. Publio hoyochikalibisha chimbuya, hochikuwa wageni wakwe kwa majuwa madatu. 8Hoyikuwa fina iBabakwe wa Publio hakowa mutamu wa mhungo na kahala, kagona mwisasi. Paulo hoyoluta kumwona na yakamale kuwomba, na yakamwikile mikono yakwe muchanhya yakwe hoyonona. 9Kulawa dino kugoloseka, watamu wose muchisiwa howokwija howohonyigwa. 10Howochingha finghwa fya hayo hayo, na ugele wochaleukage howochigumila mumeli ifinhu fyose fochendechihanga. 11Ikaloke minyesi mitatu, hochileuka na meli yowile baho kosoko ye imheho mu chisiwa, meli ya Alekisandilia iikwinangwa, Wandugu mapasa (Milungu Mapasa) 12Hochifika ikaya ya Silakusa, hochikwikala baho majuwa madatu. 13Kulawa uko hachileuka hochisunguluta na kufika Legio. Dikaloke ijuwa dimwedu, imheho hoikonga kuputa kulawa kusini, kamei gakaloke majuwa meli hochifika bandali ya Potioli. 14Uko hachifika wandugu wakefu awe wahanange chikale nawo kwa ijuma dimwedu. Nheifi nofo ehafikile Lumi. 15Awandugu wa Lumi fowahulike simbuli setu, howokwija kuchihokela kwe soko dya Apio na Mikahawa midatu. Paulo yakawone hoyomulumba Mulungu, na hoyopata moyo. 16Chikafike Lumi, Paulo hakalekeligwa yekale yemwene na musilikali yumwedu wa kumwimilisa. 17Gakaloke majuwa madatu, Paulo hoyowenanga filongosi wose we Chiyahudi wa hanhu baho, wakakikonghole, Paulo hoyowagamba, “Wandugu sangu, aniye sagolose chochose chihile, kahikulema sijadi sa wasehe wetu, hamikoligwa akuya Yelusalemu na kugumigwa mumikono ya Walumi. 18Wakanyusenyuse na kona fina nichaka wihi wowose, howohananga wanilekele. 19Ninga Wayahudi wamonga howolema imbuli yo hoinigolosa nihanange lufaa kwa Kaisali, ninga niye sowile na mbuli yoyose ya kuwashitaki awaditaifa dyangu. 20Kosoko iyo nihananga kiyona nanye na kusimulila nanye, kosoko nyohigwa iminyolo ku dihuwilo didyo dya Waislaeli.” 21Nowo howomugamba fina, “Chisihokele baluwa sosose kulawa Uyahudi muchanhya yako, na kwichaka ndugu yeyose yejile hano yachitamile mbuli yoyose ihile ulwandi ulwako. 22Ninga chikona inogela chihulike kulawa ukwako gomwecho foukona agweye; kosoko cho chimanyile muchanhya ye chitewa chino ni fina chila hanhu chikulongigwa fibi.” 23Wakakifumilise dijuwa dyo kitang'anyila naye, howokwija hoyekalage wanhu wengi lugano. Hoyoyowatamila imbuli iyo kulawa nhosikusiku mpaka hegulo, yakuhomelela ku undewa wa Mulungu kuwonesa fina chawelu simbuli sa Yesu kulawa mu sheliya ya Musa na amanabii. 24Wamonga wawo howofumila ku siya soyalongile, ugele uwo wamonga wasahuwile. 25Howoleka kifumilisa wecho kwa wecho, howoleuka ugele Paulo yakagambe: “Muhe Musunhile hakowa sawa foyalongile kuwa Baba senu kwa njila ye mugonesi Isaya: 26‘Luta ku wanhu wano, ukagambe, chaweli mukamuhulika ninga musikutanga ng'oo; 27kosoko imisungu ya wanhu wano ibwalata, wahindi singhutwi sawo, wafinya meso gawo. Hona si nheifo, wowa wakona kwa meso gawo, hawahulike kwa singhutwi sawo, na kutanga kwe misungu yawo, na kunibiduchila, yakulonga Mundewa, nani nuwanikuwa honya.’” 28Paulo hoyomalagisa kwa kugamba, “Mumanye fina uhonya uwo wa Mulungu. 29wigaligwa kuwawamembe wakwende wahulike!” 30Paulo hoyokwikala minyaka mili munyumba yakwe imwecho yendeyolihila kodi, yendeyowakalibisha wose wamwijilage. 31Yakuhubili undewa wa Mulungu na kufusa muchanhya ya Mundewa Yesu Kilisito kwa udaha hechaka kulemesigwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\