WATUMIGWA 8

1Na Sauli hakendesigwa na kukomigwa kwakwe Sitefano. Dijuwa didyo hokulawanisa lwidaso lukulu lugano kwikanisa diya Yelusalemu. Awahuwile wose ninga awaya awatumigwa du, howokiyagala kusiisi sa Uyahudi na Samalia. 2Awanhu awakumogoha Mulungu howomusika Sitefano na kumugolosela mohongesi makulu. 3Ugele uwo, Sauli hoyogesa kudibana dikanisa. Hoyoluta kwa chila nyumba, hoyowalafa kunje awahuwile, wagosi kwa wanawake, hoyowaguma kwi gelesa. 4Awaya awahuwile awakiyagale, howoluta kose kose wakuhubili imbuli iya. 5iFilipo hakadulika mukaya ya Samalia na kumuhubili Kilisito ku wakaya wa baho. 6Awanhu howokihasa kwa chinyemi kuutegelesa simbuli sa Filipo na kona majumo gaya goyagolose. 7Kosoko simhepo sihile isawekalile wanhu wengi, hosilawa sikutula chowe chikulu; kahi na wanhu wengi wowile na utamu wa kuholola vilungo fyawo no filema howohonyigwa. 8Hokukuwa na chinyemi mukaya iya. 9Baho, hahowa na munhu yumonga yakwinangwa Simoni, imwenye yagolose uhayi wakwe mukaya iyo ku majuwa galokile, na kuwatenda wanhu wa Samalia wakisine lugano, yakiyona imwene ni munhu mukulu. 10Awanhu wose wakulu na wadodo, hawamutegelesa wakugamba, “Munhu yuno ni udaha uya mukulu we Mulungu.” 11Hawakwegigwa lugano ne imwene kosoko hawakisina uhayi wakwe kwa majuwa mengi. 12Ninga wakahuwile inonga ya Filipo mchanhya ya Imbuli iswanu yo undewa we Mulungu na disina dya Yesu Kilisito, howobatisigwa wanawake na wagosi. 13Hata Simoni imwenyecho hoyohuwila; yakamale kubatisigwa hoyokiyandamila na Filipo, hoyokisina amajumo gagolosagwe na Filipo. 14Awaya watumigwa wowile Yelusalemu wakahulike fina awakaya wa Samalia waihokela imbuli ya Mulungu, howowatuma ukwawo Petulo na Yohana. 15Wakafike howowawombela awahuwile uleke wahokele Muhe Musunhile; 16kosoko ugele uwo Muhe Musunhile hakowa nghenati yamwingile hata yumwedu wao muchiligati yao; ninga hawowa wabatisigwe du mudisina dye Mundewa Yesu. 17Petulo na Yohana howowechila mikono awaya wahuwile, awo howohokela Muhe Musunhile. 18Baho Simoni yakone fina kwa kwikiligwa mikono na watumigwa wanhu wakuhokela Muhe Musunhile. Kosoko iyo hoyoweng'a Petulo na Yohana mapesa, 19yakugamba Ningheni na niye udaha uwo uleke wowose wonikumwichila mikono yahokele Muhe Musunhile. 20Ninga Petulo hoyomubidula, Wagilile kutali na mapesa gako kosoko kumanya simboto sa Mulungu sikuguligwa kwa mapesa! 21Kwachaka mugawo wowose, kahi ifungu dyodyose mumulimo uno kosoko umoyo usiliganile kumwande ya meso ge Mulungu. 22Kwa nheifo, ulambe uwihi wako uno na umutase Mundewa naye yakudaha kukonela ubasi amawaso fina gago. 23Nikukona kumama wifu mukali na kohigwa na uwihi! 24Simoni hoyobidula, Dedede, nitasileni kwe Mundewa dinghanipata dyodyose mugago gomulongile. 25Petulo na Yohana wakamale kulafa uhomelesi wao na kutamula imbuli ya Mundewa, howokuya Yelusalemu. Ugele fowoyage hawahubili imbuli swamu mu fikaya fingi fya Wasamalia. 26Malaika we Mundewa hoyomugamba Filipo, Winuke, ulute kwikulu kwandamila injila ikulawa Yelusalemu kuluta Gasa, (Injila iyo ikugendela munyika) 27Kamei, hakenuka na kuluta. Ugele wuwo hokuwa na Mwesiyopiya yumwedu, yemhende, munhu yuyo hakowa munyamhala mukulu we sawo ye Kendake, iMundewa we chike we Chiyesiyopiya hakowa munhambo kulawa Yelusalemu kukufuga. 28Kamei yendeyokuya ukaya hokowa yakwilile umukokoteni ukukwegigwa, munhambo yakwe yendeyosoma chitabu che Mugonesi Isaya. 29Baho Muhe Musunhile hoyomugamba Filipo, Luta habehi ne mukokoteni uya ukukwegigwa, ukiyandamile nawo 30Filipo hoyobilimila habehi na digali didyo, hoyomuhulika ayo imunhu yakusoma muchitabu cha Isaya. Baho Filipo hoyomusa, Togola, ukutanga ago go ukosoma? 31Imunhu yuyo hoyobidula, Nodaha kutanga nhani bila munhu kunilongosa? Baho hoyomwinanga Filipo yakwile mwigali dyakwe, yekale naye. 32Hambiya, difungu dya matulumo masunhile dyoyasomage hadyuwa dino: Hakowa kifana ngholo ikwigaligwa kuchinjigwa; fina ichana che ingholo fochikunyamala posi ugele chikugetigwa, nghagubule mulomo wakwe. 33Hakagumigwa chinyala na koneligwa. Hachaka yakudaha kulonga muchanhya ye cheleko chakwe, kosoko uumi wakwe ulewusigwa muchilunga. Imwene naye nghalafile dijwi dyakwe hata chidodogi. 34Ayo Mwisiyopiya hoyomugamba Filipo, Nitamile, iMugonesi yuno yalonga kosoko yani? Yakulonga kosoko yakwe imwecho ama kosoko ya munhu yungi? 35Kamei, Filipo hoyokongela baho mu matulumo Masunhile, hoyomutamila simbuli si swanu muchanhya ya Yesu. 36Fowowile wakugendelela ne inhambo, howofika ahanhu hena meji, kamei imukulu yuya hoyogamba, “Ahanhu hano hena meji mengi: Togola, kwina chochose ichikudaha kunemesa nighabatisigwe?” 37[Filipo hoyogamba, “Honaga ukuhuwila kwa moyo wako wose ukudaha kubatiswa.” Imwene hoyobidula, “Heye, nikuhuwila fina Yesu Kilisito ni Mwana wa Mulungu.]” 38Kamei Imukulu yuya hoyolagisa mukokoteni uya wime; awene wose aweli howohumuluka, ayuya imukulu na Filipo hoyomubatisa. 39Wakalawe mumeji Muhe we Mundewa hoyomutenda Filipo yaleuke bila koneka na yuya Muwesiyopiya nghamonile kahi; ninga hoyogendelela na nhambo yakwe yamemile chinyemi lugano. 40Filipo hotangila kowa Asoto, hoyogenda musikaya sose yakuhubili Imbuli swanu hata foyafikile Kaisalia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\