WATUMIGWA 7

1Kamei imutambiki mukulu hoyomusa, Togola simbuli sino ni chawelu? 2Naye Sitefano hoyogamba, “Wandugu sangu na waBaba sangu munitegelese! Mulungu hakailawanisa kwi Baba yetu Abulahamu foyowile kuya Mesopotamiya ugele ghenati yakekale Halani. 3iMulungu hoyomugamba, ‘Leuka muisi yako, waleke awanhu wo lukolo lwako, ulute ku isi yonikwenda nikonese.’ 4Kosoko iyo Abulahamu hoyosama iisi ya kalidayo, hoyejakwikala Halani. iBabakwe yakafe. Mulungu hoyomuleusa kahi Halani hoyokwija na kwikala mu isi ino yomukwikala hambiya. 5iMulungu nghamwinghile hata uhasi we iisi ino hata nghanyo imwedu uwe mali yakwe; hata nheifo, hoyomuhuwisa fina yakwenda yamwinghe iisi ino yuwe yakwe ne cheleko chakwe, hata fina ugele uwo hakowa chaka mwana. 6Mulungu hakalonga nhafi: ‘Icheleko chako wakwigaligwa ku isi ukutawaligwa na wanhu wengi, na uko wakagolosigwa watumwa, na kugoloseligwa fihile, kwa minyaka magana mane. 7Ninga niye nikuhananga nidiliganise ditaifa didyo dikuwagolosani watumwa. Kamei nikwenda niwaleuse mu isi iyo uleke weje wanifuge ahanhu ahano.’ 8Hanyuma iMulungu hoyogolosa dilagano dye dikumbi kwa nheifo Ibulahimu hakowa Baba wa wa Isaka na kufinigwa mwijuwa dye munane na Isaka naye yagaluka Babakwe wa Yakobo na Yakobo Baba wa wakuku ikumi na weli. 9“Awaya awakulu wetu howomonela finju Yusufu, howomusambasa, hoyoguligwa kuutumwa Misili Ninga iMulungu hoyokuwa hamwedu naye, 10hoyomuhonya mumagayo gakwe gose. Mulungu hoyomwingha ihewa na misungu kumwande ya Falao, iMundewa wa Misili, iFalao hoyomwika kuwa mukulu wa iisi ne inyumba ye chindewa. 11“Baho hakulawanisa njala nghulu mu isi yose ya Misili na Kanaani, hoikwigala magayo makulu lugano. Awababu setu howolemeligwa kupata chakudiya chochose, 12Ninga iYakobo yakahulike fina ako Misili kwina chakudiya, hoyowatuma wanangwe, awaBaba setu weje uko Misili ichipango cha kunghonga. 13Inhambo yawo iyakeli Yusufu hoyokiyonesa kuwanduguse na Falao hoyowamanya awanduguse wa Yusufu. 14Kamei Yusufu hakawatuma na kumwinanga Baba yawo Yakobo na wandugu sakwe wose wamwijile, hawowa kifana magana mufungate na na shano wose. 15Kamei Yakobo hakadulika Misili. Imwene imwenyecho hakafila ukuya hamwedu na waBaba setu, 16kamei imitufi yawo hoikwigaligwa mpaka Shekemu, hosikigwa mu chilalo cha Abulahamu choyagulile kuwa kwi kabila dya Hamoli kwa chayasi fulani cha mapesa. 17“Ugele wo kumemelesa dihuwi dya Abulahamu, ukowe habehi ditewa dya wanhu waya akuya Misili hadyongeseka na kuwa ikulu lugano. 18Hanyuma yakwe, hoyotawala Mundewa yumonga imwene nghamumanyile Yusufu, ako Misili. 19Hoyodigolosela ditaifa dyetu Lwidaso, hoyowatendela wababu setu fihile, kwa kuwagamba wawatage awana wawo we chigosi uleke wafe. 20“Musa hoyokwelekigwa ugele uwo. Hokowa mwana muswanu lugano. Hoyoleleligwa ukaya kwa chipango kwa minyesi midatu, 21yakalafigwe kunje, imwana we chike wa Falao hoyomulonda, hoyomulela kifana mwanagwe. 22Musa hoyofusigwa finhu fyose na misungu yose ya Wamisili, hoyokuwa munhu wa itunyo na chogoho kwa sinhenda na simbuli. 23“Yakowe munhu wa minyaka makumi mane, hoyolamula kwijawalanga awanduguse Awaislaeli. 24Uko hokomona yumwedu wawo yakutendeligwa fihile, hoyoluta kumuhonya, na kwa kuliha chisasi hoyomukoma ayuya iMumisili. 25(Hakamanya nhagela Waislaeli wayagwe womanya fina iMulungu kumutumiya imwene kuwakombola, ninga wasatangile nheifo.) 26“Nhosiku yakwe howona Waislaeli weli wakitowa, hoyogesa kuwapatanisha yakugamba, ‘Yoloko anye mwa ndugu, nhani mukulemana muwecho kwa wecho?’ 27Ayuya yamufowage miyagwe hoyomukundugisa Musa kughanda, yakugamba: Nani yakwikile gweye kuwa chilongosi na mulamusi wetu? 28‘Togola ukuhanga unikome fina fowamukomile iMumisili digulo?’ 29Yakahulike nheifo iMusa hoyotija, hoyeja kwikala ku isi ya Midiani na uko hoyopata wana weli. 30“Minyaka makumi mane iyilokile, imalaika we Mundewa hakamwijila Musa muchisinghu chendechikwaka moto akuya kunyika habehi na ditunda dya Sinai. 31iMusa hoyokisina lugano kukona kona ichinhu fina chino, hoyosegela habehi uleke yalange fiswanu; ninga hoyohulika dijwi dye Mundewa. 32‘Aniye no ni Mulungu wa waBaba sako; Mulungu wa Abulahamu, Isaka na Yakobo.’ Musa hoyotetema kwa chogoho kahinghagendelele kulanga kahi. 33“iMundewa hoyomugamba: ‘Hambula ifilwatu fyako kosoko ahano howimile ni hanhu hasunhile. 34Niyona agehile gowakugoloseligwa awanhu wangu akuya Misili. Nihulika ichilolo chawo, nani nija niwahonye. Kosoko iyo wije hano nikulagise ulute Misili.’ 35Ayuno iMusa no yuya awanhu wa Isilaelii wowamulemile fowagambile: ‘Nani yakwikile gweye uwe chilongosi wetu na mulamusi wetu?’ Kwa soko ya yuya imalaika yamulawanisile muchihulo chendechikwaka moto, iMulungu hakumutuma iMusa yuyo yowe chilongosi mwihula kwa njila ya yuya malaika yamulawanisile muchisinghu chendechikwaka moto.. 36No yawalongose awa awanhu walawe Misili kwa kugolosa mengi ga majumo na gakisina mu isi ya Misili mu bahali ya Shamu na munyika kwa chipango cha minyaka makumi mane. 37“iMusa noyagambile awanhu wa Isilaelii, ‘iMulungu yakwenda yamusagulileni mugonesi fina niye kulawa mugatigati ya wandugu senu mwecho.’ 38Ugele awanhu wa Isilaelii fowakitanganyile akuya kunyika, iMusa noyowile uko hamwedu nawo. Hokowa uko hamwedu na waBaba setu na yuya imalaika isalongile naye akuya kwitunda dya Sinai; noyenghigwe asiya simbuli sikwigala uumi yachinghe seyee 39“Ninga imwene no yuyo awakuku setu yowalemile kumuhulikisa; howomukundugisa kunghanda, howohananga kuya Misili. 40Howomugamba Haluni: ‘Chigolose milungu ikudaha kuchilongosa munjila, kosoko chisimale chimupatile iMusa iyachilongose kulawa Misili.’ 41Baho noho wakigolosele isanamu ye indama, wakuitambichila na kugolosa chinyemi, ichinhu chowagolose kwa mikono yawo awecho. 42Ninga iMulungu hoyoleuka mugati yawo, hoyowaleka wafuge sinyelesi sa kulanga, fina foiandikigwe mu chitabu che mugonesi: ‘Anye wanhu wa Isilaelii! Siniye womwanichinjile sinyama na kunitambichila kwa chipisi cha minyaka makumi mane akuya kunyika. 43Anyeye hamwinula dihema dya Moleki ne inyelesi ye mulungu wenu Lefani; sisanamu sowagolose nosoukufuga; kosoko iyo nikukwigala kukutagigwa kutali kusuma Babeli.’ 44“AwaBaba setu hawowa na diya dihema dya homelele akuya kunyika fina Mulungu foyawalongose chigele Mulungu foyamusigilile Musa yadigolose, kifana foyonesigwe ne Mulungu. 45Kamei awaBabasetu howokihokela awecho kwa wecho mpaka ugele wa Yoshua, foyailondile iisi iya ya wamembe waya wawingigwe ne Mulungu kumwande yawo. Hodikwikala baho mpaka ugele wa Daudi. 46Daudi hakendigwa na Mulungu kusuma wayagwe wose, hoyomutasa Mulungu luneka lwa kumujengela nyumba imwene iMulungu wa Yakobo. 47Ninga Sulemani noyamujengele Mulungu nyumba. 48“Hata nheifo, iMulungu Mukulu nghakwikala musinyumba sijengigwe na wanhu; fina foyakulonga imogonesi. 49iMundewa yakugamba: ‘Ulanga no digoda dyangu dya ditunyo, na chilunga no digoda dyangu dya kwichila migulu. Ni nyumba inhani yomukudaha kunijengela? Na hoki honikudaha kubwihila? 50Ifinhu fono fyose aniye nonifigolose, aho si nheifo?’ 51“Anyeye mwichaka chihuliko! Singhutwi si fidoga fyenu sifana awanhu wasimumanyile Mulungu, anyeye mukifana na awaBabasenu. Majuwa gose mukusilema simbuli sa Muhe Musunhile. 52Togoleni, kwina mugonesi wowose imwene awaBabasenu wasamudumangise? Hawawakoma awaya awatumigwe ne Mulungu weje watamile kwija kwakwe ayuya imunhu we chawelu. Hambiya anyeye homumusongesa, homumukoma. 53Anyeye hamuhokela adiya dilagiso degaligwe ukwenu ne Malaika, ninga musagolose fodikulonga!” 54Awaya wasehe we dibalasa wakahulike nheifo, howosuha lugano, howogwegwejula meno kwa nyono. 55Ninga Sitefano yakameme Muhe Musunhile, hoyokwinula ameso gakwe kulanga, hoyokona ditunyo dye Mulungu na Yesu kekala ulwandi lwo kulume lwa Mulungu. 56Hoyogamba Langeni! Nikona ulanga ugubuka ne iMwana we Munhu kema ulwandi lwo kulume lwa Mulungu. 57Baho, awanhu wose awowile mwi Balasa, howotula chowe na kwingisa fidole fyawo kusinghutwi kusihinda. Kamei howomujumhila wose hamwedu, 58howomulafa kunje ye ikaya, howomutowa na mawe. Awaya wahomelesi howokwika si amako gawo kwimilisigwa na mujelelo yakwinanga Sauli. 59Howogendelela kumutowa Sitefano na mawe, ugele imwene yakuwomba: Mundewa Yesu chihokele chidoga changu! 60Hoyotowa mafindi hasi, hoyokwinula dijwi dyake: Mundewa ungawatalilile wihi muchanhya yawo. Yakamale kulonga nheifo, hoyokufa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\