WATUMIGWA 6

1Hambiya mumajuwa gago, chigele awefusa fowendewakongeseka, hakulawanisa kung'ung'ulika mugati ya waya wakulonga Chiyunani na waya wakulonga Chiebulaniya. Awaya wakulonga Chiyunani howonghunghulika fina awegane wao wendewosimiligwa ugele wokugawiligwa amahitaji gawo ga chila ijuwa. 2Kosoko iyo, awaya awatumigwa ikumi na weli howokwinanga mulundo wa wanhu wose awahuwile howogamba, “Si fiswanu aseye chileke kuhubili imbuli ya Mulungu, uleke chishugulikie kugawa amahitaji. 3Kosoko iyo, wandugu setu, saguleni wanhu mufungate, awakoneka wanhu waswanu, wamemile Muhe na misungu, uleke chiwenghe u mulimo uwo. 4Ninga, aseye, chuwe no mulimo wa mataso na kuhubili imbuli ya Mulungu.” 5Imbuli ino hoiwendesa ditewa dyose, kamei howowasagula Sitefano, munhu yena ihuwi ikulu na yamemesigwe na Muhe Musunhile, Filipo, Polokoni, Nikanola, Timona, Palimena na Nikolao wa Andiyokiya imwene yabidukile idini ye Chiyahudi kunghonga. 6Howoweka kumwande ye watumigwa, nawo howowatasila na kuwechila mikono. 7Imbuli ya Mulungu hoigendelela kongeseka na matewa ga wanhu awahuwile ako Yelusalemu hoikongeseka lugano, na matewa makulu ga watambiki howohuwila. 8Kamei hoyomwingha Sitefano yamemile ihewa ikulu na ludole, hoyomwigha udaha mwingi; hoyodaha kugolosa fitangilo na majumo mugati ya wanhu. 9Ninga wanhu wamonga awoile we disinagogi dya walekeleligwe fina fodyenangwa, wakilene, Walekisandaliya, na wamonga kulawa Kilikiya na Asiya, hawema na kuwanga na Sitefano. 10Ninga wasadahile kumusuma kosoko ye misungu yakwe na Muhe yamulongose kukulanga. 11Kosoko iyo howowafupa wanhu Awagambile chimuhulika imunhu yuno yakulonga mbuli sa kumuliga Musa na Mulungu. 12Howowasongesa awanhu na wasehe na watulumi, howomulutila, howomukola, howomwigala kwibalasa. 13Howokwinula wahomelesi wa udasi wagambile, Munhu yuno ghakuleka kulonga simbuli si kubesa ahanhu hano hasunhile na malagiso ga Musa. 14Kosoko chimuhulika yakugamba ayo iYesu wa Nasaleti yakwenda yahabane lugano ahanhu ahano na kugaleusa ijadi yetu yochinghigwe kulawa kwa Musa 15Wose wowile mumulundo uya we dibalasa howomukumhulila amaso Sitefano, howokona ichihanga chakwe kifana chihanga cha malaika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\