WATUMIGWA 9

1Ninga ichigele chicho iSauli hakagendelela kongesa itisi ikulu kwa kuwakoma awamuhuwile Mundewa, hoyoluta kwa mutambiki mukulu, 2hoyotasa yanghigwe baluwa sa kumanyigwa ku masinagogi ge Chiyahudi gowile Damesiki, uleke yanghafika uko wagosi ama wanawake awakwandamila injila ye Mundewa yawakole na kukwila nawo Yelusalemu. 3Ninga foyowile munjila, habehi na kufika Damesiki, chimwande ujelu kulawa kulanga howumumulike kosekose. 4Hoyokugwa hasi na kuhulika dijwi dikumugamba Sauli; Sauli! Nhani ukunyidasa? 5Imwene naye Sauli hoyokusa Agwe no nani, Mundewa? Dijwi diya hodibidula, Aniye no Yesu imwene agweye ukunyidasa! 6Ninga hambiya Inuka, wingile mukaya, na uko ukwende utamiligwe dyokugolosa. 7Awaya awanhu awende woluta hamwedu na Sauli howokwima bahaya, howowa chaka dya kulonga; howohulika dijwi diya ninga wasonile munhu. 8Sauli hoyokwinuka, yakagubule ameso gakwe nghadahile kona chochose; kwa nheifo awanhu waya howomulongosa kwa kumukola mukono mpaka kukaya ya Damesiki. 9Sauli hoyokwikala majuwa madatu bila kona, na ugele uwo nghadiile kahi kunywa chochose. 10Kamei, uko Damesiki hakuwa mwifusa yumwedu yakwinangwa, “Anania. iMundewa hoyumugamba mumagubulo, Anania.” Hoyokwidika, “Nuwa hano Mundewa.” 11Naye Mundewa hoyomugamba, “Kiyohe ulute kwibalabala dikwinangwa digoloke, kwinyumba ya Yuda ukamuhanange munhu yumonga kulawa Talso yakwinangwa Sauli. Hambiya yakutasa, 12na mumagubulo, kona munhu yakwinangwa Anania yakwingila kugati na mwichila mikono uleke yadahe kona.” 13Ninga Anania hoyobidula, “Mundewa, nihulika simbuli sa munhu yuyo kulawa kwa wanhu wengi, nihulika agihile mene goyawagolosele wanhu wako ako Yelusalemu. 14Na keja hano yena udaha kulawa kwa watambiki wakulu kuwakola awanhu wose awakuwomba kudisina dyako.” 15Ninga iMundewa hoyomugamba, “Luta du, kosoko nimusagula yowe chiya changu, yadingase disina dyangu ku mataifa na wandewa wao na kwa wanhu wa Isilaelii. 16Aniye nimwecho nikuhanga nimonese mengi goyakwenda yedasigwe kosoko ya disina dyangu.” 17Kamei, Anania hoyoluta, hoyokwingila munyumba iyo. Kamei hoyokwika mikono yakwe muchanya ya Sauli, hoyogamba, “Mundugusangu Sauli, Mundewa, iYesu imwecho yakiyonese ukwako fowowile munjila kwija hano kanituma uleke udahe kona kahi, na kumemesigwa Muhe Musunhile.” 18Chimwande finhu kifana makangha hofilagala kuulawa kumeso ga Sauli, hoyodaha kona kahi. Hoyokwima hoyobatisigwa; 19yakamale kudiya, si ngufu sakwe hosimuwila. Sauli hoyokwikala majuwa makefu hamwedu na wefusa uko Damesiki. 20Chimwande hoyokonga kuhubili Mumasinagogi fina, “Yesu ni Mwana wa Mulungu.” 21Wanhu wose wamuhulike howokisina lugano, wakugamba, “Munhu yuno so yuyuya yawakomile waya wawombage ku disina dino akuya Yelusalemu? Hakeja hano uleke yawakole awanhu wawo na kuwegala kuwatambiki?” 22Sauli hoyogendelela kupata ludole na kuwagolosa wafumile aWayahudi wekalage Damesiki kwa kuhomela fina Yesu no Kilisito. 23Majuwa mengi gakaloke, Wayahudi howokikonghola hamwedu na kugolosa njila ya kumukoma Sauli, 24ninga Sauli hoyohulika imbuli iyo. chilo ne misi hawemilisa hemulango wo kwingilila mukaya uleke wamukome. 25Ninga ugele wa nechilo awefusa wakwe howomulonda, howomuhulumusa mudisege dikulu kulokela muluneka lowile mulukasi. 26Sauli yakafike Yelusalemu hoyogesa kihasa na wefusa. Ninga wose hawamogoha, na wasahuile fina naye kagaluka mwifusa. 27Baho Balinaba hoyokwija hoyomulonda Sauli na kumwigala ku Watumigwa na kuwatamila ifyene foyamonile Mundewa munjila na fye ne foyasimulile naye. Hoyowatamila Suli foyahubili bila woga akuya Damesiki. 28Kamei Sauli hoyokwikala hamwedu nawo, hoyoigendela Yelusalemu yose yakuhubili imbuli ye Mundewa bila kogoha. 29Kamei hakalongaga na kuwanga chinyume na Wahelenisiti ninga wendewahananga kumukoma. 30Awaya awandugu wakamanya imbuli iyo, howogolosa njila ya kumulonda Sauli, howomwigala Kaiselia, howomuleka yule Talso. 31Kamei dikanisa muisi yose ya Uyahudi na Galilaya na na Samalia, hodijengeka na kukula na kugendelela kumogoha Mundewa na kulongosigwa na Musunhile. 32Petulo foyendeyoluta chila hanhu, hoyofika nheifo ku wanhu wa Mulungu awendewokwikala Luda. 33Uko hoyomufika munhu yumonga yakwinangwa Enea, imwene yuya kagona mwisasi kwa miyaka ikumi na munana kwa utamu wa kuholola. 34Petulo hoyumugamba, “Yesu Kilisito yakuhonya. Inuka utandike disasi dyako. Enea hoyokwinuka chimwande. 35Awakaya wose wa Luda na Saloni howomwona Enea, nawo wose howomubiduchila Mundewa.” 36Hakuwa na mufusigwa yumonga mukaya ya Yopa yakwinangwa Tabisa (kwa Chiyunani ni Dolika, nong'amba Chipala). Imwanamuke yuno yendeyogolosa maswanu na kuwatasa wakiwa wengi ugele wose. 37Ugele uwo hayuwa fina hakatamigwa, hoyokufa. Awanhu howousunha umutufi wakwe, howomutambalisa muchumba cha kuchanhya. 38Yopa si hatali sana na Luda, kwa nheifo awefusa wakahulike fina Petulo kuwa Luda, howotuma wanhu weli ukwakwe na imbuli, Wije ukwetu chimwande lugano foikudahika. 39Kamei Petulo hoyokilongosa nawo. Yakafike howomwigala kuchumba cha kuchanhya kwigolofa, uko wanawake wegane wengi howomusunguluta Petulo wakulila na kumonesa makoti na sisuke soyendeyogolosa ugele foyowile mumi. 40Petulo hoyowalafa wose kunje, hoyofugama, hoyowomba. Hanyuma hoyomubiduchila ayuya yafile, hoyogamba Tabisa inuka! Naye hoyogubuka meso na yakamwone Petulo, hoyokwikala. 41Petulo hoyomutasa kwimanyima, kamei hoyowenanga awaya awanhu wa Mulungu na waya wegane, hoyomuleka mumikono yao, ugele ni mumi. 42Imbuli iyo yagoloseke baho, hoikwenela chila hanhu uko Yopa na wanhu wengi howomuhuila Mundewa. 43Petulo hoyokwikala majuwa mengi uko Yopa, hoyokwikala na munhu yumonga mugolosaji wa nghingo yakwinangwa Simoni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\